Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING XIII : TILLÄMPNING OCH ÄNDRING AV ARBETSORDNINGEN

Artikel 237 : Ändring av arbetsordningen

1.   Alla ledamöter har rätt att föreslå ändringar av arbetsordningen och dess bilagor och dessa förslag får vid behov vara försedda med korta motiveringar.

Det ansvariga utskottet ska behandla dem och avgöra om de ska föreläggas parlamentet.

Då artiklarna 180, 181 och 183 tillämpas när kammaren behandlar ändringsförslag till arbetsordningen, ska benämningarna ”den ursprungliga texten” och ”ett förslag till rättsligt bindande akt” i dessa artiklar betraktas som hänvisningar till gällande bestämmelser.

2.   I enlighet med artikel 232 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska ändringsförslag till arbetsordningen antas endast om de erhåller en majoritet av rösterna från parlamentets ledamöter.

3.   Såvida det inte vid omröstningstillfället beslutas annorlunda, ska ändringar till arbetsordningen och dess bilagor träda i kraft den första dagen under den sammanträdesperiod som följer på deras antagande.

Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande