Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VIII : КОМИСИИ И ДЕЛЕГАЦИИ
ГЛАВА 2 : МЕЖДУПАРЛАМЕНТАРНИ ДЕЛЕГАЦИИ

Член 224 : Съвместни парламентарни комитети

1.   Европейският парламент може да създава съвместни парламентарни комитети с парламентите на държавите, асоциирани към Съюза, или с държави, с които Съюзът е започнал преговори за присъединяване.

Тези комитети могат да отправят препоръки към съответните парламенти. В случая на Европейския парламент препоръките се разпределят на компетентната комисия, която прави предложения за предприемане на определени действия.

2.   Общите функции на различните съвместни парламентарни комитети се определят от Европейския парламент в съответствие със споразуменията с третите държави.

3.   Съвместните парламентарни комитети се ръководят от процедурите, установени в съответните споразумения. Тези процедури се основават на принципа на равенство между делегацията на Европейския парламент и делегацията на съответния парламент.

4.   Съвместните парламентарни комитети изготвят собствените си процедурни правила и ги представят за одобрение: в рамките на Европейския парламент — на неговото Бюро, а в рамките на парламента на третата държава — на съответния орган на този парламент.

5.   Назначаването на членовете на делегациите на Европейския парламент в съвместните парламентарни комитети и съставянето на ръководствата на тези делегации се извършват в съответствие с процедурата, предвидена за междупарламентарните делегации.

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация