Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2019
EPUB 189kPDF 1339k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VIII : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 211 : Ζητήματα αρμοδιοτήτων

1.   Εάν μόνιμη επιτροπή αποφανθεί ότι είναι αναρμόδια για την εξέταση ζητήματος ή σε περίπτωση σύγκρουσης αρμοδιοτήτων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μονίμων επιτροπών, το ζήτημα της αρμοδιότητας υποβάλλεται στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών εντός τεσσάρων εβδομάδων από την αναγγελία στην Ολομέλεια της παραπομπής στην επιτροπή.

2.   Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει εντός έξι εβδομάδων από την υποβολή του ζητήματος βάσει σύστασης της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, ή, εάν δεν αναμένεται τέτοια σύσταση, του προέδρου της. Εάν η Διάσκεψη των Προέδρων δεν αποφασίσει εντός της προθεσμίας αυτής, η σύσταση θεωρείται εγκριθείσα.

3.   Οι πρόεδροι επιτροπών μπορούν να συμφωνούν με άλλους προέδρους επιτροπών όσον αφορά την ανάθεση θέματος σε συγκεκριμένη επιτροπή, υπό τον όρο, κατά περίπτωση, της έγκρισης της διαδικασίας συνδεδεμένων επιτροπών κατά το άρθρο 57.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου