Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 146kPDF 1225k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL XIV : DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 241 : Rectificaties

1.   Indien in een door het Parlement aangenomen tekst een fout wordt geconstateerd, doet de Voorzitter zo nodig aan de bevoegde commissie een ontwerprectificatie toekomen.

2.   Indien in een door het Parlement aangenomen tekst waarover met andere instellingen overeenstemming is bereikt een fout wordt geconstateerd, tracht de Voorzitter met die instellingen tot overeenstemming over de noodzakelijke correcties te komen alvorens overeenkomstig lid 1 te handelen.

3.   De bevoegde commissie behandelt de ontwerprectificatie en legt deze aan het Parlement voor, wanneer zij ervan overtuigd is dat er sprake is van een fout die op de voorgestelde wijze kan worden gecorrigeerd.

4.   De rectificatie wordt in de eerstvolgende vergaderperiode bekendgemaakt. Zij wordt geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken uiterlijk vierentwintig uur na de bekendmaking verzoeken de rectificatie in stemming te brengen. Indien de rectificatie niet wordt goedgekeurd, wordt zij terugverwezen naar de bevoegde commissie. De bevoegde commissie kan een gewijzigde rectificatie voorstellen of de procedure sluiten.

5.   Goedgekeurde rectificaties worden op dezelfde wijze bekendgemaakt als de tekst waarop zij betrekking hebben. Artikel 79 is van overeenkomstige toepassing.

Laatst bijgewerkt op: 22 juni 2019Juridische mededeling