Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - heinäkuu 2019
EPUB 142kPDF 927k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA VII : ISTUNNOT
LUKU 5 : PÄÄTÖSVALTAISUUS, TARKISTUKSET JA ÄÄNESTÄMINEN

189 artikla : Tasan menevät äänestykset (1)

1.   Äänten mennessä tasan 182 artiklan 1 kohdan b tai d alakohdan mukaisesti toimitetussa äänestyksessä teksti palautetaan kokonaisuudessaan valiokuntaan. Samaa menettelyä sovelletaan myös 3 ja 9 artiklan mukaisiin äänestyksiin.

2.   Äänten mennessä tasan äänestettäessä 185 artiklan mukaisesti kohta kohdalta äänestettävästä tekstistä teksti katsotaan hyväksytyksi.

3.   Kaikissa muissa tapauksissa teksti tai ehdotus katsotaan hylätyksi äänten mennessä tasan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta määräenemmistöä edellyttävien artiklojen soveltamista.

Työjärjestyksen 189 artiklan 3 kohdan on tulkittava tarkoittavan sitä, että kun äänet menevät tasan 149 artiklan 4 kohdan mukaisesta suosituksesta olla esiintymättä tuomioistuinkäsittelyssä Euroopan unionin tuomioistuimessa, tämä ei merkitse sitä, että annettaisiin suositus, että parlamentti esiintyy kyseisessä käsittelyssä. Tällaisessa tapauksessa on katsottava, ettei asiasta vastaava valiokunta ole antanut suositusta.

Puhemies voi äänestää, mutta hänen äänensä ei ole ratkaiseva.

(1) 189 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin valiokuntiin (ks. 219 artikla).
Päivitetty viimeksi: 2. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus