Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2019
EPUB 189kPDF 1339k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VIII : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 219 : Διατάξεις για την Ολομέλεια που εφαρμόζονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών

Τα εξής άρθρα σχετικά με τις ψηφοφορίες, τις παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του Κανονισμού και τις παρεμβάσεις επί της διαδικασίας εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν στις συνεδριάσεις των επιτροπών: άρθρο 174 (αποτροπή κωλυσιεργίας), άρθρο 179 (ελάχιστα όρια), άρθρο 180 (κατάθεση και υποστήριξη των τροπολογιών), άρθρο 181 (παραδεκτό τροπολογιών), άρθρο 182 (διαδικασία ψηφοφορίας), άρθρο 183 (σειρά ψηφοφορίας για τις τροπολογίες), άρθρο 185 παράγραφος 1 (ψηφοφορία κατά τμήματα), άρθρο 186 (δικαίωμα ψήφου), άρθρο 187 (ψηφοφορία), άρθρο 189 (ισοψηφία), άρθρο 190 παράγραφοι 3 και 4 (ψηφοφορία με ονομαστική κλήση), άρθρο 191 (μυστική ψηφοφορία), άρθρο 192 (χρήση του συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας), άρθρο 193 (αμφισβητήσεις επί της ψηφοφορίας), άρθρο 195 (παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του Κανονισμού), άρθρο 200 (αναβολή της συζήτησης ή της ψηφοφορίας) και άρθρο 201 (διακοπή ή λήξη της συνεδρίασης).

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου