Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 143kPDF 1105k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 5 : BESLUTSFÖRHET, ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH OMRÖSTNING

Artikel 180 : Ingivande och framläggande av ändringsförslag (1)

1.   Ansvarigt utskott, en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet, får inge ändringsförslag för behandling i kammaren. Namnen på samtliga medundertecknare ska offentliggöras.

Ändringsförslag ska inges skriftligen och vara undertecknade av förslagsställarna.

Ändringsförslag till förslag till rättsligt bindande akter får förses med en kort motivering. Förslagsställaren ska ansvara för motiveringen som inte ska gå till omröstning.

2.   Om inte annat följer av de begränsningar som anges i artikel 181 får ett ändringsförslag syfta till att ändra vilken del som helst av en text. Det får syfta till att stryka, lägga till eller ersätta ord eller siffror.

Med ”text” avses i denna artikel och i artikel 181 hela den samlade textmassan i ett resolutionsförslag, förslag till lagstiftningsresolution, förslag till beslut eller förslag till rättsligt bindande akt.

3.   Talmannen ska fastställa en tidsfrist för ingivande av ändringsförslag.

4.   Ett ändringsförslag får under debatten läggas fram av förslagsställaren eller av varje annan ledamot som förslagsställaren utsett till ersättare.

5.   Om en förslagsställare drar tillbaka sitt ändringsförslag ska detta bortfalla, såvida det inte genast övertas av en annan ledamot.

6.   Ändringsförslag ska gå till omröstning först efter det att de gjorts tillgängliga på alla officiella språk, såvida inte kammaren beslutar annorlunda. Kammaren får inte fatta ett sådant beslut om minst 40 ledamöter motsätter sig detta. Kammaren ska undvika att fatta beslut som skulle leda till att ledamöter som använder ett visst språk missgynnas på ett oacceptabelt sätt.

När färre än 100 ledamöter är närvarande får kammaren inte fatta ett sådant beslut om minst en tiondel av de närvarande ledamöterna motsätter sig detta.

På förslag av talmannen ska muntliga ändringsförslag eller andra muntliga ändringar likställas med ändringsförslag som inte har gjorts tillgängliga på alla officiella språk. Om talmannen på grundval av artikel 181.2 beslutar att de ska vara tillåtliga, och om ledamöterna inte motsätter sig detta i enlighet med artikel 180.6, ska de gå till omröstning i enlighet med den omröstningsordning som fastställts.

I utskottet ska det antal röster som är nödvändigt för att motsätta sig ett sådant ändringsförslag eller en sådan ändring fastställas på grundval av artikel 219 proportionellt i förhållande till det antal som gäller för omröstning i plenum, i förekommande fall avrundat till nästa övre heltal.

(1) Artikel 180 ska i tillämpliga delar tillämpas för utskotten (se artikel 219).
Senaste uppdatering: 23 juni 2019Rättsligt meddelande