Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VII SADAĻA : GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS
5. NODAĻA : KVORUMS, GROZĪJUMI UN BALSOŠANA

181. pants : Grozījumu pieņemamība (1)

1.   Neskarot papildu nosacījumus, kas minēti 54. panta 4. punktā attiecībā uz patstāvīgajiem ziņojumiem un 68. panta 2. punktā attiecībā uz grozījumiem Padomes nostājā, grozījums nav pieņemams, ja:

(a)   tā saturs tieši neattiecas uz tekstu, kuram tas ir paredzēts kā grozījums;

(b)   tas paredz svītrot vai aizstāt tekstu kopumā;

(c)   tas paredz grozīt vairāk nekā vienu pantu vai punktu tekstā, uz kuru tas attiecas, izņemot kompromisa grozījumus un grozījumus, kuri paredz identiskus labojumus kādam atsevišķam izteicienam visā tekstā kopumā;

(d)   tas paredz grozīt priekšlikumu par Savienības tiesību aktu kodifikāciju; tomēr pēc analoģijas piemēro 109. panta 3. punkta otro daļu;

(e)   tas paredz grozīt tās teksta daļas priekšlikumā par Savienības tiesību akta pārstrādāšanu, kuras šādā priekšlikumā paliek nemainītas; tomēr pēc analoģijas piemēro 110. panta 2. punkta otro daļu un 110. panta 3. punkta trešo daļu;

(f)   tā vienīgais nolūks ir nodrošināt lingvistisku pareizību vai terminoloģisku konsekvenci tās valodas teksta redakcijā, kurā grozījums iesniegts; šādā gadījumā Parlamenta priekšsēdētājs kopā ar ieinteresētajām personām meklē piemērotu lingvistisku risinājumu.

2.   Parlamenta priekšsēdētājs lemj par grozījumu pieņemamību.

Parlamenta priekšsēdētājs saskaņā ar 2. punktu lemj par grozījumu pieņemamību, balstoties ne tikai uz šī panta 1. punktu, bet arī uz Reglamenta noteikumiem kopumā.

3.   Politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, var iesniegt alternatīvu rezolūcijas priekšlikumu ar mērķi aizstāt nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu, kas ir ietverts komitejas ziņojumā.

Šādā gadījumā politiskā grupa vai attiecīgie deputāti nevar iesniegt grozījumus atbildīgās komitejas iesniegtajam rezolūcijas priekšlikumam. Alternatīvais rezolūcijas priekšlikums nedrīkst būt garāks par atbildīgās komitejas iesniegto priekšlikumu. To bez grozījumiem iesniedz Parlamentam apstiprināšanai vienā balsojumā.

Pēc analoģijas piemēro 132. panta 4. un 5. punktu attiecībā uz kopīgiem rezolūcijas priekšlikumiem.

4.   Izņēmuma gadījumos, saņemot Parlamenta priekšsēdētāja piekrišanu, grozījumus var iesniegt pēc grozījumu iesniegšanas termiņa beigām, ja tie ir kompromisa grozījumi vai ja ir radušās tehniskas problēmas. Parlamenta priekšsēdētājs lemj par šādu grozījumu pieņemamību. Lai tos virzītu balsošanai, Parlamenta priekšsēdētājam jāsaņem Parlamenta piekrišana.

Var piemērot šādus vispārējos kompromisa grozījumu pieņemamības kritērijus:

-   kompromisa grozījumi parasti attiecas uz tām teksta daļām, attiecībā uz kurām iesniegti grozījumi pirms grozījumu iesniegšanas termiņa beigām;

-   kompromisa grozījumus parasti iesniedz politiskās grupas, kas pārstāv Parlamenta deputātu vairākumu, attiecīgo komiteju priekšsēdētāji vai referenti vai citu grozījumu iesniedzēji;

-   ja ir iesniegti kompromisa grozījumi, pārējos par to pašu jautājumu iesniegtos grozījumus parasti atsauc.

Vienīgi Parlamenta priekšsēdētājs var ierosināt ņemt vērā kompromisa grozījumus. Lai šādu grozījumu izvirzītu balsošanai, Parlamenta priekšsēdētājam jāsaņem Parlamenta piekrišana, vaicājot, vai nav iebildumu, ka notiek balsošana par kompromisa grozījumu. Ja tiek izteikti iebildumi, Parlaments pieņem lēmumu ar nodoto balsu vairākumu.

(1) 181. pantu pēc analoģijas piemēro komitejām (sk. 219. pantu).
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums