Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 146kPDF 1225k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL X : EUROPESE OMBUDSMAN

Artikel 233 : Ontheffing van de Ombudsman van het ambt

1.   Een tiende van de leden van het Parlement kan verzoeken om ontheffing van de Ombudsman uit zijn ambt indien hij niet meer aan de voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt voldoet of op ernstige wijze is tekortgeschoten. Indien in de twee voorgaande maanden is gestemd over een dergelijk verzoek om ontheffing van de Ombudsman uit zijn ambt kan een nieuw verzoek alleen worden ingediend door een vijfde van de leden.

2.   Het verzoek wordt voorgelegd aan de Ombudsman en de bevoegde commissie, die verslag uitbrengt aan het Parlement indien de meerderheid van haar leden van mening is dat de aangevoerde argumenten gegrond zijn. De Ombudsman wordt op eigen verzoek vóór de stemming over het verslag gehoord. Het Parlement neemt na een debat een besluit bij geheime stemming.

3.   Voordat tot stemming wordt overgegaan, vergewist de Voorzitter zich ervan dat ten minste de helft van de leden van het Parlement aanwezig is.

4.   Indien voor ontheffing van de Ombudsman uit het ambt is gestemd en hij hieraan geen gevolg heeft gegeven, verzoekt de Voorzitter uiterlijk tijdens de vergaderperiode volgend op die waarin de stemming plaatsvond het Hof van Justitie om de Ombudsman uit het ambt ontheven te verklaren en om onverwijld hierover uitspraak te doen.

De procedure wordt gestaakt bij vrijwillige ontslagneming van de Ombudsman.

Laatst bijgewerkt op: 22 juni 2019Juridische mededeling