Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 5 : КВОРУМ, ИЗМЕНЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ

Член 189 : Равен брой гласове (1)

1.   В случай на равен брой гласове по член 182, параграф 1, буква б) или г), текстът в неговата цялост се връща за ново разглеждане в комисията. Същата процедура се прилага и при гласуванията по членове 3 и 9.

2.   В случай на равен брой гласове при гласуването на текст, подложен на разделно гласуване по член 185, текстът се счита за приет.

3.   Във всички останали случаи при равен брой гласове текстът или предложението се считат за отхвърлени, без да се засягат разпоредбите на членовете, които изискват квалифицирано мнозинство.

Член 189, параграф 3 следва да се тълкува в смисъл, че равният брой гласове по проект на препоръка по член 149, параграф 4 за невстъпване в производство пред Съда на Европейския съюз не означава, че е приета препоръка, съгласно която Парламентът следва да встъпи в съответното производство. В такъв случай се приема, че компетентната комисия не се е произнесла с препоръка.

Председателят на Парламента може да гласува, без обаче да има решаващ глас.

(1) Член 189 се прилага mutatis mutandis за комисиите (вж. член 219).
Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация