Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2019
EPUB 189kPDF 1339k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VII : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΑΠΑΡΤΙΑ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 189 : Ισοψηφία (1)

1.   Εάν υπάρχει ισοψηφία στο πλαίσιο του άρθρου 182 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή στοιχείο δ), το κείμενο στο σύνολό του αναπέμπεται στην επιτροπή. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται επίσης όσον αφορά τις ψηφοφορίες σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 9.

2.   Εάν υπάρχει ισοψηφία όσον αφορά κείμενο που έχει τεθεί σε ψηφοφορία κατά τμήματα σύμφωνα με το άρθρο 185, το κείμενο θεωρείται εγκριθέν.

3.   Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ισοψηφίας, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των άρθρων που απαιτούν ειδική πλειοψηφία, το κείμενο ή η πρόταση που τίθεται σε ψηφοφορία θεωρείται απορριφθείσα.

Στο άρθρο 189 παράγραφος 3 πρέπει να δοθεί η ερμηνεία ότι σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την ψηφοφορία επί σχεδίου σύστασης του άρθρου 149 παράγραφος 4 για μη παρέμβαση σε διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ισοψηφία αυτή δεν συνεπάγεται έγκριση σύστασης για παρέμβαση του Κοινοβουλίου στην εν λόγω διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι η αρμόδια επιτροπή δεν έχει αποφανθεί.

Ο Πρόεδρος μπορεί να ψηφίσει, αλλά η ψήφος του δεν υπερισχύει.

(1) Το άρθρο 189 του Κανονισμού ισχύει, κατ' αναλογίαν, για τις επιτροπές (βλέπε άρθρο 219 του Κανονισμού).
Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου