Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2713(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0027/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/07/2014 - 10.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0010

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 387kWORD 97k
Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Απασχόληση των νέων
P8_TA(2014)0010RC-B8-0027/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την απασχόληση των νέων (2014/2713(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 8ης Σεπτεμβρίου 2010 για την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών: Μέρος ΙΙ των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την Ευρώπη 2020 (COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE))(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο «Πρωτοβουλία Ευκαιρίες για τους νέους» (COM(2011)0933),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της απασχόλησης των νέων για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», τα οποία εγκρίθηκαν στο Λουξεμβούργο στις 17 Ιουνίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας «Ευκαιρίες για τους Νέους» (COM(2012)0727),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με σύσταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση Εγγυήσεων για τη νεολαία (COM(2012)0729),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση Εγγυήσεων για τη νεολαία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων: πιθανές λύσεις(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τον σεβασμό του θεμελιώδους δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ(3),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) (COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας(5),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας «Ευκαιρίες για τους νέους» (COM(2012)0727),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με Εγγυήσεις για τη νεολαία(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία είναι μείζων αιτία ανισότητας, με τα ποσοστά ανεργίας να έχουν φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα και το μέσο ποσοστό για την ΕΕ συνολικά να ανέρχεται σε 23%, και ότι η ανεργία των νέων είναι ανισοκατανεμημένη στην ΕΕ, με τα ποσοστά ανεργίας των νέων μεταξύ 16 και 25 ετών να υπερβαίνουν το 50% σε ορισμένα κράτη μέλη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2014 ήταν άνεργοι στην ΕΕ28 5,34 εκατομμύρια νέοι άνθρωποι (κάτω των 25 ετών), από τους οποίους 3,426 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτίες της ανεργίας των νέων ποικίλλουν στην ΕΕ, και μπορεί να οφείλονται επίσης σε διαρθρωτικά προβλήματα των οικονομιών μας, που επηρεάζουν τις αγορές εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταστάσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι δεν είναι ίδια, και ότι ορισμένες ομάδες πλήττονται δυσανάλογα και χρειάζονται ειδικά προσαρμοσμένες λύσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους νέους, ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους επίπεδο, δεδομένου ότι συχνά καταλήγουν είτε να είναι άνεργοι είτε να έχουν συμβάσεις περιορισμένης απασχόλησης με μειωμένες αποδοχές και χαμηλότερο επίπεδο κοινωνικής προστασίας, ή υποχρεώνονται να δεχτούν συμβάσεις επισφαλούς απασχόλησης ή περιόδους άμισθης άσκησης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Εγγυήσεις για τη νεολαία θα συνέβαλλαν στην επίτευξη τριών από τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συγκεκριμένα ότι το 75% της ηλικιακής ομάδας 20-64 ετών θα πρέπει να έχει εργασία, ότι το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 10%, και ότι τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα θα πρέπει να ξεφύγουν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 7,5 εκατομμύρια νέων ευρωπαίων μεταξύ 15 και 24 ετών βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), και ότι στην ΕΕ28 το 29,7% των νέων μεταξύ 15 και 29 ετών διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας ή κοινωνικού αποκλεισμού(7)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διττό σύστημα της επαγγελματικής κατάρτισης και οι συνδυασμένοι ακαδημαϊκοί-επαγγελματικοί τίτλοι που εφαρμόζονται σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν αποδείξει, λόγω της έμφασης που αποδίδουν στις πρακτικές δεξιότητες, την αξία τους στο πλαίσιο της κρίσης, δεδομένου ότι διατηρούν την ανεργία των νέων σε χαμηλότερα επίπεδα αυξάνοντας την απασχολησιμότητα των νέων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρέχων περιορισμός της ηλικίας των 25 ετών όσον αφορά τις Εγγυήσεις για τη νεολαία είναι απρόσφορος, δεδομένου ότι δεν λαμβάνει υπόψη τους 6,8 εκατομμύρια ΕΑΕΚ ηλικίας μεταξύ 25 και 30 ετών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στη μετάβαση προς μιας νέα βιώσιμη οικονομία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη πως, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των εργαζομένων που μετακινούνται μεταξύ κρατών μελών αυξήθηκε από 4,7 εκατομμύρια το 2005 σε 8 εκατομμύρια το 2008, σε ποσοστό η αύξηση αυτή είναι από 2,1% σε 3,3% του συνόλου του εργατικού δυναμικού·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη καλούνται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, μεταξύ άλλων και με την οικονομική στήριξη των μέσων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία, και οι Εγγυήσεις για τη νεολαία, κατά το διάστημα 2014-2020·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει 6 δισεκατομμύρια EUR για την υποστήριξη της απασχόλησης των νέων κάτω των 25 ετών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτίες της ανεργίας των νέων δεν μπορούν να περιοριστούν σε αναντιστοιχία προσόντων, δεδομένου ότι συνδέονται με ζητήματα όπως η έλλειψη νέων θέσεων απασχόλησης λόγω της αποβιομηχάνισης της Ευρώπης, της εξωτερικής ανάθεσης και της κερδοσκοπίας, κατάσταση που επιδεινώνεται από την κρίση και τις πολιτικές λιτότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση δεν επαρκούν από μόνες τους για να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας των νέων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέτρα ή προγράμματα που θεσπίζονται για να δοθεί ώθηση στην απασχόληση των νέων θα πρέπει να περιλαμβάνουν διαβούλευση και/ή συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων παραγόντων στα αντίστοιχα επίπεδα, και ιδιαίτερα των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων των νέων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 20,7 εκατομμύρια ΜΜΕ αναλογεί ποσοστό άνω του 67% της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στην ΕΕ, ενώ ποσοστό 30% να προέρχεται από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας, και τους αναλογεί το 85% όλων των νέων θέσεων εργασίας που έχουν δημιουργηθεί·

Εγγυήσεις για τη νεολαία – απασχόληση των νέων

1.  προειδοποιεί ότι δεν πρόκειται να υπάρξει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ αν δεν μειωθούν οι ανισότητες, και υπενθυμίζει ότι αυτό αρχίζει με τη μείωση της ανεργίας, ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων, και την άμβλυνση της φτώχειας·

2.  ζητεί την αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής των Εγγυήσεων για τη νεολαία· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις προκλήσεις που εντοπίζονται στις συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) σε σχέση με την ποιότητα των προσφορών και την έλλειψη ενεργής προσέγγισης των ΕΑΕΚ, καθώς και σε σχέση με τη διοικητική ικανότητα των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και την έλλειψη ουσιαστικής δέσμευσης σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, προσδιορίζοντας παράλληλα τις βέλτιστες πρακτικές που μπορεί να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για βελτιώσεις του προγράμματος· ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια στην παρακολούθηση της εφαρμογής και μεγαλύτερη φιλοδοξία στην προσέγγιση των κρατών μελών που δεν σημειώνουν σχετική πρόοδο·

3.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, καθιερώνοντας ελάχιστα πρότυπα για την υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη νεολαία, που να περιλαμβάνουν την ποιότητα των περιόδων άσκησης, αξιοπρεπείς αποδοχές για τους νέους και πρόσβαση σε υπηρεσίες απασχόλησης, και να καλύπτουν τους νέους 24 έως 30 ετών, όπου οι υπάρχουσες συστάσεις για τις εγγυήσεις για τη νεολαία δεν τηρούνται από κράτη μέλη·

4.  ζητεί να συμπεριληφθεί η μείωση της ανεργίας των νέων ως συγκεκριμένος στόχος στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου· ζητεί επίσης να περιληφθούν στις ΣΑΧ μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και για τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ)· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά και να ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων αυτών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

5.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει τη θέσπιση των Εγγυήσεων για τη νεολαία και να εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θεσπίστηκαν, πριν από το τέλος του 2014·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα επέκτασης των Εγγυήσεων για τη νεολαία ώστε να καλύπτουν και τους νέους κάτω των 30 ετών·

7.  υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας μιας ενεργού και σφαιρικής πολιτικής για την αγορά εργασίας, χωρίς αποκλεισμούς, με ειδικά μέτρα για τους νέους·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν ισχυρά μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, ιδιαίτερα με προληπτική δράση κατά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου ή με την προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης και μαθητείας (για παράδειγμα, με την καθιέρωση ενός διττού εκπαιδευτικού συστήματος ή άλλων εξίσου αποτελεσματικών πλαισίων), να αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές για τους νέους που δεν απασχολούνται ούτε εντάσσονται σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, και να υλοποιήσουν πλήρως τα εθνικά προγράμματα Εγγυήσεων για τη νεολαία·

9.  επισημαίνει ότι η Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για τη χρηματοδότηση ευρύτερων προγραμμάτων για τους νέους, ιδιαίτερα με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την αξιοποίηση των πόρων του ΕΚΤ για προγράμματα που αφορούν τους νέους·

10.  πιστεύει ακράδαντα ότι η ενωσιακή χρηματοδότηση, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΥΕΙ), δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο των εθνικών προσπαθειών, αλλά να αξιοποιηθεί για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους νέους με τρόπο που να συμπληρώνει και να βελτιώνει τα εθνικά προγράμματα σύμφωνα με την απόφαση των κρατών μελών·

11.  πιστεύει ότι τα προγράμματα της ΕΕ πρέπει να επιτρέπουν την απαιτούμενη ευελιξία ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να προσφέρουν εξατομικευμένη στήριξη ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και να εξασφαλίζουν ότι η χρηματοδότηση χρησιμοποιείται σε τομείς όπου είναι υψηλότερη η ανεργία των νέων και στους οποίους χρειάζεται περισσότερο, χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά την επιθεώρηση και τον έλεγχο·

12.  υπογραμμίζει ότι η Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν άλλα προγράμματα της ΕΕ, π.χ. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ή του Έρασμος+, για τη χρηματοδότηση ευρύτερων προγραμμάτων για τους νέους, ιδιαίτερα με στόχο την επιχειρηματικότητα των νέων, την καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να διαθέσουν την απαιτούμενη συγχρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την αξιοποίηση των πόρων του ΕΚΤ για προγράμματα που αφορούν τους νέους·

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

13.  υπενθυμίζει ότι το ποσό των 6 δισεκατομμυρίων που έχει διατεθεί για την YEI δεν επαρκεί για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων σε διαρκή βάση· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταστήσουν προτεραιότητα τις Εγγυήσεις για τη νεολαία και να αυξήσουν τους δημοσιονομικούς πόρους για τη συνολική διάρκεια της περιόδου 2014-2020 όταν λάβουν απόφαση για την υποχρεωτική μετεκλογική αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-2020, που αναμένεται να γίνει στο τέλος του 2016 το αργότερο·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή να βελτιώσουν τα υπάρχοντα· υπογραμμίζει ότι προκειμένου να βελτιωθεί η μετάβαση από την εκπαίδευση στον επαγγελματικό βίο θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για διττή εκπαίδευση, με βάση τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές στον συγκεκριμένο τομέα· προτείνει, επίσης, να εφαρμοστούν σε επίπεδο ΕΕ συστήματα επαγγελματικής εξοικείωσης που παρέχουν εμπειρίες πρακτικής εργασίας σε νέους αποφοίτους και σε όσους έχουν ήδη παρακολουθήσει επαγγελματική κατάρτιση, στο πλαίσιο των οποίων θα προσλαμβάνονται σε επιχειρήσεις για διάστημα έξι έως δώδεκα μηνών για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων καινοτομίας και ανάπτυξης·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν ισχυρά μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και για την πρόληψη του αποκλεισμού τους από την αγορά εργασίας, ιδίως με προληπτική δράση κατά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου ή των προγραμμάτων κατάρτισης και μαθητείας (για παράδειγμα, με τη δημιουργία ενός διττού εκπαιδευτικού συστήματος ή άλλων εξίσου αποτελεσματικών πλαισίων)·

16.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ιδίως την αναμόρφωση των προτύπων εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους νέους, προκειμένου να αυξηθούν σημαντικά οι ευκαιρίες για την απασχόληση και τη ζωή τους·

17.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν περαιτέρω τη διαφάνεια και τις διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων μέσα στην ΕΕ, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, του Europass και του Ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων·

18.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για τους νέους η απόκτηση εγκαρσίων δεξιοτήτων όπως οι δεξιότητες στην πληροφορική, οι ηγετικές ικανότητες, η κριτική σκέψη και οι γλωσσικές δεξιότητες, μεταξύ άλλων με σπουδές στο εξωτερικό, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές τους στην αγορά εργασίας, η προσαρμοστικότητά τους στις μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς εργασίας, και η ενεργή συμμετοχή τους στην κοινωνία·

19.  καλεί τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν σε τομείς που προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας, και να μεριμνήσουν ώστε τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα να δίνουν προτεραιότητα στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών, σύμφωνα με την ανάγκη για μετάβαση σε μια οικονομία με αποδοτική χρήση των πόρων·

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν νέους τύπους οικονομίας, ιδιαίτερα δε την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την εργασία σε πλαίσιο κοινότητας και τον πληθοπορισμό, και να προωθήσουν τη λήψη μέτρων υποστήριξης για συνεταιρισμούς νέων και νεοσύστατες κοινωνικές επιχειρήσεις·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν πολιτικές ευνοϊκές για την ανάπτυξη, και ζητεί να αναληφθεί δράση σε επίπεδο ΕΕ, μέσω μιας ευρωπαϊκής αναπτυξιακής στρατηγικής που θα προσφέρει βιώσιμες θέσεις εργασίας με επενδύσεις και ανάπτυξη σε βασικούς τομείς όπως η ψηφιακή αγορά, η αγορά τηλεπικοινωνιών και η ενεργειακή κοινότητα·

22.  εκφράζει τη λύπη του διότι οι προτεραιότητες του Συμβουλίου, όπως δημοσιεύτηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 27 Ιουνίου 2014 ως στρατηγικό θεματολόγιο της ΕΕ και της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν περιλαμβάνουν στοχοθετημένα μέτρα και επενδύσεις που θα διευκολύνουν την δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης για νέους ανθρώπους·

23.  υπογραμμίζει ότι η εκπλήρωση των στόχων των Εγγυήσεων για τη νεολαία απαιτεί στρατηγικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να είναι περισσότερο επιτυχημένη η μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας·

24.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν και να μεταρρυθμίσουν ανάλογα τους οργανισμούς τους για τη διαχείριση της αγοράς εργασίας·

25.  υπογραμμίζει ότι, δεδομένων των προβλεπόμενων μεταβολών στην αγορά εργασίας, απαιτούνται σήμερα περισσότερο από ποτέ ισχυρές επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση· τονίζει ότι οι πολιτικές για τις δεξιότητες δεν πρέπει απλώς να θεωρούνται μέσο κάλυψης των αναγκών της αγοράς αλλά να αναγνωρίζουν επίσης τα προσόντα που αποκτήθηκαν μέσω άτυπης εκπαίδευσης, να υποστηρίζουν την εφαρμογή πολιτικών δια βίου μάθησης και να εντάσσονται τελικά σε μια ολιστική προσέγγιση της εκπαίδευσης·

26.  καλεί την Επιτροπή και τους οργανισμούς όπως οι Eurofound και Cedefop να αναλύσουν τα υπάρχοντα συστήματα διττής επαγγελματικής κατάρτισης ώστε να προσφέρουν τις απαιτούμενες πληροφορίες στα άλλα κράτη μέλη που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν σε εθελοντική βάση παρόμοια συστήματα, χωρίς μείωση του ήδη υφιστάμενου επιπέδου εκπαίδευσης·

27.  αναγνωρίζει τον ρόλο της οικογένειας ως ουσιαστικού συστήματος στήριξης των νέων που βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

28.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την επαγγελματική κατάρτιση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη μαθητεία, την άσκηση και τις υποτροφίες, και να απαλείψουν τα διασυνοριακά εμπόδια, καθώς επίσης να εξισορροπήσουν καλύτερα την προσφορά και τη ζήτηση δυνατοτήτων κατάρτισης μέσα από την εργασία για τους νέους, βελτιώνοντας έτσι την κινητικότητα και την απασχολησιμότητα, ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές·

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τους ασκούμενους, η οποία εκδόθηκε στις 10 Μαρτίου 2014, και καλεί τα κράτη μέλη να την εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση προς όφελος των αποδεκτών της, υπογραμμίζει δε το γεγονός ότι τα προγράμματα των κρατών μελών για την προώθηση και την προσφορά θέσεων για ασκούμενους μπορούν να υποστηριχτούν οικονομικά από τα ευρωπαϊκά ταμεία·

Νέο περιβάλλον για θέσεις εργασίας

30.  υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη είναι αναγκαίο να δημιουργήσει ένα περιβάλλον φιλικό στις ΜΜΕ, το οποίο να προσφέρει τις βέλτιστες οικονομικές και νομικές συνθήκες για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι το 2012 αναλογούσε στις ΜΜΕ το 66,5% του συνόλου των ευρωπαϊκών θέσεων εργασίας(8)·

31.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ευρεία και εύκολη κατάρτιση και πρόσβαση στο Διαδίκτυο, στην τηλεματική ενημέρωση και στις ψηφιακές δεξιότητες· σύμφωνα με τους στόχους του ψηφιακού θεματολογίου, καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και τις δυνατότητες κατάρτισης των νέων, προκειμένου να τους επιτρέψουν την πρόσβαση σε θέσεις απασχόλησης σε ψηφιακό περιβάλλον·

32.  επισημαίνει την πρόσφατη τάση των επιχειρήσεων για επιστροφή της παραγωγής και των υπηρεσιών τους στην Ευρώπη, καθώς και τις ευκαιρίες που προσφέρει η τάση αυτή για δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για νέους· πιστεύει ότι οι οικονομίες της ΕΕ έχουν μια μοναδική ευκαιρία να επιταχύνουν αυτή την τάση επαναστήριξης·

33.  επιμένει ότι υπάρχει ανάγκη για επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης με βάση την υλοποίηση μιας συνεκτικής στρατηγικής που θα προωθεί και διευκολύνει πολιτικές φιλικές προς την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να συνδέσουν τις πολιτικές απασχόλησης των νέων με ποιοτικές και βιώσιμες συμβάσεις εργασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη διαρθρωτική ανασφάλεια και υποαπασχόληση·

35.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την πρόσβαση των νέων σε ποιοτικές θέσεις εργασίας που διαφυλάσσουν τα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για σταθερότητα και ασφάλεια χάρη σε μια θέση εργασίας που προσφέρει αξιοπρεπείς αποδοχές και κοινωνική προστασία και επιτρέπει μια αξιοπρεπή και αυτόνομη ζωή, προκειμένου να προστατεύονται οι νέοι εργαζόμενοι από τις διακρίσεις και την εκμετάλλευση·

36.  θεωρεί ότι οι νέοι επιχειρηματίες και οι προσανατολισμένες στην ανάπτυξη ΜΜΕ είναι οι αναγκαίοι παράγοντες για την προώθηση της καινοτομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

37.  πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις θα δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και θα προσλαμβάνουν περισσότερους ανθρώπους μόνο αν το οικονομικό περιβάλλον προωθεί την ανάπτυξη και αν μπορούν να βασίζονται σε ένα ειδικευμένο εργατικό δυναμικό·

38.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν έναντι των νέων και της απασχόλησης μια προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα· τονίζει ότι, ιδιαίτερα σε καιρούς κρίσης, δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο η ποιότητα της εργασίας για τους νέους, και ότι τα βασικά εργασιακά πρότυπα και τα άλλα πρότυπα που αφορούν την ποιότητα της εργασίας, όπως οι ώρες εργασίας, η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία, πρέπει να αποτελούν βασικούς άξονες των καταβαλλόμενων προσπαθειών· υπογραμμίζει ότι πρέπει να τεθεί τέλος στις διακρίσεις λόγω ηλικίας·

39.  υπογραμμίζει τη σημασία της αναγνώρισης και του σεβασμού των διαφορετικών κοινωνικών και οικονομικών συστημάτων που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη μέλη·

40.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν και να προωθήσουν τους μηχανισμούς κινητικότητας, ιδίως το EURES, που διευκολύνουν την αναζήτηση εργασίας σε άλλα κράτη μέλη·

41.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιούν πλήρως τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, (ΔΥΑ) προκειμένου να εξισορροπούν την προσφορά και τη ζήτηση θέσεων εργασίας και απαιτούμενων προσόντων μεταξύ των κρατών μελών·

42.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει πρωτοβουλίες και άλλες μορφές συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων·

43.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο με μια πρωτοβουλία για την επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας χωρίς υπέρμετρη κανονιστική επιβάρυνση των επιχειρήσεων, και διευκολύνοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας με την καταπολέμηση της ανεργίας και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων των νέων για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ή για εύρεση θέσης εργασίας·

44.  συνιστά όπως κάθε μελλοντική αξιολόγηση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικών καθεστώτων  του ΕΚΤ στον τομέα της απασχόλησης των νέων θα πρέπει να βλέπει πέραν του κόστους και του αριθμού των συμμετεχόντων και να εξετάζει τον αντίκτυπο στην αγορά απασχόλησης των νέων σε πραγματικούς όρους για μια μακρά περίοδο χρόνου, και να δίνει προτεραιότητα στο να γίνεται κατανοητό πώς και γιατί οι δράσεις είναι επιτυχείς·

45.  καλεί τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τον περιττό διοικητικό φόρτο και τη γραφειοκρατία για τους αυτοαπασχολούμενους, τις μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, να καθιερώσουν ευνοϊκές φορολογικές πολιτικές, να δημιουργήσουν ευνοϊκότερο κλίμα για ιδιωτικές επενδύσεις, και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των δυσανάλογα αυστηρών νόμων για τη χρεοκοπία, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της ανεργίας· οι ΜΜΕ αποτελούν μεγάλο κομμάτι της ευρωπαϊκής οικονομίας και ο ρόλος τους μπορεί να είναι καθοριστικός για την εξασφάλιση ταχείας και βιώσιμης ανάκαμψης από την οικονομική κρίση και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, μεταξύ άλλων για νέους ανθρώπους·

46.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου τα προγράμματα σπουδών να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας·

47.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο για την ευρωπαϊκή οικονομία να καταβληθούν προσπάθειες για την ενίσχυση και όχι για τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας και της κινητικότητας των εργαζομένων στην ΕΕ, και ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των πολιτών και των εργαζομένων έτσι ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί μια πραγματική αγορά εργασίας της Ένωσης, να αντιμετωπιστούν τα σημεία συμφόρησης και να μπορούν οι εργαζόμενοι να μετακινούνται σε περιοχές όπου υπάρχει ζήτηση των προσόντων τους· τονίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί βασικό δικαίωμα· τονίζει επίσης ότι οι νέοι θα πρέπει να έχουν ευκαιρίες απασχόλησης στον τόπο τους·

48.  καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων που παρατηρούνται στις μειονεκτούσες ομάδες, δίνοντας προτεραιότητα στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας και στην οριζόντια εφαρμογή των πολιτικών πρόσβασης και ένταξης, δεδομένου ότι η απασχόληση είναι το κλειδί για την επιτυχημένη ένταξη·

49.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες των νέων με αναπηρία, παρέχοντάς τους τα σωστά μέσα και υπηρεσίες υποστήριξης, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ισότητας και να αυξηθεί ενεργά η απασχολησιμότητα των νέων με αναπηρία και η πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και την κατάρτιση·

50.  υπογραμμίζει τη σημασία της επικέντρωσης στην τόνωση της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα μεταξύ των πιο νέων και των αποφοίτων, με την προώθηση της άσκησης και της απασχόλησης αποφοίτων σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις , ώστε να αυξηθεί η πείρα τους στις επιχειρήσεις και να αποκτήσουν επίγνωση των ευκαιριών και της δυνατότητάς τους να ανοίξουν δική τους επιχείρηση·

51.  επισημαίνει ότι, δεδομένων των επιπτώσεων της κρίσης στους νέους ανθρώπους, χρειάζεται ισχυρότερη βούληση και καλύτερη εποπτεία εκ μέρους των κρατών μελών, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των νέων· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να ασχοληθούν με το ζήτημα της ανεργίας των νέων κατά το επόμενο άτυπο Συμβούλιο EPSCO (Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές) στο Μιλάνο, στις 17 και 18 Ιουλίου 2014, και αντί για δηλώσεις να καταλήξουν σε συγκεκριμένη δράση και πολιτικές·

o
o   o

52.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο.

(1) ΕΕ C 308 της 20.10.2011, σ. 116.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0365.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0037.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0435.
(5) ΕΕ C 351 E της 2.12.2011, σ. 29.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0016.
(7) Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_incl_010&lang=en
(8) http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου