Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2019. július
EPUB 148kPDF 1149k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

XII. CÍM : AZ EURÓPAI SZINTŰ POLITIKAI PÁRTOKKAL KAPCSOLATOS JOGKÖR ÉS FELELŐSSÉG

235. cikk : Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal kapcsolatos jogkör és felelősség (1)

1.   Amennyiben a költségvetési rendelet 65. cikkének (1) bekezdése értelmében a Parlament úgy határoz, hogy fenntartja magának a jogot a kiadások engedélyezésére, az Elnökségén keresztül kell fellépnie.

Ennek alapján az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 17., 18. és 24. cikke, 27. cikkének (3) bekezdése és 30. cikke szerinti határozatok elfogadásában az Elnökség az illetékes.

​​Az e bekezdés alapján az Elnökség által elfogadott egyedi határozatokat az Elnökség nevében az Elnök írja alá, és azokról az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke értelmében értesíteni kell a kérelmezőt vagy a kedvezményezettet. Az említett Szerződés 296. cikkének második bekezdése értelmében az egyedi határozatokban fel kell tüntetni az azok alapját képező indokokat.

Az Elnökség bármikor kérheti az Elnökök Értekezletének véleményét.

2.   1141/2014/EU, Euratom rendelet 10. cikkének (3) bekezdése értelmében felkéri az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóságot annak ellenőrzésére, hogy valamely, nyilvántartásba vett európai politikai párt vagy nyilvántartásba vett európai politikai alapítvány megfelel-e az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 3. cikke (1) bekezdésének c) pontjában és (2) bekezdésének c) pontjában foglalt feltételeknek. A Parlament összes képviselőjének egynegyede kérelmére, amennyiben legalább háromképviselőcsoportot képviselnek, a Parlament szavazást tart arról a határozatról, amelyben az

3.   Legalább 50 polgárból álló csoport a 1141/2014/EU, Euratom rendelet 10. cikke (3) bekezdésének első albekezdése alapján indokolással ellátott kérelmet nyújthat be, amelyben felkéri a Parlamentet a (2) bekezdésben említett ellenőrzés kérelmezésére. Ezt az indokolással ellátott kérelmet képviselők nem terjeszthetik be és nem írhatják alá. A kérelemnek alapos ténybeli bizonyítékot kell tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy a szóban forgó európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány nem felel meg a (2) bekezdésben említett feltételeknek.

Az Elnök a polgárok csoportjaitól származó elfogadható kérelmeket továbbítja a további vizsgálatért felelős bizottsághoz.

E vizsgálatot az Elnök általi továbbítástól számított négy hónapon belül le kell folytatni, és ezt követően az illetékes bizottság a tagjai többségével (akiknek legalább három képviselőcsoportot kell képviselniük) javaslatot terjeszthet elő a kérelemmel kapcsolatos további teendőkre vonatkozóan, és erről tájékoztatja az Elnököt.

A polgárok csoportját tájékoztatni kell a bizottság vizsgálatának eredményéről.

Az Elnök a bizottság javaslatának kézhezvétele után közleményben ismerteti a Parlamenttel a kérelmet.

E közleményt követően a Parlament a leadott szavazatok többségével határoz arról, hogy benyújt-e kérelmet az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatósághoz.

A bizottság iránymutatást fogad el a polgárok csoportjaitól származó ilyen kérelmek kezelésére vonatkozóan.

4.   A Parlament összes képviselőjének egynegyede kérelmére, amennyiben legalább három képviselőcsoportot képviselnek, a Parlament szavazást tart az arról szóló indokolt határozatra irányuló javaslatról, hogy az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 10. cikkének (4) bekezdése értelmében a határozatról szóló értesítés megküldésétől számított három hónapon belül kifogást emel-e az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság azon határozata ellen, hogy egy európai politikai pártot vagy európai politikai alapítványt töröl a nyilvántartásból.

Az indokolással ellátott határozatra irányuló javaslatot a illetékes bizottság terjeszti elő. Amennyiben ezt a javaslatot elutasítják, az ellentétes értelmű határozat tekintendő elfogadottnak.

5.   Az illetékes bizottság által előterjesztett javaslat alapján az Elnökök Értekezlete az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 11. cikkének (1) bekezdése értelmében kijelöli a független kiemelkedő személyek bizottságának két tagját.

(1) A 235. cikk csak az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 2. cikkének (3) és (4) bekezdése értelmében vett európai politikai pártokra és európai politikai alapítványokra alkalmazandó.
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 1141/2014/EU, Euratom rendelete (2014. október 22.) az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról. (HL L 317., 2014.11.4., 1. o.).
Utolsó frissítés: 2019. június 22.Jogi nyilatkozat