Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 148kPDF 1149k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 5 : UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY A HLASOVANIE

Článok 186 : Hlasovacie právo (1)

Hlasovacie právo je osobné právo.

Poslanci hlasujú samostatne a osobne.

Každé porušenie tohto článku sa považuje za závažné porušenie článku 10 ods. 3.

(1) Článok 186 sa uplatňuje primerane na výbory (pozri článok 219).
Posledná úprava: 23. júna 2019Právne oznámenie