Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 143kPDF 1105k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 5 : BESLUTSFÖRHET, ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH OMRÖSTNING

Artikel 190 : Omröstning med namnupprop (1)

1.   Utöver de fall som anges i denna arbetsordning ska omröstning med namnupprop förrättas om detta skriftligen begärs av en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet senast kvällen före omröstningen, såvida inte talmannen fastställer en ny tidsfrist.

Bestämmelserna i artikel 190 om omröstning med namnupprop ska inte tillämpas på de betänkanden som föreskrivs i artiklarna 8.2, 9.4, 9.7 och 9.9 när det gäller förfaranden som avser en ledamots immunitet.

2.   Varje politisk grupp får lämna in högst 100 begäranden om omröstningar med namnupprop per sammanträdesperiod.

3.   Omröstningen med namnupprop ska genomföras med hjälp av det elektroniska omröstningssystemet.

Om det senare av tekniska orsaker inte kan användas, får namnuppropet ske i bokstavsordning och börja med namnet på en ledamot som tas fram genom lottdragning. Talmannen ska rösta sist. Omröstningen sker muntligt genom att varje ledamot högt och tydligt säger ”ja”, ”nej” eller ”avstår”.

4.   Resultatet av omröstningen ska föras till protokollet från sammanträdet. Ledamöternas namn ska föras upp i bokstavsordning efter politisk grupptillhörighet och med angivelse av hur de röstat.

(1) Artikel 190.3 och 190.4 ska i tillämpliga delar tillämpas för utskotten (se artikel 219).
Senaste uppdatering: 23 juni 2019Rättsligt meddelande