Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - heinäkuu 2019
EPUB 142kPDF 927k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA VII : ISTUNNOT
LUKU 5 : PÄÄTÖSVALTAISUUS, TARKISTUKSET JA ÄÄNESTÄMINEN

182 artikla : Äänestysmenettely (1)

1.   Parlamentille annetuista teksteistä äänestettäessä sovelletaan seuraavaa menettelyä, jollei tässä työjärjestyksessä erityisesti toisin määrätä:

(a)   ensiksi äänestetään tarpeen mukaan mahdollisista tarkistuksista ehdotukseen oikeudellisesti velvoittavaksi säädökseksi,

(b)   seuraavaksi äänestetään tarpeen mukaan mahdollisesti muutetusta ehdotuksesta kokonaisuudessaan,

    Jos tarkistettu tai muu esitys oikeudellisesti velvoittavaksi säädökseksi ei saa valiokunnassa annettujen äänten enemmistöä, valiokunta ehdottaa parlamentille esityksen hylkäämistä.

(c)   tämän jälkeen äänestetään mahdollisista tarkistuksista päätöslauselmaesitykseen tai luonnokseen lainsäädäntöpäätöslauselmaksi,

(d)   lopuksi äänestetään päätöslauselmaesityksestä kokonaisuudessaan (lopullinen äänestys).

Parlamentti ei äänestä mietinnön perusteluista.

2.   Äänestettäessä ehdotuksista oikeudellisesti velvoittaviksi säädöksiksi sekä päätöslauselmaesityksistä, jotka eivät liity lainsäädäntöön, keskeisistä osista äänestetään ennen johdanto-osan viitteitä ja kappaleita.

3.   Tarkistus raukeaa, jos se on ristiriidassa tekstistä saman äänestyksen aikana tehtyjen aikaisempien päätösten kanssa.

4.   Äänestyksen yhteydessä puheenvuoron saa käyttää ainoastaan esittelijä tai hänen asemestaan valiokunnan puheenjohtaja. Tämä voi tuoda julki valiokuntansa kannan äänestettäviin tarkistuksiin.

(1) 182 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin valiokuntiin (ks. 219 artikla).
Päivitetty viimeksi: 2. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus