Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

X SADAĻA : OMBUDS

232. pants : Ombuda darbība

1.   Atbildīgā  komiteja  izskata  administratīvas  kļūmes,  par  kurām  ombuds  to  informējis saskaņā  ar  Lēmuma  94/262/EEK,  EK,  Euratom  3. panta  6.  un  7. punktu, pēc kā tā var nolemt  sagatavot ziņojumu saskaņā ar 54. pantu.

Atbildīgā komiteja izskata ziņojumu, ko ombuds sniedz katras gadskārtējās sesijas beigās par veikto izmeklēšanu rezultātiem saskaņā ar Lēmuma 94/262/EEK, EK, Euratom 3. panta 8. punktu. Atbildīgā komiteja var iesniegt Parlamentam rezolūcijas priekšlikumu, ja tā uzskata, ka Parlamentam ir jāpieņem nostāja saistībā ar jebkādu minētā ziņojuma aspektu.

2.   Ombuds pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma var tai sniegt ziņas vai arī pēc savas iniciatīvas lūgt, lai viņu uzklausa.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums