Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 136kPDF 1068k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VII : ZASEDANJA
POGLAVJE 5 : SKLEPČNOST, PREDLOGI SPREMEMB IN GLASOVANJE

Člen 183 : Vrstni red glasovanja o predlogih sprememb (1)

1.   Predlogi sprememb imajo prednost pred besedilom, na katerega se nanašajo, in se o njih glasuje pred tem besedilom.

2.   Če sta bila k istemu delu besedila vložena dva medsebojno izključujoča se predloga sprememb ali več takih predlogov, ima prednost tisti, ki se najbolj oddaljuje od izvirnega besedila, in se najprej glasuje o njem. Če je sprejet, veljajo drugi predlogi sprememb za zavrnjene; če je zavrnjen, se glasuje o predlogu spremembe, ki je po prednosti takoj za njim; ta postopek se ponovi za vsakega od preostalih predlogov sprememb. Kadar obstaja dvom glede prednosti, odloča predsednik. Če so vsi predlogi sprememb zavrnjeni, se šteje, da je sprejeto izvirno besedilo, razen če je bilo v določenem roku zahtevano ločeno glasovanje.

3.   Predsednik lahko da na glasovanje najprej izvirno besedilo ali pa pred predlogom spremembe, ki se najbolj oddaljuje od izvirnega besedila, predlog spremembe, ki je izvirnemu besedilu bližji, kadar meni, da bo to olajšalo glasovanje.

Če kateri koli od njiju dobi večino, vsi ostali predlogi sprememb k istemu delu besedila štejejo za brezpredmetne.

4.   Kadar se glasuje o sporazumnih predlogih sprememb, imajo ti prednost pri glasovanju.

5.   V primerih glasovanja o sporazumnih predlogih sprememb glasovanje po delih ni dopustno.

6.   Kadar pristojni odbor vloži skupino predlogov sprememb k besedilu, na katerega se poročilo nanaša, jih predsednik da na glasovanje skupaj, razen če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, za določene točke zahtevajo ločeno glasovanje ali glasovanje po delih ali če so bili vloženi nadaljnji konkurenčni predlogi sprememb.

7.   Predsednik lahko da na glasovanje skupaj tudi druge predloge sprememb, kadar se med seboj dopolnjujejo, razen če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, zahtevajo ločeno glasovanje ali glasovanje po delih. Tudi avtorji predlogov sprememb lahko predlagajo skupno glasovanje o svojih predlogih.

8.   Predsednik lahko po sprejetju ali zavrnitvi določenega predloga spremembe odloči, da se o več predlogih sprememb s podobno vsebino ali podobnimi nameni glasuje skupaj. Pred tem lahko zaprosi Parlament za soglasje.

Taka skupina predlogov sprememb se lahko nanaša na različne dele izvirnega besedila.

9.   Kadar različni avtorji vložijo dva ali več enakih predlogov sprememb, se o njih glasuje kot o enem samem predlogu.

10.   O predlogih sprememb, za katere se zahteva poimensko glasovanje, se glasuje ločeno od drugih predlogov sprememb.

(1) Člen 183 se smiselno uporablja za odbore (glej člen 219).
Zadnja posodobitev: 23. junij 2019Pravno obvestilo