Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Δεκεμβρίου, 2019
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VII : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΑΠΑΡΤΙΑ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 182 : Διαδικασία ψηφοφορίας (1)

1.   Εκτός αν υπάρχει ειδική διαφορετική πρόβλεψη στον παρόντα Κανονισμό, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία ψηφοφορίας σε κείμενα που υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο:

(α)   αρχικά, κατά περίπτωση, ψηφοφορία επί τυχόν τροπολογιών σε πρόταση για νομικά δεσμευτική πράξη,

(β)   κατόπιν, κατά περίπτωση, ψηφοφορία επί του συνόλου της τυχόν τροποποιηθείσας πρότασης,

    Αν η πρόταση για νομικά δεσμευτική πράξη, όπως έχει τροποποιηθεί ή άλλως, δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία των ψηφισάντων στην επιτροπή, η επιτροπή προτείνει στο Κοινοβούλιο την απόρριψη της πρότασης.

(γ)   εν συνεχεία, ψηφοφορία επί τυχόν τροπολογιών στην πρόταση ψηφίσματος ή στο σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος,

(δ)   τέλος, ψηφοφορία επί του συνόλου της πρότασης ψηφίσματος (τελική ψηφοφορία).

Το Κοινοβούλιο δεν ψηφίζει επί οιασδήποτε αιτιολογικής έκθεσης που περιέχεται σε έκθεση.

2.   Σε ψηφοφορίες επί προτάσεων για νομικά δεσμευτικές πράξεις και επί μη νομοθετικών ψηφισμάτων, πραγματοποιούνται πρώτα οι ψηφοφορίες που αφορούν το διατακτικό και ακολουθούν οι ψηφοφορίες που αφορούν σημεία αναφοράς και αιτιολογικές σκέψεις.

3.   Κάθε τροπολογία καταπίπτει αν αντιβαίνει σε προηγούμενες αποφάσεις επί του αυτού κειμένου που έχουν ληφθεί κατά την αυτή ψηφοφορία.

4.   Κατά την ψηφοφορία επιτρέπεται να μιλήσει μόνον ο εισηγητής, ή, αντί αυτού, ο πρόεδρος της επιτροπής. Έχει τη δυνατότητα να εκθέσει με συντομία την άποψη της επιτροπής του για τις τροπολογίες που τίθενται σε ψηφοφορία.

(1) Το άρθρο 182 του Κανονισμού ισχύει, κατ' αναλογίαν, για τις επιτροπές (βλέπε άρθρο 219 του Κανονισμού).
Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου