Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 5 : КВОРУМ, ИЗМЕНЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ

Член 190 : Поименно гласуване (1)

1.   В допълнение към случаите, предвидени в посочените членове, гласуването е поименно, ако политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, са отправили писмено искане за това най-късно вечерта преди гласуването, освен ако председателят не определи друг срок.

Разпоредбите на член 190 относно поименното гласуване не се прилагат за докладите, предвидени в член 8, параграф 2 и в член 9, параграфи 4, 7 и 9, приемани в рамките на процедури, свързани с имунитета.

2.   Всяка от политическите групи може да внесе не повече от сто искания за поименни гласувания в рамките на една месечна сесия.

3.   Поименното гласуване се извършва чрез електронната система за гласуване.

Когато последната не може да се използва по технически причини, поименното гласуване може да се извършва по азбучен ред, като се започва с изтеглено чрез жребий име на член на ЕП. Председателят гласува последен. Гласува се устно с думите „да“, „не“ или „въздържал се“.

4.   Гласуването се отразява в протокола от заседанието. Списъкът на гласувалите се изготвя по политически групи и по азбучен ред на имената на членовете на ЕП, като се посочва как е гласувал всеки един от тях.

(1) Член 190, параграфи 3 и 4 се прилагат mutatis mutandis за комисиите (вж. член 219).
Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация