Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 148kPDF 1149k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 5 : UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY A HLASOVANIE

Článok 190 : Hlasovanie podľa mien (1)

1.   Okrem prípadov stanovených v tomto rokovacom poriadku sa hlasuje podľa mien, ak o to písomne požiada politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, najneskôr v predvečer dňa hlasovania, pokiaľ predseda neurčí inú lehotu.

Ustanovenia článku 190 týkajúce sa hlasovania podľa mien sa neuplatňujú na správy uvedené v článku 8 ods. 2 a v článku 9 ods. 4, 7 a 9 v rámci konaní o poslaneckej imunite.

2.   Každá politická skupina môže predložiť najviac 100 žiadostí o hlasovanie podľa mien na jednu schôdzu.

3.   Hlasovanie podľa mien sa vykonáva pomocou elektronického hlasovacieho zariadenia.

Ak sa toto zariadenie nemôže z technických dôvodov použiť, môže sa hlasovať v abecednom poradí, začínajúc menom poslanca, ktorého určí žreb. Predseda hlasuje ako posledný. Hlasovanie sa uskutoční ústne vyslovením slov „Áno“, „Nie“ alebo „Zdržiavam sa“.

4.   Hlasovanie sa zaznamená v zápisnici z rokovania podľa politických skupín a v abecednom poradí mien poslancov spolu s informáciou o tom, ako hlasovali.

(1) Článok 190 ods. 3 a 4 sa uplatňuje primerane na výbory (pozri článok 219).
Posledná úprava: 23. júna 2019Právne oznámenie