Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VIII SADAĻA : KOMITEJAS UN DELEGĀCIJAS
1. NODAĻA : KOMITEJAS

216. pants : Komitejas sanāksmes

1.   Komitejas sanāk, kad tās sasauc priekšsēdētājs, vai pēc Parlamenta priekšsēdētāja iniciatīvas.

Sasaucot sanāksmi, priekšsēdētājs iesniedz darba kārtības projektu. Lēmumu par darba kārtību komiteja pieņem sanāksmes sākumā.

2.   Komisija, Padome un citas Savienības iestādes var uzstāties komitejas sanāksmēs pēc komitejas priekšsēdētāja uzaicinājuma, kuru viņš izsaka komitejas vārdā.

Ar komitejas lēmumu jebkuru citu personu var uzaicināt uz sanāksmi un lūgt tajā uzstāties.

Komiteja, kura ir atbildīga par jautājuma izskatīšanu, var uzklausīt ekspertus, ja to ir apstiprinājis Prezidijs un ja komiteja uzskata, ka tas ir vajadzīgs sekmīgai attiecīgā jautājuma izskatīšanai.

3.   Neskarot 56. panta 8. punkta piemērošanu un izņemot gadījumus, kad komiteja ir nolēmusi citādi, deputāti, kuri apmeklē to komiteju sanāksmes, kurās tie nav locekļi, nedrīkst piedalīties jautājumu apspriešanā.

Tomēr komiteja viņiem var atļaut piedalīties tās sanāksmēs ar padomdevēja tiesībām.

4.   Komitejām pēc analoģijas piemēro 171. panta 2. punktu par uzstāšanās laika sadali.

5.   Sagatavojot stenogrammu, pēc analoģijas piemēro 204. panta 2., 3. un 5. punktu.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums