Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2019
EPUB 189kPDF 1339k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VII : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΑΠΑΡΤΙΑ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 183 : Σειρά ψηφοφορίας για τις τροπολογίες (1)

1.   Οι τροπολογίες έχουν προτεραιότητα έναντι του κειμένου στο οποίο αναφέρονται και τίθενται σε ψηφοφορία πριν από αυτό.

2.   Αν δύο ή περισσότερες τροπολογίες οι οποίες αλληλοαναιρούνται αναφέρονται στο ίδιο τμήμα του κειμένου, εκείνη που αποκλίνει περισσότερο από το αρχικό κείμενο έχει την προτεραιότητα και τίθεται πρώτη σε ψηφοφορία. Η έγκρισή της συνεπάγεται την ακύρωση των άλλων τροπολογιών· εάν απορριφθεί, τίθεται σε ψηφοφορία η τροπολογία η οποία ακολουθεί κατά σειρά προτεραιότητας και αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε μία από τις επόμενες τροπολογίες. Σε περίπτωση αμφιβολίας για την προτεραιότητα, αποφασίζει ο Πρόεδρος. Εάν απορριφθούν όλες οι τροπολογίες, το αρχικό κείμενο θεωρείται εγκριθέν, εκτός αν έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

3.   Εντούτοις, ο Πρόεδρος μπορεί, εφόσον εκτιμά ότι τούτο θα διευκολύνει την ψηφοφορία, να θέσει σε ψηφοφορία πρώτα το αρχικό κείμενο ή να θέσει σε ψηφοφορία την τροπολογία που αποκλίνει λιγότερο από αυτό πριν από την τροπολογία που αποκλίνει περισσότερο από το αρχικό κείμενο.

Αν κάποιο από τα κείμενα συγκεντρώσει την πλειοψηφία, όλες οι άλλες τροπολογίες που αναφέρονται στο ίδιο τμήμα του κειμένου καθίστανται άκυρες.

4.   Οποτεδήποτε τίθενται σε ψηφοφορία συμβιβαστικές τροπολογίες, αυτές τίθενται σε ψηφοφορία κατά προτεραιότητα.

5.   Ψηφοφορία κατά τμήματα δεν επιτρέπεται σε περίπτωση ψηφοφορίας επί συμβιβαστικής τροπολογίας.

6.   Εάν η αρμόδια επιτροπή έχει καταθέσει σειρά τροπολογιών σε κείμενο που αποτελεί αντικείμενο της έκθεσης, ο Πρόεδρος τις θέτει όλες μαζί σε ψηφοφορία, εκτός εάν έχει ζητηθεί σε συγκεκριμένα σημεία χωριστή ψηφοφορία ή ψηφοφορία κατά τμήματα από μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο ή εάν έχουν κατατεθεί άλλες αντίθετες τροπολογίες.

7.   Ο Πρόεδρος μπορεί να θέσει σε ψηφοφορία άλλες τροπολογίες μαζί όταν αυτές αλληλοσυμπληρώνονται, εκτός εάν έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία ή ψηφοφορία κατά τμήματα από μία πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο. Οι συντάκτες τέτοιων τροπολογιών μπορούν επίσης να προτείνουν να ψηφιστούν οι τροπολογίες τους όλες μαζί.

8.   Ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει, μετά την έγκριση ή απόρριψη συγκεκριμένης τροπολογίας, να θέσει μαζί σε ψηφοφορία άλλες τροπολογίες, με παρόμοιο περιεχόμενο ή παρόμοιους στόχους. Πριν εφαρμόσει τη διαδικασία αυτή, ο Πρόεδρος μπορεί να ζητήσει τη συναίνεση του Κοινοβουλίου.

Η δέσμη τροπολογιών μπορεί να αφορά διαφορετικά μέρη του αρχικού κειμένου.

9.   Εφόσον κατατίθενται δύο ή περισσότερες ταυτόσημες τροπολογίες από διαφορετικούς συντάκτες, τίθενται σε ψηφοφορία ως ενιαία τροπολογία.

10.   Επί τροπολογίας για την οποία έχει ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία διενεργείται ψηφοφορία χωριστά από άλλες τροπολογίες.

(1) Το άρθρο 183 του Κανονισμού ισχύει, κατ' αναλογίαν, για τις επιτροπές (βλέπε άρθρο 219 του Κανονισμού).
Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου