Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VIII : КОМИСИИ И ДЕЛЕГАЦИИ
ГЛАВА 1 : КОМИСИИ

Член 211 : Въпроси за компетентността

1.   Ако постоянна комисия се обяви за некомпетентна да разгледа определена точка от дневния ред, или в случай на спор за компетентност между две или повече постоянни комисии, въпросът за компетентността се представя за разглеждане на Съвета на председателите на комисии в срок от четири седмици от обявяването в Парламента на отнасянето на въпроса за разглеждане от комисията.

2.   Председателският съвет взема решение в срок от шест седмици след представянето на въпроса за разглеждане въз основа на препоръка на Съвета на председателите на комисии или, ако не се очаква подобна препоръка, по препоръка на председателя на последния. Ако в този срок Председателският съвет не е взел решение, препоръката се счита за одобрена.

3.   Председателите на комисии могат да се договарят с други председатели на комисии относно разпределянето на точки от дневния ред на дадена комисия, при условие че, ако е необходимо, асоциираната комисия съгласно член 57 е дала разрешение за това.

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация