Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2041(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0003/2014

Внесени текстове :

A8-0003/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/09/2014 - 9.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0016

Приети текстове
PDF 478kWORD 79k
Сряда, 17 септември 2014 г. - Страсбург Окончателна версия
Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – заявление EGF/2014/000 TA 2014 - Техническа помощ по инициатива на Комисията
P8_TA(2014)0016A8-0003/2014
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/000 TA 2014 – Техническа помощ по инициатива на Комисията) (COM(2014)0366 – C8-0031/2014‑2014/2041(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0366 – C8‑0031/2014),

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28‑29 юни 2012 г. относно Пакта за растеж и работни места,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 7‑8 февруари 2013 г.,

–  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014‑2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014‑2020(2), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

–  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8–0003/2014),

A.  като има предвид, че Съюзът е създал законодателни и бюджетни инструменти за осигуряване на допълнителна подкрепа за работници, засегнати от последиците от значими структурни промени в моделите на световната търговия, драстично утежнени от икономическата, финансовата и социалната криза, и за подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че сумата от 330 000 EUR, която Комисията предлага да бъде мобилизирана за техническа помощ през 2014 г., е под максимума от 0,5% от максималния годишен размер за ЕФПГ от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.), предвиден в член 11, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ;

В.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде подходяща и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ;

Г.  като има предвид, че заключенията на вътрешния одит на Комисията показват, че за подобряване и обезпечаване на функционалностите на базата данни на ЕФПГ ще са необходими външни експертни знания;

Д.  като има предвид, че до 0,5% от максималния годишен размер на средствата за ЕФПГ, могат да се използват за техническа помощ по инициатива на Комисията за покриване на разходи за дейности по подготовката, осъществяването на мониторинг, събирането на данни и създаването на база от знания, административна и техническа подкрепа, информационни и комуникационни дейности, както и дейности по извършване на одит, контрол и оценка, необходими за прилагането на регламента за ЕФПГ, както е посочено в член 11, параграф 1 от този регламент; като има предвид, че техническата помощ включва и предоставянето на информация и насоки на държавите членки за използването, мониторинга и оценката на ЕФПГ, както и на насоки относно използването на ЕФПГ на европейските и националните социални партньори, както се посочва в член 11, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ;

Е.  като има предвид, че разходите за техническа помощ за 2014 г. са значително намалени в сравнение с предходната година, което се дължи и на факта, че няма да е необходимо да се предоставят средства за оценки;

Ж.  като има предвид, че съгласно член 12, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ Комисията е задължена да поддържа и актуализира интернет уебсайт, достъпен на всички езици на Съюза, за да предоставя и разпространява информация, свързана със заявленията, и за ролята на Парламента и на Съвета;

З.  като има предвид, че финалната фаза на последващото оценяване на ЕФПГ беше проведена през 2013 г.;

И.  като има предвид, че позовавайки се на горепосочените членове, Комисията поиска мобилизиране на ЕФПГ за покриване на разходи за техническа помощ за извършване на мониторинг на постъпилите заявления и на тези, по които е извършено плащане, както и за предложените и предприети мерки, за разширяване на уебсайта и превод на новите елементи на всички езици на ЕС, за увеличаване на видимостта на ЕФПГ, за издаване на публикации и аудио-визуални пособия, за създаване на база от знания и за предоставяне на административна и техническа подкрепа на държавите членки и регионалните органи, без да иска финансиране за оценки през 2014 г.;

Й.  като има предвид, че броят на приключените до настоящия момент заявления по ЕФПГ осигурява значителни на брой качествени и количествени данни относно влиянието на ЕФПГ по отношение на пригодността за заетост на работниците, съкратени поради последиците от глобализацията и финансовата и икономическа криза;

K.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

Л.  като има предвид, че разходите за информационните дейности през 2014 г. са значително намалени;

M.  като има предвид, че работните групи за ЕФПГ често подчертаваха необходимостта от по-добра видимост на ЕФПГ като общностен инструмент за солидарност със съкратените работници;

Н.  като има предвид подготовката, която тече с оглед интегрирането на ЕФПГ в електронната система за обмен на данни (SFC2014);

O.  като има предвид, че техническата помощ, предоставяна от Комисията на държавите членки, подкрепя и увеличава използването на ЕФПГ чрез предоставяне на информация за заявленията и разпространяване на добри практики сред държавите членки;

1.  Изразява съгласие предложените от Комисията мерки да бъдат финансирани като техническа помощ в съответствие с член 11, параграфи 1 и 4, както и член 12, параграфи 2, 3 и 4 от Регламента за ЕФПГ;

2.  Припомня значението на изграждането на мрежи и обмена на информация относно ЕФПГ; затова подкрепя финансирането на експертната група на лицата за контакт за ЕФПГ, както и други дейности за изграждане на мрежи между държавите членки, включително тазгодишния семинар за изграждане на мрежи на прилагащите органи относно прилагането на ЕФПГ; подчертава необходимостта от по-нататъшно засилване на връзките между всички, които имат отношение към заявленията по ЕФПГ, включително социалните партньори и заинтересованите лица на регионално и местно равнище, за да се създадат колкото е възможно повече взаимодействия;

3.  Отбелязва, че разходите за информационни дейности са значително намалени през 2014 г.; подчертава колко е важно да не бъде допуснато това да окаже отрицателно влияние върху публикуването и достатъчното разпространение на информационни материали и необходимите напътствия във връзка с Регламента за ЕФПГ през първата година на прилагането му;

4.  Насърчава Комисията да засили още повече работата си по стандартизираните процедури за опростяване на заявленията, за по-бързото обработване на заявленията и подобряване на отчитането, с цел намаляване на административната тежест за държавите членки; насърчава Комисията да увеличава видимостта на ЕФПГ при по-нататъшни действия;

5.  Подчертава значението на увеличаването на информираността на широката общественост за ЕФПГ и на неговата видимост; напомня на кандидатстващите държави членки ролята им за разпространяването на информация за финансираните от ЕФПГ действия сред целевите бенефициенти, местните и регионалните органи, социалните партньори, медиите и широката общественост, съгласно член 12 от Регламента за ЕФПГ;

6.  Отбелязва факта, че Комисията ще осигури печатно издание в малък тираж с последващата оценка на ЕФПГ, заедно с публикуването ѝ в интернет;

7.  Приветства факта, че финалната фаза на последващото оценяване на ЕФПГ (2007 – 2013 г.) беше проведена през 2013 г.; призовава за навременното публикуване на крайната оценка, в съответствие със срока, посочен в член 17 от предходния Регламент за ЕФПГ (Регламент (ЕО) № 1927/2006);

8.  Призовава съзаконодателите да въведат специални разпоредби за улесняване на мобилизирането на ЕФПГ за държави членки, изправени пред особено сериозни социални, икономически и финансови ограничения;

9.  Отбелязва, че Комисията още през 2011 г. започна да работи по електронния формуляр за заявления и по стандартизираните процедури за опростяване на заявленията, по-бързото им обработване и по-доброто отчитане; отбелязва освен това подготовката за интегриране на ЕФПГ в електронната система за обмен на данни (SFC2014); отправя искане към Комисията да представи напредъка, постигнат след използването на техническа помощ между 2011 и 2013 г.;

10.  Изразява дълбоко съжаление, че Комисията не анализира своевременно ефективността на използването на критерия за дерогация във връзка с кризата, особено предвид на това, че тези случаи не бяха подобаващо разгледани при прегледа на рамката на ЕФПГ; изразява съжаление, че резултатите не пристигнаха навреме, за да бъдат включени в дискусиите относно регламента за ЕФПГ (2014 – 2020 г.), особено по отношение на ефективността на използването на критерия за дерогация във връзка с кризата; продължава да счита, че това следва да се вземе предвид при бъдещата оценка на ЕФПГ; призовава съзаконодателите да обмислят незабавното повторно въвеждане на тази мярка, особено в контекста на извънредните от социална гледна точка ситуации в няколко държави членки;

11.  Припомня значението на работата в мрежа и обмена на информация относно ЕФПГ, особено във връзка с разпоредбите на новия Регламент за ЕФПГ; подкрепя поради това финансирането на експертната група на лицата за контакт за ЕФПГ; призовава Комисията да кани Парламента на срещите и семинарите на експертната група, като използва съответните разпоредби на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(4); подчертава освен това значението на поддържането на връзки с всички, които имат отношение към заявленията за ЕФПГ, включително социалните партньори;

12.  Настоятелно приканва държавите членки да се възползват от обмена на най-добри практики и да се поучат по-специално от онези държави членки, регионални и местни органи, които вече са изградили национални информационни мрежи за ЕФПГ, включващи социалните партньори и заинтересованите страни на местно и регионално равнище, за да разполагат с добра структура за подпомагане в случай на възникването на ситуация, попадаща в обхвата на ЕФПГ; посочва необходимостта от насърчаване на самостоятелен и лесен достъп до подпомагане на регионално равнище, с цел прилагане на подход отдолу нагоре и създаване на възможност за приемане на решения на местно равнище при възникване на ситуация, попадаща в обхвата на ЕФПГ;

13.  Отправя искане към държавите членки и всички участващи институции да положат необходимите усилия за подобряване на процедурните и бюджетните разпоредби с цел ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ; отбеляза в този смисъл подобрената процедура, установена от Комисията вследствие на искането на Парламента за ускоряване на отпускането на безвъзмездни средства, насочена към представянето на Парламента и на Съвета на оценката на Комисията относно допустимостта на заявление за ЕФПГ, заедно с предложението за мобилизиране на средства от ЕФПГ; отбелязва приемането на Регламента за ЕФПГ, който ще позволи по-голяма ефективност, прозрачност, отчетност и видимост на ЕФПГ;

14.  Е твърдо убеден в значението на упражняването на строг контрол върху съотношението разходи/ползи на разходите на Съюза; отправя искане към Комисията ясно да очертае добавената стойност под формата на осезаеми резултати от създаването на отделен бюджетен ред за ЕФПГ;

15.  Приветства разширяването на целите и критериите на Регламента за ЕФПГ, влязъл в сила през декември 2013 г., с цел интегриране и улесняване на заявленията от региони и държави с по-малка демографска плътност; изразява дълбокото си съжаление, че това разширяване е приложимо само при извънредни обстоятелства и е ограничено до максимум 15% от максималната годишна стойност по ЕФПГ, въпреки че тези региони са засегнати много по-силно от последиците на глобалната социална, икономическа и финансова криза;

16.  Приветства разширяването на обхвата на ЕФПГ по отношение на отговарящите на изискванията бенефициенти, а именно включването на самостоятелно заетите лица и предоставянето на персонализирани, съфинансирани от ЕФПГ услуги за млади хора, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование и обучение, които са под 25-годишна възраст, или, когато държавите членки решат – под 30-годишна възраст; независимо от това счита, че ЕФПГ ще бъде много по-ефективен и ще има много по-голямо въздействие, ако прагът за задействането му бъде свален от 500 на 200 работници;

17.  Настоява, след разширяването на обхвата на приложното поле, критериите и отговарящите на критериите бенефициенти по линия на ЕФПГ, на необходимостта от повишаване на равнището на бюджетните кредити на разположение на ЕФПГ, както под формата на бюджетни кредити за поети задължения, така и под формата на бюджетни кредити за плащания, поне до това от 2013 г., т.е. до най-малко 500 милиона евро, в пълно съответствие с политическите приоритети на Съюза по отношение на насърчаването на инвестициите за растеж и работни места; освен това напомня на Съвета позицията на Парламента за разглеждане на възможността за интегриране на ЕФПГ към бюджета на Съюза в рамките на прегледа на МФР 2014 – 2020 в съответствие с принципа на единство на бюджета;

18.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

19.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

20.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (EGF/2014/000 TA 2014 – Техническа помощ по инициатива на Комисията)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2014/697/ЕС.)

Правна информация