Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 146kPDF 1225k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VII : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 5 : QUORUM, AMENDEMENTEN EN STEMMING

Artikel 190 : Hoofdelijke stemming (1)

1.   Behalve in de in dit Reglement bedoelde gevallen wordt hoofdelijk gestemd, wanneer een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken uiterlijk de avond vóór de stemming schriftelijk hierom verzoeken, tenzij de Voorzitter een andere termijn vaststelt.

De bepalingen van artikel 190 over hoofdelijke stemming gelden niet voor de verslagen die zijn bedoeld in artikel 8, lid 2, en artikel 9, leden 4, 7 en 9, in het kader van procedures aangaande de immuniteit van een lid.

2.   Elke fractie mag per vergaderperiode niet meer dan honderd verzoeken om hoofdelijke stemming indienen.

3.   Hoofdelijke stemming vindt plaats met gebruikmaking van de elektronische steminstallatie.

Indien de elektronische steminstallatie om technische redenen niet kan worden gebruikt, kan de hoofdelijke stemming plaatsvinden in alfabetische volgorde, te beginnen bij de naam van een door het lot aangewezen lid. De Voorzitter wordt als laatste opgeroepen om te stemmen. Het stemmen geschiedt mondeling door het zeggen van de woorden "voor", "tegen" of "onthouding".

4.   De uitslag van de stemming wordt in de notulen van de vergadering vastgelegd, waarbij de namen van de leden per fractie in alfabetische volgorde worden vermeld en tevens wordt aangegeven hoe ieder lid heeft gestemd.

(1) Artikel 190, leden 3 en 4, is van overeenkomstige toepassing op de commissies (zie artikel 219).
Laatst bijgewerkt op: 22 juni 2019Juridische mededeling