Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 146kPDF 1225k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VII : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 5 : QUORUM, AMENDEMENTEN EN STEMMING

Artikel 189 : Staking van stemmen (1)

1.   Bij staking van stemmen bij een stemming overeenkomstig artikel 182, lid 1, onder b) of d), wordt de tekst in zijn geheel terugverwezen naar de commissie. Dit geldt ook voor stemmingen overeenkomstig de artikelen 3 en 9.

2.   Bij staking van stemmen bij een stemming over een tekst die overeenkomstig artikel 185 in onderdelen in stemming is gebracht, wordt de tekst geacht te zijn aangenomen.

3.   In alle andere gevallen van staking van stemmen wordt de in stemming gebrachte tekst of het in stemming gebrachte voorstel, onverminderd de artikelen die een gekwalificeerde meerderheid vereisen, geacht te zijn verworpen.

Artikel 189, lid 3, moet aldus worden uitgelegd dat bij staking van stemmen bij een stemming over een overeenkomstig artikel 149, lid 4, gedane ontwerpaanbeveling om niet te interveniëren in een procedure bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, die staking niet neerkomt op de vaststelling van een aanbeveling voor het Parlement om in die procedure te interveniëren. In een dergelijk geval wordt de bevoegde commissie geacht zich niet te hebben uitgesproken.

De Voorzitter kan stemmen, maar heeft geen doorslaggevende stem.

(1) Artikel 189 is van overeenkomstige toepassing op de commissies (zie artikel 219).
Laatst bijgewerkt op: 22 juni 2019Juridische mededeling