Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 5 : КВОРУМ, ИЗМЕНЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ

Член 191 : Тайно гласуване (1)

1.   В случаите на назначения се провежда тайно гласуване, без да се засягат разпоредбите на член 15, параграф 1 и член 213, параграф 2, първа алинея.

При определяне на броя на подадените гласове се вземат предвид само бюлетините с имената на номинираните кандидати.

2.   Тайно гласуване се провежда и по искане на членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне високия праг. Такова искане трябва да се представи преди началото на гласуването.

3.   Искане за тайно гласуване има предимство пред искане за поименно гласуване.

4.   От двама до осем членове на ЕП, избрани чрез жребий, преброяват гласовете, подадени при тайното гласуване, освен ако се провежда електронно гласуване.

В случай на гласуване по параграф 1 кандидатите не могат да действат в качеството на преброители.

Имената на членовете на ЕП, които са участвали в тайното гласуване, се отбелязват в протоколите от заседанието, на което се е провело гласуването.

(1) Член 191 се прилага mutatis mutandis за комисиите (вж. член 219).
Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация