Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 143kPDF 1105k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 5 : BESLUTSFÖRHET, ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH OMRÖSTNING

Artikel 182 : Omröstningar (1)

1.   Såvida inget annat specifikt anges i denna arbetsordning ska omröstningar om texter som lagts fram för parlamentet förrättas i följande ordning:

(a)   I tillämpliga fall, omröstning om eventuella ändringsförslag till förslaget till rättsligt bindande akt.

(b)   I tillämpliga fall, omröstning om hela förslaget – ändrat eller inte.

    Om förslaget till en rättsligt bindande akt, ändrat eller inte, inte får någon majoritet av de avgivna rösterna i utskottet, ska utskottet föreslå för parlamentet att förslaget ska förkastas.

(c)   Omröstning om eventuella ändringsförslag till resolutionsförslaget eller till förslaget till lagstiftningsresolution.

(d)   Omröstning om hela resolutionsförslaget (slutomröstning).

Parlamentet ska inte rösta om några motiveringar i ett betänkande.

2.   Vid omröstningar om förslag till rättsligt bindande akter och förslag till resolutioner som inte avser lagstiftning, ska de delar som rör det egentliga innehållet gå till omröstning först. Först därefter ska eventuella beaktandeled och skäl gå till omröstning.

3.   Ett ändringsförslag ska bortfalla om det är oförenligt med tidigare fattade beslut om samma text vid samma omröstning.

4.   Utskottets föredragande, eller i dennes ställe utskottets ordförande, är den ende ledamot som får yttra sig i samband med omröstningen. Han eller hon ska ges möjlighet att kortfattat redovisa sitt utskotts ståndpunkter angående de ändringsförslag som omröstningen gäller.

(1) Artikel 182 ska i tillämpliga delar tillämpas för utskotten (se artikel 219).
Senaste uppdatering: 23 juni 2019Rättsligt meddelande