Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 146kPDF 1225k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VII : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 5 : QUORUM, AMENDEMENTEN EN STEMMING

Artikel 182 : Stemprocedure (1)

1.   Behoudens andersluidende bepaling in dit Reglement, geldt de volgende stemprocedure voor aan het Parlement voorgelegde teksten:

(a)   eerst, indien van toepassing, stemming over eventuele amendementen op het voorstel van een juridisch bindende handeling,

(b)   daarna, indien van toepassing, stemming over dat eventueel gewijzigde voorstel als geheel,

    Indien het al dan niet geamendeerde voorstel voor een juridisch bindende handeling geen meerderheid van de in de commissie uitgebrachte stemmen behaalt, stelt de commissie aan het Parlement voor om het voorstel te verwerpen.

(c)   vervolgens stemming over eventuele amendementen op de ontwerpresolutie of ontwerpwetgevingsresolutie,

(d)   tot slot stemming over de ontwerpresolutie als geheel (eindstemming).

Het Parlement stemt niet over in verslagen vervatte toelichtingen.

2.   Bij stemming over voorstellen van juridisch bindende handelingen en voorstellen voor niet-wetgevingsresoluties worden eerst het regelgevende gedeelte en daarna de visa en de overwegingen in stemming gebracht.

3.   Een amendement komt te vervallen indien het onverenigbaar is met eerdere, in de loop van dezelfde stemming met betrekking tot dezelfde tekst genomen besluiten.

4.   Tijdens de stemming mag alleen de rapporteur of, namens deze, de commissievoorzitter, het woord voeren. Hij heeft de gelegenheid een korte toelichting te geven op het standpunt van de bevoegde commissie ten aanzien van de in stemming gebrachte amendementen.

(1) Artikel 182 is van overeenkomstige toepassing op de commissies (zie artikel 219).
Laatst bijgewerkt op: 22 juni 2019Juridische mededeling