Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juli 2019
EPUB 139kPDF 1089k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 5 : BESLUTNINGSDYGTIGHED, ÆNDRINGSFORSLAG OG AFSTEMNING

Artikel 183 : Afstemningsrækkefølge (1)

1.   Der stemmes om ændringsforslagene, før der stemmes om den tekst, de vedrører.

2.   Vedrører to eller flere ændringsforslag, som udelukker hinanden, samme del af teksten, stemmes der først om det forslag, der afviger mest fra den oprindelige tekst. Vedtages det, anses de andre ændringsforslag for forkastet. Forkastes det derimod, stemmes dernæst om det ændringsforslag, der nu afviger mest, og denne procedure gentages for hvert af de efterfølgende ændringsforslag. Hersker der tvivl om rækkefølgen, træffer formanden afgørelse herom. Forkastes alle ændringsforslag, anses den oprindelige tekst for vedtaget, medmindre der er anmodet om særskilt afstemning inden for den fastsatte frist.

3.   Hvis formanden finder, at dette vil lette afstemningen, kan vedkommende dog sætte den oprindelige tekst under afstemning først eller lade foretage afstemning om et ændringsforslag, som afviger mindre fra den oprindelige tekst, før der stemmes om det ændringsforslag, der afviger mest fra denne tekst.

Opnår en af disse tekster flertal, bortfalder alle øvrige ændringsforslag til samme del af teksten.

4.   Hvis kompromisændringsforslag sættes under afstemning, har de forrang ved afstemningen.

5.   Ved afstemning om et kompromisændringsforslag kan delt afstemning ikke finde sted.

6.   Har det kompetente udvalg stillet en række ændringsforslag til en tekst, som betænkningen omhandler, sætter formanden disse under afstemning under ét, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, har anmodet om særskilt eller delt afstemning om særlige punkter, eller der er stillet andre konkurrerende ændringsforslag til samme tekst.

7.   Formanden kan sætte andre ændringsforslag under afstemning under ét, såfremt de supplerer hinanden, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, har anmodet om særskilt eller delt afstemning. Stillere af ændringsforslag kan også foreslå afstemning under ét om deres ændringsforslag.

8.   Efter vedtagelse eller forkastelse af et bestemt ændringsforslag kan formanden bestemme, at flere andre ændringsforslag med lignende indhold eller målsætning sættes under afstemning under ét. Formanden kan forinden indhente Parlamentets samtykke hertil.

En sådan række ændringsforslag kan vedrøre forskellige dele af den oprindelige tekst.

9.   To eller flere identiske ændringsforslag fra forskellige forslagsstillere sættes under afstemning som et enkelt ændringsforslag.

10.   Er der anmodet om afstemning om et ændringsforslag ved navneopråb, stemmes der om dette ændringsforslag særskilt fra andre ændringsforslag.

(1) Artikel 183 finder tilsvarende anvendelse på udvalg (se artikel 219).
Seneste opdatering: 21. juni 2019Juridisk meddelelse