Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 5 : КВОРУМ, ИЗМЕНЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ

Член 182 : Процедура за гласуване (1)

1.   Освен в случаите, когато настоящият Правилник за дейността специално предвижда друго, за текстовете, внесени за разглеждане в Парламента, се прилага следната процедура за гласуване:

(а)   първо, когато е приложимо, се гласуват всички внесени изменения към предложението за правнообвързващ акт;

(б)   на второ място, когато е приложимо, се гласува предложението в неговата цялост, с евентуалните изменения;

    Ако предложението за правнообвързващ акт, с евентуалните изменения, не успее да получи мнозинството от подадените гласове, комисията предлага на Парламента да отхвърли предложението.

(в)   на трето място се гласуват всички изменения на предложението за резолюция/проекта на законодателна резолюция;

(г)   накрая се гласува предложението за резолюция в цялост (окончателно гласуване).

Парламентът не гласува по нито едно изложение на мотивите, съдържащо се в доклада.

2.   При гласуване на предложения за правнообвързващи актове и на предложения за незаконодателни резолюции първо се гласува частта от текста по същество и след това позоваванията и съображенията.

3.   Всяко изменение, което е несъвместимо с взетите преди това решения при гласуването на текста, отпада.

4.   Единственият член на ЕП, който има право да взема думата по време на гласуването, е докладчикът или, вместо него, председателят на комисията. Той има възможност накратко да изложи становището на компетентната комисия относно поставените на гласуване изменения.

(1) Член 182 се прилага mutatis mutandis за комисиите (вж. член 219).
Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация