Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2713(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0027/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/07/2014 - 10.6

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0010

Vedtagne tekster
PDF 218kWORD 63k
Torsdag den 17. juli 2014 - Strasbourg Endelig udgave
Ungdomsbeskæftigelse
P8_TA(2014)0010RC-B8-0027/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 17. juli 2014 om ungdomsbeskæftigelse (2014/2713(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin holdning af 8. september 2010 om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker: Del II i de integrerede retningslinjer for Europa 2020 (COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE))(1),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. december 2011 "Initiativet "Muligheder for Unge" (COM(2011)0933),

–  der henviser til Rådets konklusioner, som blev vedtaget i Luxembourg den 17. juni 2011, om fremme af unges beskæftigelse med henblik på at nå Europa 2020-målene,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om gennemførelsen af initiativet "Muligheder for unge" (COM(2012)0727),

–  der henviser til Kommissionens forslag af 5. december 2012 til Rådets henstilling om oprettelsen af en ungdomsgaranti (COM(2012)0729),

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 7. februar 2013 om et ungdomsbeskæftigelsesinitiativ,

–  der henviser til Rådets henstilling af 22. april 2013 om indførelse af en ungdomsgaranti,

–  der henviser til sin beslutning af 11. september 2013 om bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed: mulige udveje(2),

–  der henviser til sin beslutning af 16. januar 2014 om overholdelse af den grundlæggende rettighed til fri bevægelighed i EU(3),

–  der henviser til sin holdning af 16. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger (COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))(4),

–  der henviser til sin beslutning af 6. juli 2010 om fremme af de unges adgang til arbejdsmarkedet, styrkelse af status for praktikanter og praktik- og lærlingeordninger(5),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om gennemførelsen af initiativet "Muligheder for unge" (COM(2012)0727),

–  der henviser til sin beslutning af 16. januar 2013 om en ungdomsgaranti(6),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at arbejdsløshed er en væsentlig årsag til ulighed, og at ungdomsarbejdsløsheden har nået hidtil usete højder med et gennemsnit på 23 % for EU som helhed, samt at ungdomsarbejdsløsheden er ujævnt fordelt i EU, idet arbejdsløsheden blandt unge i alderen 16-25 er højere end 50 % i visse medlemsstater;

B.  der henviser til, at 5 340 mio. unge (under 25 år) var arbejdsløse i EU28 i marts 2014, heraf 3 426 mio. i euroområdet;

C.  der henviser til, at årsagerne til ungdomsarbejdsløsheden varierer i forskellige dele af EU og kan omfatte underliggende strukturelle problemer i vores økonomier, som påvirker arbejdsmarkederne; der henviser til, at den situation og de problemer, unge står over for, ikke er ensartede, og at nogle grupper er uforholdsmæssigt hårdt ramt og har behov for skræddersyede løsninger;

D.  der henviser til, at arbejdsmarkedssituationen er særlig kritisk for unge mennesker, uanset deres uddannelsesniveau, da de ofte ender enten som arbejdsløse eller med begrænsede ansættelseskontrakter med lavere lønninger og en lavere grad af social beskyttelse eller er tvunget til at acceptere usikre ansættelseskontrakter eller ulønnede praktikophold;

E.  der henviser til, at en ungdomsgaranti ville bidrage til opfyldelsen af tre af målene i Europa 2020-strategien, nemlig at 75 % af befolkningen i aldersgruppen 20-64 bør være i beskæftigelse, at andelen af unge, der forlader skolen tidligt, bør være under 10 %, og at mindst 20 mio. mennesker bør hjælpes ud af fattigdom og social udstødelse;

F.  der henviser til, at 7,5 mio. unge europæere mellem 15 og 24 år ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, og at 29,7 % af de unge mellem 15 og 29 i EU28 i 2012 var i fare for at ende i fattigdom eller social udstødelse(7);

G.  der henviser til, at de faglige vekseluddannelser og uddannelser med kombinerede akademiske og erhvervsrettede elementer, som findes i nogle medlemslande, i kraft af at de lægger stor vægt på praktiske færdigheder, har bevist deres værd navnlig under krisen, idet de holder ungdomsarbejdsløsheden nede på et lavere niveau, fordi de gør unge mennesker bedre egnede til at blive ansat;

H.  der henviser til, at den nuværende begrænsning af ungdomsgarantien til 25 år er utilstrækkelig, da den ikke tager højde for de 6,8 mio. der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, og som er i alderen mellem 25 og 30 år;

I.  der henviser til, at små og mellemstore virksomheder har et vigtigt jobskabelsespotentiale og spiller en afgørende rolle i overgangen til en ny, bæredygtig økonomi;

J.  der henviser til, at der – på trods af at antallet af arbejdstagere, der flytter fra én medlemsstat til en anden, er steget fra 4,7 mio. i 2005 til 8 mio. i 2008 – procentvis er tale om en stigning fra 2,1 % til 3,3 % af den samlede arbejdsstyrke;

K.  der henviser til, at medlemsstaterne spiller en afgørende rolle i bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløsheden, også gennem den finansielle støtte fra EU-finansierede instrumenter såsom Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, det europæiske program for beskæftigelse og social innovation (EaSI) og ungdomsgarantien for programperioden 2014-2020;

L.  der henviser til, at EU har afsat 6 mia. EUR til at støtte beskæftigelse af personer på under 25;

M.  der henviser til, at årsagerne til ungdomsarbejdsløsheden ikke kan reduceres til manglende sammenfald mellem udbudte og efterspurgte kvalifikationer, fordi de er knyttet til spørgsmål som mangel på nye job på grund af afindustrialiseringen af Europa, outsourcing og spekulation, og at denne situation er blevet forværret af krisen og sparepolitikkerne; der henviser til, at uddannelse alene ikke kan løse problemet med ungdomsarbejdsløshed;

N.  der henviser til, at foranstaltninger eller programmer, der indføres med henblik på at sætte skub i ungdomsbeskæftigelsen, bør omfatte høring af og/eller samarbejde med alle relevante aktører på de respektive niveauer, især arbejdsmarkedsparter og ungdomsorganisationer;

O.  der henviser til, at 20,7 mio. SMV'er tegner sig for over 67 % af beskæftigelsen i den private sektor i EU, og at mikrovirksomheder alene tegner sig for 30 %;

P.  der henviser til, at SMV'er og mikrovirksomheder har et stort potentiale for jobskabelse, og er ansvarlige for 85 % af alle nyoprettede arbejdspladser;

Ungdomsgaranti – Ungdomsbeskæftigelse

1.  advarer om, at der ikke vil blive tale om nogen væsentlig bæredygtig økonomisk vækst i EU, medmindre ulighederne mindskes, og minder om, at dette starter med en nedbringelse af arbejdsløsheden, især ungdomsarbejdsløsheden, og en bekæmpelse af fattigdommen;

2.  opfordrer til en effektiv overvågning af gennemførelsen af ungdomsgarantien; opfordrer Europa-Kommissionen til nøje at overvåge de udfordringer, der er blevet identificeret i de landespecifikke henstillinger for 2014, vedrørende kvaliteten af tilbuddene og manglen på aktiv kontakt til unge, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse, samt den administrative kapacitet i de offentlige arbejdsformidlinger og manglen på en effektiv inddragelse af alle relevante parter, men samtidig at identificere bedste praksis, der kan fungere som reference for programforbedringer; opfordrer til større gennemsigtighed i kontrollen med ​​gennemførelsen og til større ambitioner med hensyn til at håndtere de medlemsstater, der ingen fremskridt viser i denne henseende;

3.  opfordrer Kommissionen til at foreslå en europæisk juridisk ramme, der indfører minimumsstandarder for gennemførelsen af ungdomsgarantierne, herunder kvaliteten af lærlingeuddannelser, anstændige lønninger for unge og adgang til arbejdsformidling, og som også omfatter unge mellem 25 og 30, hvor de eksisterende anbefalinger om ungdomsgarantier ikke overholdes af medlemsstaterne;

4.  opfordrer til, at en nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden gøres til et særligt mål i det europæiske semester; opfordrer også til at lade foranstaltninger til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed indgå i de landespecifikke henstillinger og de nationale reformprogrammer; opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge og kontrollere indførelsen af disse foranstaltninger; opfordrer i den forbindelse til fuld inddragelse af Parlamentet i processen omkring det europæiske semester;

5.  opfordrer Europa-Kommissionen til at fremskynde indførelsen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og offentliggøre en meddelelse om, hvordan det er blevet indført, inden udgangen af 2014;

6.  opfordrer medlemsstaterne til at overveje at udvide ungdomsgarantien til unge under 30 år;

7.  understreger behovet for en aktiv, omfattende og inklusiv arbejdsmarkedspolitik med særlige foranstaltninger for unge;

8.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at træffe vidtgående foranstaltninger til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, navnlig gennem forebyggelse af tidligt skolefrafald eller fremme af uddannelses- og lærlingeordninger (f.eks. gennem indførelse af vekseluddannelsesforløb eller andre tilsvarende effektive ordninger), og til at udarbejde omfattende strategier for unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, samt til fuldt ud at gennemføre de nationale ungdomsgarantiordninger;

9.  understreger, at ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ikke bør forhindre medlemsstaterne i at anvende Den Europæiske Socialfond til finansiering af større projekter relateret til unge, navnlig projekter om fattigdom og social inklusion; opfordrer Kommissionen til at kontrollere anvendelsen af ESF-midler til ungdomsrelaterede projekter;

10.  er af den faste overbevisning, at EU-midler, især midlerne under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, ikke bør anvendes til at erstatte nationale tiltag, men bør anvendes til at yde ekstra støtte til unge mennesker på en måde, der supplerer og forbedrer de nationale programmer på medlemsstaternes beslutning;

11.  mener, at EU-programmerne skal give tilstrækkelig fleksibilitet til, at medlemsstaterne kan gennemføre individuel støtte i overensstemmelse med de lokale behov for at sikre, at midlerne anvendes på de områder, hvor ungdomsarbejdsløsheden er størst, og der er størst behov for finansiering, uden at gå på kompromis med revision og kontrol;

12.  understreger, at ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ikke bør forhindre medlemsstaterne i at anvende andre EU-programmer, f.eks. Den Europæiske Socialfond eller ERASMUS +, til finansiering af større projekter relateret til unge, navnlig ungdomsiværksætteri, projekter om fattigdom og social inklusion; understreger betydningen af, at medlemsstaterne tildeler den nødvendige medfinansiering i denne forbindelse; opfordrer Kommissionen til at kontrollere anvendelsen af ESF-midler til ungdomsrelaterede projekter;

Erhvervsuddannelse

13.  minder om, at de 6 mia. EUR, der er afsat til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, ikke er tilstrækkelige til at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed på en varig måde; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre ungdomsgarantien til en prioritet og til at øge budgettildelingen til den for den samlede periode 2014-2020, når der træffes beslutning om den obligatoriske revision af den flerårige finansielle ramme 2014 - 2020 efter valget, som skal finde sted allersenest ved udgangen af 2016;

14.  opfordrer medlemsstaterne til at etablere eller forbedre deres erhvervsuddannelsessystemer; understreger, at der for at forbedre overgangen fra skole til arbejde bør etableres en europæisk ramme for vekseluddannelse, baseret på europæiske bedste praksis på dette område; foreslår endvidere EU-omfattende brug af "isbryderordninger", som giver praktisk erhvervserfaring til unge nyuddannede og personer, som allerede har fuldført en erhvervsuddannelse, i virksomheder, der ansætter dem i seks til tolv måneder for at løse et specifikt problem, der har at gøre med innovation og udvikling;

15.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at iværksætte skrappe foranstaltninger til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed og tidlig eksklusion fra arbejdsmarkedet, navnlig gennem forebyggelse af tidligt skolefrafald eller frafald fra studier eller lærepladser (f.eks. gennem indførelse af en vekseluddannelsesordning eller andre lige så effektive ordninger);

16.  opfordrer medlemsstaterne til navnlig at reformere uddannelsesstandarderne for unge med henblik på i betydelig grad at forbedre deres beskæftigelsesmuligheder og muligheder i livet;

17.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre gennemsigtigheden og anerkendelsen af kvalifikationer i EU yderligere, navnlig gennem det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse, Europass og den europæiske referenceramme for kvalifikationer;

18.  understreger vigtigheden af, at de unge tilegner sig tværgående kvalifikationer, f.eks. inden for IKT, lederskab, kritisk tankegang og sprog, bl.a. ved at studere i udlandet, med henblik på at forbedre deres muligheder på jobmarkedet, deres evne til at tilpasse sig den fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet og tage aktiv del i samfundet;

19.  opfordrer medlemsstaterne til at fokusere på sektorer med høj vækst og højt jobskabelsespotentiale og træffe foranstaltninger til at prioritere videnskab, teknologi, teknik og matematik i deres uddannelsesprogrammer for at imødekomme den forventede fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med behovet for at overgå til en ressourceeffektiv økonomi;

20.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte nye typer af økonomi, især socialt iværksætteri, samarbejde, crowdsourcing og tilvejebringelse af støtteforanstaltninger til ungdomskooperativer og nystartede socialøkonomiske virksomheder;

21.  opfordrer medlemsstaterne til at støtte vækstfremmende politikker og opfordrer til tiltag på EU-plan i form af en europæisk vækststrategi, hvor investering i og udvikling af nøglesektorer som det digitale marked, telekommunikationsmarkedet og et energifællesskab vil sikre bæredygtige jobs;

22.  beklager, at Rådets prioriteringer, der blev offentliggjort af Det Europæiske Råd den 27. juni 2014 som en strategisk dagsorden for EU og den nye Europa-Kommission, ikke omfatter målrettede foranstaltninger og investeringer, der kan hjælpe med at skabe kvalitetsbeskæftigelse til unge;

23.  understreger, at resultater i forhold til målene for en ungdomsgaranti kræver strategiske reformer for at opnå en mere vellykket overgang fra skole til arbejdsmarkedet;

24.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til henholdsvis at opbygge og reformere deres arbejdsmarkedsagenturer;

25.  understreger, at der i betragtning af de forventede hurtige ændringer på arbejdsmarkedet i dag mere end nogensinde er behov for stærke investeringer i uddannelse; understreger, at politikker for kompetenceudvikling ikke alene bør ses som et middel til at opfylde arbejdsmarkedets behov, men også bør anerkende kompetencer, der er erhvervet gennem ikke-formel uddannelse, støtte gennemførelsen af politikker for livslang læring og i sidste ende indgå i en holistisk tilgang til uddannelse;

26.  opfordrer Kommissionen og agenturer såsom Eurofound og Cedefop til at analysere eksisterende systemer for erhvervsfaglig vekseluddannelse for at give disse oplysninger til andre medlemsstater, som er interesseret i disse systemer på frivillig basis, uden at sænke de uddannelsesstandarder, der allerede findes;

27.  anerkender familiens rolle som et effektivt støttesystem for unge, der står over for arbejdsløshed, fattigdom og social udstødelse;

28.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at styrke – og fjerne de eksisterende barrierer for – erhvervsuddannelse, erhvervsvejledning og lærepladser, praktikantprogrammer og praktikophold i andre lande i den hensigt at skabe bedre overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel af arbejdsbaserede erhvervsuddannelsesmuligheder for unge og dermed forbedre mobiliteten og beskæftigelsesmulighederne, især i grænseregioner;

29.  glæder sig over Rådets henstilling om en kvalitetsramme for praktikophold, som blev vedtaget den 10. marts 2014, og opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre den hurtigst muligt til fordel for dem, den er oprettet for, og understreger, at medlemsstaternes programmer til fremme og udbud af praktikophold kan støttes finansielt af EU-midler;

Et nyt jobmiljø

30.  understreger behovet for, at Europa skaber et SMV-venligt miljø, der omfatter tilvejebringelse af de bedste økonomiske og juridiske betingelser for nystartede virksomheder, idet SMV'erne overordnet set tegnede sig for 66,5 % af alle de europæiske job i 2012(8);

31.  nævner igen behovet for at sikre en bred og let oplæring i og adgang til internettet og online-oplysninger samt digitale færdigheder; opfordrer medlemsstaterne til i overensstemmelse med målene på den digitale dagsorden at tilskynde til og fremme digitaliseringen af tjenester og uddannelsesmuligheder for unge med henblik på at give dem adgang til digitale job;

32.  fremhæver den seneste udvikling med virksomheder, der igen begynder at producere og have serviceydelser i Europa og de ​​muligheder, dette giver for jobskabelse, navnlig for unge; mener, at økonomierne i EU har en enestående mulighed for at fremskynde denne tilbageflytningstendens;

33.  fastholder, at der er behov for en genindustrialisering af Europa på basis af en sammenhængende strategi og dennes gennemførelse, hvilket vil fremme og lette vækstfremmende politikker og skabelsen af nye arbejdspladser;

34.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at kæde ungdomsbeskæftigelsespolitikker sammen med varige arbejdskontrakter af god kvalitet med henblik på at håndtere øget strukturel usikkerhed og underbeskæftigelse;

35.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at unge har adgang til kvalitetsjob, der respekterer deres rettigheder, herunder retten til stabilitet og sikkerhed gennem et job, der giver en løn, der er til at leve af, og social beskyttelse samt muliggør et sikkert, værdigt og selvstændigt liv, med henblik på at beskytte unge arbejdstagere mod forskelsbehandling og udnyttelse;

36.  mener, at unge iværksættere og vækstorienterede SMV'er er de nødvendige katalysatorer for innovation og jobskabelse;

37.  mener, at virksomhederne kun vil skabe flere arbejdspladser og ansætte flere folk, hvis de økonomiske forhold opfordrer til vækst, og hvis de kan stole på kvalificeret arbejdskraft;

38.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at anvende en rettighedsbaseret tilgang til unge og beskæftigelse; understreger, at kvaliteten af de unges beskæftigelse, navnlig i krisetider, ikke må bringes i fare, og at de grundlæggende arbejdsstandarder og øvrige standarder vedrørende arbejdskvaliteten, som f.eks. arbejdstid, social sikring samt sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, skal være centrale overvejelser i den indsats, der gøres; understreger, at der skal sættes en stopper for forskelsbehandling på grund af alder;

39.  understreger vigtigheden af at anerkende og respektere medlemsstaternes forskellige sociale og økonomiske systemer;

40.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at støtte og fremme mobilitetsmekanismer, især Eures, der letter jobsøgning i andre medlemsstater;

41.  opfordrer medlemsstaterne til at gøre fuld brug af den offentlige arbejdsformidling med henblik på at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af ledige stillinger og kvalifikationer mellem medlemsstaterne;

42.  opfordrer Europa-Kommissionen til at støtte initiativer samt andre former for samarbejde med den private sektor til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden;

43.  opfordrer Europa-Kommissionen til at indtage en ledende rolle med et initiativ til genindustrialisering af Europa, der forbedrer den industrielle konkurrenceevne uden at pålægge erhvervslivet en overdreven administrativ byrde og fremmer jobskabelse og bekæmpelse af arbejdsløshed samt udvider unges muligheder for at starte deres egen virksomhed eller finde et job;

44.  anbefaler, at enhver fremtidig evaluering fra Europa-Kommissionens side af relevante ESF-ordninger på ungdomsbeskæftigelsesområdet bør se ud over omkostningerne og antallet af deltagere og overveje konsekvenserne for arbejdsmarkedet for unge på et reelt grundlag over en lang periode og prioritere forståelsen af, hvordan og hvorfor tiltagene er en succes;

45.  opfordrer medlemsstaterne til at fjerne unødige administrative byrder og bureaukrati for selvstændige erhvervsdrivende, mikrovirksomheder og SMV'er, indføre fordelagtige skattepolitikker og etablere et mere fordelagtigt klima for private investeringer samt kigge på de uforholdsmæssigt strenge konkursregler som led i bekæmpelsen af arbejdsløsheden; SMV'er udgør en stor del af den europæiske økonomi, og deres rolle kan være en afgørende faktor i sikringen af en hurtig og holdbar genopretning efter den økonomiske krise og skabelsen af nye arbejdspladser, også for de unge;

46.  opfordrer medlemsstaterne til at forbedre samarbejdet mellem erhvervslivet og uddannelsessektoren på alle niveauer for i højere grad at tilpasse undervisningsplanerne til behovene på arbejdsmarkedet;

47.  understreger, at den europæiske økonomi har brug for, at der gøres en indsats for at øge den frie bevægelighed og arbejdskraftens mobilitet i EU frem for at begrænse dem, og opfordrer medlemsstaterne til at sikre fri bevægelighed for alle borgere og arbejdstagere for at muliggøre udviklingen af et egentligt EU-arbejdsmarked, fjerne flaskehalse og give arbejdstagerne i EU mulighed for at flytte til områder, hvor der er behov for deres kvalifikationer; understreger, at fri bevægelighed er en grundlæggende rettighed; understreger ligeledes, at unge også bør have jobmuligheder i deres eget lokalsamfund;

48.  opfordrer medlemsstaterne til at tage særligt hensyn til den høje ungdomsarbejdsløshed blandt dårligt stillet grupper og fokusere på tilknytning til og integration på arbejdsmarkedet og mainstreaming af tilknytnings- og integrationspolitikker, idet beskæftigelse er nøglen til god integration;

49.  mener, at medlemsstaterne skal opfylde de særlige behov, som unge med handicap har, ved at give dem de rigtige værktøjer og den rigtige støtte for at skabe lige muligheder og aktivt øge beskæftigelsesmulighederne for unge med handicap på arbejdsmarkedet samt på de almene og faglige uddannelser;

50.  understreger vigtigheden af ​​at fokusere på at stimulere iværksætterkulturen, navnlig blandt yngre mennesker og universitetsuddannede, fremme praktikpladser for universitetsuddannede og stillinger i små virksomheder og mikrovirksomheder for at forbedre de unges erfaring med erhvervslivet og øge bevidstheden om mulighederne for og evnen til at etablere egen virksomhed;

51.  understreger, at der i betragtning af krisens konsekvenser for unge er behov for et stærkere engagement og forbedret overvågning fra medlemsstaternes side for at forbedre situationen for de unge; opfordrer i denne sammenhæng medlemsstaterne til at behandle problemet om ungdomsarbejdsløshed i løbet af EPSCO-Rådets næste uformelle møde den 17. og 18. juli 2014 i Milano og at fremkomme med tiltag og politikker i stedet for erklæringer;

o
o   o

52.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet.

(1) EUT C 308 E af 20.10.2011, s. 116.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0365.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0037.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0435.
(5) EUT C 351 E af 2.12.2011, s. 29.
(6) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0016.
(7) Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_incl_010&lang=en.
(8) http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf.

Juridisk meddelelse