Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - detsember, 2019
EPUB 135kPDF 625k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

XIII OSA : KODUKORRA KOHALDAMINE JA MUUTMINE

Artikkel 237 : Kodukorra muutmine

1.   Iga parlamendiliige võib teha ettepaneku kodukorra ja selle lisade muutmiseks ning lisada ettepanekule asjakohasel juhul lühikesed selgitused.

Vastutav komisjon vaatab ettepanekud läbi ja otsustab, kas esitada need parlamendile.

Muudatusettepanekute täiskogul arutamisele kohaldatakse artikleid 180, 181 ja 183 ning nendes artiklites kasutatud väljendeid „algtekst“ ja „õiguslikult siduva akti ettepanek“ tõlgendatakse kui viidet kehtivale sättele.

2.   Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 232 võetakse kodukorrale esitatud muudatusettepanekud vastu parlamendi liikmete häälteenamusega.

3.   Kui ettepanekute hääletusele panemise ajal ei otsustata teisiti, jõustuvad kodukorra ja selle lisade kohta vastu võetud muudatusettepanekud nende vastuvõtmisele järgneva osaistungjärgu esimesel päeval.

Viimane päevakajastamine: 19. detsember 2019Õigusalane teave