Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 146kPDF 1225k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VII : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 5 : QUORUM, AMENDEMENTEN EN STEMMING

Artikel 183 : Volgorde van stemming over amendementen (1)

1.   Amendementen hebben voorrang op de tekst waarop zij betrekking hebben en worden vóór deze tekst in stemming gebracht.

2.   Indien twee of meer elkaar uitsluitende amendementen op hetzelfde gedeelte van de tekst betrekking hebben, heeft het meest van de oorspronkelijke tekst afwijkende amendement voorrang en wordt het eerst in stemming gebracht. Indien het wordt aangenomen, dan worden de andere amendementen geacht te zijn verworpen. Indien het wordt verworpen, dan wordt het amendement dat dan voorrang heeft in stemming gebracht en deze procedure wordt herhaald voor alle overige amendementen. Bij twijfel over de voorrang beslist de Voorzitter. Indien alle amendementen worden verworpen, dan wordt de oorspronkelijke tekst geacht te zijn aangenomen, tenzij binnen de gestelde termijn om aparte stemming is verzocht.

3.   Indien de Voorzitter evenwel van oordeel is dat dit de stemming zal vergemakkelijken, kan hij de oorspronkelijke tekst eerst in stemming brengen of een minder van de oorspronkelijke tekst afwijkend amendement vóór het meest van de oorspronkelijke tekst afwijkend amendement in stemming brengen.

Wordt een van die teksten met een meerderheid aangenomen, dan komen alle andere amendementen op hetzelfde gedeelte van de tekst te vervallen.

4.   Wanneer compromisamendementen in stemming worden gebracht, wordt daar bij voorrang over gestemd.

5.   Bij stemming over een compromisamendement is stemming in onderdelen niet toegelaten.

6.   Heeft de bevoegde commissie een reeks amendementen ingediend op de tekst waarop het verslag betrekking heeft, dan brengt de Voorzitter deze en bloc in stemming, behalve wanneer een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken op specifieke punten om aparte stemming of stemming in onderdelen hebben verzocht of wanneer nog andere, concurrerende amendementen zijn ingediend.

7.   De Voorzitter mag andere amendementen die elkaar aanvullen en bloc in stemming brengen, tenzij een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken om aparte stemming of stemming in onderdelen hebben verzocht. De indieners van amendementen mogen ook dergelijke stemmingen en bloc over hun amendementen voorstellen.

8.   De Voorzitter mag na de aanneming of verwerping van een bepaald amendement beslissen meerdere andere amendementen met vergelijkbare strekking of vergelijkbare doelstellingen en bloc in stemming te brengen. De Voorzitter mag het Parlement om instemming verzoeken alvorens daartoe over te gaan.

Een dergelijke reeks amendementen mag op verschillende delen van de oorspronkelijke tekst betrekking hebben.

9.   Twee of meer identieke amendementen die door verschillende leden zijn ingediend, worden als één amendement in stemming gebracht.

10.   Over amendementen waarvoor om hoofdelijke stemming is verzocht, wordt afzonderlijk van andere amendementen gestemd.

(1) Artikel 183 is van overeenkomstige toepassing op de commissies (zie artikel 219).
Laatst bijgewerkt op: 22 juni 2019Juridische mededeling