Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ XIII : ПРИЛАГАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

Член 237 : Изменение на Правилника за дейността

1.   Всеки член на ЕП може да предлага изменения на настоящия Правилник за дейността и приложенията към него, придружени, ако е необходимо, с кратка обосновка.

Компетентната комисия ги разглежда и решава дали да ги внесе в Парламента.

За целите на прилагане на членове 180, 181 и 183 при разглеждането в пленарно заседание на така предложените изменения позоваванията в тези членове на „оригиналния текст“ или на „предложението за правнообвързващ акт“ се считат за позоваване на разпоредбата, която е в сила към съответния момент.

2.   В съответствие с член 232 от Договора за функционирането на Европейския съюз измененията на настоящия Правилник за дейността се приемат само ако получат гласовете на мнозинството от всички членове на ЕП.

3.   Освен ако при гласуването се реши друго, измененията на Правилника за дейността и на приложенията към него влизат в сила в първия ден от месечната сесия след тяхното приемане.

Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация