Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juli 2019
EPUB 139kPDF 1089k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 5 : BESLUTNINGSDYGTIGHED, ÆNDRINGSFORSLAG OG AFSTEMNING

Artikel 190 : Afstemning ved navneopråb (1)

1.   Ud over de i disse artikler anførte tilfælde stemmes der ved navneopråb, hvis en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, skriftligt anmoder herom senest aftenen før afstemningen, medmindre formanden fastsætter en anden frist.

Bestemmelserne i artikel 190 om afstemning ved navneopråb finder ikke anvendelse på de i artikel 8, stk. 2, og artikel 9, stk. 4, 7 og 9, omhandlede betænkninger i forbindelse med procedurer vedrørende et medlems immunitet.

2.   Hver enkelt politisk gruppe må ikke indgive mere end et hundrede anmodninger om afstemning ved navneopråb pr. mødeperiode.

3.   Afstemning ved navneopråb foretages ved hjælp af det elektroniske afstemningsanlæg.

Hvis anlægget af tekniske årsager ikke kan anvendes, kan afstemningen ske ved navneopråb efter navnenes alfabetiske orden og begynder med navnet på et medlem, der findes ved lodtrækning. Formanden kaldes sidst til afstemning. Afstemningen er mundtlig, og man stemmer ved højt og tydeligt at sige "ja", "nej" eller "stemmer ikke".

4.   Afstemningens udfald indføres i mødeprotokollen. Medlemmernes navne anføres i alfabetisk orden efter politisk gruppe og med angivelse af, hvordan hvert enkelt medlem har stemt.

(1) Artikel 190, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse på udvalg (se artikel 219).
Seneste opdatering: 21. juni 2019Juridisk meddelelse