Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 146kPDF 1225k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VII : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 5 : QUORUM, AMENDEMENTEN EN STEMMING

Artikel 180 : Indiening en presentatie van amendementen (1)

1.   Amendementen voor behandeling ter plenaire vergadering kunnen worden ingediend door de bevoegde commissie, een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken. De namen van alle medeondertekenaars worden bekendgemaakt.

Amendementen moeten schriftelijk worden ingediend en door de indieners zijn ondertekend.

Amendementen op voorstellen voor juridisch bindende handelingen mogen vergezeld gaan van korte motiveringen. Deze motiveringen vallen onder de verantwoordelijkheid van de indiener en worden niet in stemming gebracht.

2.   Onder voorbehoud van de in artikel 181 gestelde beperkingen kan een amendement beogen eender welk deel van een tekst te wijzigen. Het kan ertoe strekken woorden of getallen te schrappen, toe te voegen of te vervangen.

Onder “tekst” wordt in dit artikel en in artikel 181 de volledige tekst van een ontwerpresolutie/ontwerpwetgevingsresolutie, van een voorstel voor een beslissing of van voorstel voor een juridisch bindende handeling verstaan.

3.   De Voorzitter stelt een termijn vast voor de indiening van amendementen.

4.   Een amendement kan tijdens het debat worden gepresenteerd door de indiener of door enig ander lid dat door de indiener is aangewezen om hem te vervangen.

5.   Wanneer een amendement door de indiener wordt ingetrokken, komt het te vervallen, tenzij het onmiddellijk door een ander lid wordt overgenomen.

6.   Over amendementen kan alleen worden gestemd nadat zij in alle officiële talen beschikbaar zijn gesteld, tenzij het Parlement anderszins beslist. Het Parlement kan enkel anderszins beslissen wanneer ten minste veertig leden daartegen bezwaar maken. Het Parlement vermijdt beslissingen die leden die zich van een bepaalde taal bedienen in onaanvaardbare mate zouden benadelen.

Wanneer er minder dan honderd leden aanwezig zijn, mag het Parlement niet anderszins beslissen wanneer ten minste een tiende van de aanwezige leden daartegen bezwaar maakt.

Op voorstel van de Voorzitter wordt een mondeling amendement of een andere mondelinge wijziging gelijkgesteld met een niet in alle officiële talen beschikbaar gesteld amendement. Indien de Voorzitter het mondelinge amendement of de mondelinge wijziging ontvankelijk verklaart uit hoofde van artikel 181, lid 2, en tenzij er overeenkomstig artikel 180, lid 6, bezwaar wordt gemaakt, wordt het amendement of de wijziging in stemming gebracht volgens de vastgelegde volgorde van stemming.

Het aantal stemmen dat vereist is om tegen een dergelijk amendement of een dergelijke wijziging bezwaar te maken in de commissie wordt op grond van artikel 219 vastgelegd in verhouding tot het aantal dat geldt voor de plenaire vergadering, in voorkomend geval naar boven afgerond.

(1) Artikel 180 is van overeenkomstige toepassing op de commissies (zie artikel 219).
Laatst bijgewerkt op: 22 juni 2019Juridische mededeling