Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2019
EPUB 189kPDF 1339k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VII : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΑΠΑΡΤΙΑ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 190 : Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (1)

1.   Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό, η ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική κλήση αν το αργότερο το απόγευμα πριν από την έναρξή της το ζητήσουν εγγράφως μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, εκτός αν ο Πρόεδρος ορίσει διαφορετική προθεσμία.

Οι διατάξεις του άρθρου 190 σχετικά με την ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, δεν εφαρμόζονται στις εκθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και στο άρθρο 9 παράγραφοι 4, 7 και 9, στο πλαίσιο των διαδικασιών σχετικά με την ασυλία βουλευτή.

2.   Πολιτική ομάδα δεν μπορεί να υποβάλει περισσότερα από εκατό αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση ανά περίοδο συνόδου.

3.   Η ψηφοφορία με ονομαστική κλήση διεξάγεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας.

Εάν η χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος είναι αδύνατη για τεχνικούς λόγους, η ονομαστική κλήση μπορεί να γίνει με αλφαβητική σειρά και αρχίζει από το όνομα βουλευτή που επελέγη με κλήρο. Ο Πρόεδρος ψηφίζει τελευταίος. Η ψηφοφορία γίνεται μεγαλοφώνως, η δε ψήφος εκφράζεται με τις λέξεις «ναι», «όχι» ή «αποχή».

4.   Οι ψήφοι καταγράφονται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης, ανά πολιτική ομάδα και με αλφαβητική σειρά των ονομάτων των βουλευτών. Αναφέρεται επίσης τί ψήφισε κάθε βουλευτής.

(1) Το άρθρο 190 παράγραφοι 3 και 4 του Κανονισμού ισχύει, κατ' αναλογίαν, για τις επιτροπές (βλέπε άρθρο 219 του Κανονισμού).
Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου