Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2041(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0003/2014

Indgivne tekster :

A8-0003/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/09/2014 - 9.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0016

Vedtagne tekster
PDF 236kWORD 62k
Onsdag den 17. september 2014 - Strasbourg Endelig udgave
Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/000 TA 2014 - teknisk bistand på Kommissionens initiativ
P8_TA(2014)0016A8-0003/2014
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 17. september 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/000 TA 2014 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (COM(2014)0366 – C8-0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0366 – C8-0031/2014),

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner om en vækst- og beskæftigelsespagt af 28.-29. juni 2012,

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 7.-8. februar 2013,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014‑2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0003/2014),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, som er ramt af konsekvenserne af store strukturændringer i verdenshandelen, der er drastisk forværret af den økonomiske, finansielle og sociale krise, og som skal hjælpe dem til atter at finde fodfæste på arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at beløbet på 330 000 EUR, som Kommissionen foreslår anvendt til teknisk bistand i 2014, ligger under maksimum på 0,5% af det årlige maksimale beløb, som EGF råder over (150 mio. EUR i 2011-priser), som fastsat i artikel 11, stk. 1, i EGF-forordningen;

C.  der henviser til, at Unionens økonomiske bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse, bør være tilstrækkelig og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om anvendelse af EGF;

D.  der henviser til, at det på grundlag af resultaterne af Kommissionens interne revision foreslås at forbedre og sikre overensstemmelsen af funktionerne i EGF-databasen, hvilket kræver ekstern ekspertbistand;

E.  der henviser til, at op til 0,5 % af det årlige maksimale beløb, som EGF råder over, hvert år kan stilles til rådighed til teknisk bistand på Kommissionens initiativ til at finansiere forberedelse, overvågning, dataindsamling og oprettelse af en videnbase, administrativ og teknisk støtte, oplysning og kommunikation samt aktiviteter vedrørende revision, kontrol og evaluering, der er nødvendige for at gennemføre EGF-forordningen, jf. artikel 11, stk. 1, i nævnte forordning; der henviser til, at den tekniske bistand også omfatter information og vejledning af medlemsstaterne og de europæiske og nationale arbejdsmarkedsparter vedrørende anvendelse af, tilsyn med og evaluering af EGF, jf. artikel 11, stk. 4, i EGF-forordningen;

F.  der henviser til, at udgifterne til teknisk bistand i 2014 er faldet betydeligt i forhold til det foregående år, bl.a. fordi der ikke er evalueringer, der skal finansieres;

G.  der henviser til, at Kommissionen i overensstemmelse med EGF-forordningens artikel 12, stk. 2, skal oprette en hjemmeside på alle EU-sprog for at tilvejebringe og udbrede oplysninger om ansøgninger og for at fremhæve Parlamentets og Rådets rolle i budgetproceduren;

H.  der henviser til, at den sidste fase af den efterfølgende evaluering af EGF (2007-2013) blev gennemført i 2013;

I.  der henviser til, at Kommissionen på grundlag af disse artikler har anmodet om, at EGF anvendes til at dække omkostninger til teknisk assistance med henblik på at kontrollere de ansøgninger, der er modtaget og betalt, og de foranstaltninger, der er foreslået og gennemført, at udvide hjemmesiden og oversætte flere publikationer til alle EU-sprog, at øge EGF's synlighed, udarbejde publikationer og audiovisuelle værktøjer, etablere en videnbase, yde administrativ og teknisk bistand til medlemsstaterne og til de regionale myndigheder, og ikke at anmode om midler til evalueringer i 2014;

J.  der henviser til, at antallet af EGF-sager, som hidtil er blevet afsluttet, har givet et betydeligt antal kvalitative og kvantitative data vedrørende EGF's indvirkning på beskæftigelsesegnetheden hos arbejdstagere, der er blevet afskediget som følge af globaliseringen og den økonomiske og finansielle krise;

K.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen;

L.  der henviser til, at omkostningerne for informationsaktiviteter i 2014 er betydeligt mindsket;

M.  der henviser til, at EGF-arbejdsgrupperne hyppigt har understeget nødvendigheden af at gøre EGF mere synlig som et fællesskabsinstrument for solidaritet med afskedigede arbejdstagere;

N.  der henviser til, at der er forberedelser i gang med henblik på at integrere EGF i det elektroniske dataudvekslingssystem (SFC2014);

O.  der henviser til at teknisk bistand fra Kommissionen til medlemsstaterne understøtter og styrker anvendelsen af EGF ved at tilvejebringe oplysninger om anvendelsen af den og ved at udbrede bedste praksis i medlemsstaterne;

1.  støtter de foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået finansieret som teknisk bistand i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1 og 4, og artikel 12, stk. 2, 3 og 4, i EGF-forordningen;

2.  understreger betydningen af netværksarbejde og udveksling af oplysninger om EGF; støtter derfor finansieringen af EGF's ekspertgruppe af kontaktpersoner samt andre netværkssamarbejdsaktiviteter medlemsstaterne imellem, herunder dette års netværksseminar for personer med kendskab til praksis om gennemførelsen af EGF; understreger behovet for yderligere at forbedre kontakten mellem alle, der er involveret i EGF-ansøgninger, herunder navnlig arbejdsmarkedets parter og interessenter på regionalt og lokalt plan, for at skabe så mange synergier som muligt;

3.  bemærker, at omkostningerne for informationsaktiviteter er betydeligt mindsket i 2014; understreger, at det er vigtigt, at dette ikke har en skadelig indvirkning på produktionen og den tilstrækkelige uddeling af informationsmateriale og nødvendige vejledning om EGF-forordningen i det første år af dens gennemførelse;

4.  opfordrer Kommissionen til yderligere at prioritere sit arbejde med at udarbejde standardprocedurer for forenklede ansøgninger, hurtigere behandling af ansøgningerne og bedre rapportering med det formål at lette den administrative byrde for medlemsstaterne; opfordrer Kommissionen til at iværksætte yderligere tiltag med henblik på at øge EGF's synlighed;

5.  understreger, at det er vigtigt at øge den generelle opmærksomhed på EGF og dens synlighed; minder ansøgermedlemsstaterne om deres rolle i forbindelse med at skabe offentlig omtale af aktioner finansieret af EGF henvendt til de personer, der er tiltænkt støtte, myndighederne, arbejdsmarkedets parter, medierne og den brede offentlighed som fastsat i artikel 12 i EGF-forordningen;

6.  bemærker, at Kommissionen har til hensigt at stille en trykt udgave af den efterfølgende EGF-evaluering til rådighed sammen med en online-offentliggørelse;

7.  glæder sig over, at den sidste fase af den efterfølgende evaluering af EGF (2007-2013) blev gennemført i 2013; opfordrer til en rettidig offentliggørelse af den endelige evaluering i overensstemmelse med fristen i artikel 17 i den tidligere EGF-forordning (forordning (EF) nr. 1927/2006);

8.  opfordrer medlovgiverne til at indføre særlige bestemmelser med henblik på at lette anvendelsen af EGF for medlemsstater, der står over for særligt alvorlige sociale, økonomiske og finansielle problemer;

9.  bemærker, at Kommissionen allerede i 2011 indledte arbejdet med den elektroniske ansøgningsformular og en standardiseret procedure for forenklede ansøgninger, hurtigere behandling af ansøgninger og bedre tilbagemelding; bemærker endvidere forberedelserne på at integrere EGF i det elektroniske dataudvekslingssystem (SFC2014); anmoder Kommissionen om at redegøre for de opnåede fremskridt efter anvendelsen af teknisk bistand i 2011 og 2013;

10.  beklager dybt, at Kommissionen ikke har foretaget en grundig analyse af effektiviteten af anvendelsen af kriseundtagelseskriteriet, navnlig i betragtning af at der i forbindelse med evalueringen af EGF-rammen ikke blev taget behørigt hensyn til disse EGF-sager; beklager imidlertid, at resultaterne ikke forelå i tide til at kunne indgå i drøftelserne om den nye forordning for EGF for 2014-2020, navnlig med hensyn til effektiviteten af anvendelsen af kriseundtagelseskriteriet; mener fortsat, at der bør tages hensyn hertil i den fremtidige evaluering af EGF; opfordrer medlovgiverne til at overveje straks at genindføre denne foranstaltning, navnlig i lyset af de sociale nødsituationer i flere medlemsstater;

11.  understreger betydningen af netværksarbejde og udveksling af oplysninger om EGF, særlig i forbindelse med bestemmelserne i EGF-forordningen; støtter derfor finansieringen af EGF's ekspertgruppe af kontaktpersoner; opfordrer Kommissionen til at indbyde Parlamentet til ekspertgruppens møder og seminarer i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen(4); understreger endvidere betydningen af at etablere kontakt med alle, der er involveret i EGF-ansøgninger, herunder arbejdsmarkedets parter;

12.  tilskynder kraftigt medlemsstaterne til at udnytte udvekslingen af bedste praksis og til at tage ved lære af især de medlemsstater og regionale og lokale myndigheder, der allerede har indført nationale EGF-informationsnetværk med deltagelse af arbejdsmarkedets parter og interessenter på lokalt plan, med henblik på at have en god bistandsstruktur på plads, når en situation, der falder ind under EGF's anvendelsesområde, opstår; understreger, at der er behov for at tilskynde til bistand med selvstændighed og let adgang på regionalt plan og indføre en bottom-up tilgang, der fremmer lokale løsninger på regionalt plan, når en situation, der falder ind under EGF's anvendelsesområde, opstår;

13.  anmoder medlemsstaterne og de involverede institutioner om at tage de nødvendige skridt til at forbedre de procedure- og budgetmæssige bestemmelser for at fremskynde mobiliseringen af EGF; bemærker i denne sammenhæng den forbedrede procedure, som Kommissionen har indført efter Parlamentets krav om en fremskyndelse af støttefrigivelsen, som har til formål at sikre, at Kommissionens vurdering af, hvorvidt ansøgningen opfylder kriterierne for støtteberettigelse, forelægges Parlamentet og Rådet sammen med forslaget om at anvende EGF; bemærker vedtagelsen af EGF-forordningen, der vil gøre EGF mere effektiv, gennemsigtig, ansvarlig og synlig;

14.  er fast overbevist om, at det er meget vigtigt, at Unionens udgifter overvåges nøje med hensyn til at sikre mest valuta for pengene;: anmoder Kommissionen om klart at redegøre for merværdien i form af håndgribelige resultater med hensyn til oprettelsen af en separat budgetpost for EGF;

15.  glæder sig over udvidelsen af EGF-forordningens målsætninger og kriterier i december 2013 med henblik på at integrere og lette ansøgninger fra regioner og lande med en lavere demografisk tæthed; beklager dybt, at udvidelsen er af exceptionel karakter og er begrænset til et loft på højst 15 % af EGF's maksimale årlige beløb, på trods af at disse regioner i langt højere grad lider under virkningerne af den globale sociale, økonomiske og finansielle krise;

16.  glæder sig over udvidelsen af EGF's anvendelsesområde med hensyn til støtteberettigede modtagere, herunder selvstændige erhvervsdrivende, og over tilvejebringelsen af individualiserede tilbud samfinansieret af EGF til en række unge, der hverken er under uddannelse eller erhvervsuddannelse eller i beskæftigelse, og som er under 25 år eller, hvis medlemsstaten beslutter det, under 30 år; er imidlertid af den opfattelse, at det ville øge EGF's effektivitet og have en langt større virkning, hvis den generelle tærskel var på 200 arbejdstagere i stedet for 500;

17.  fastholder i forlængelse af udvidelsen af EGF's målsætninger, kriterier og støtteberettigede modtagere, at der er behov for at øge de disponible bevillinger til EGF både for så vidt angår forpligtelser som betalinger til mindst 2013-niveau, dvs. til mindst 500 mio. EUR, i fuld overensstemmelse med de af Unionen fastlagte politiske mål med hensyn til fremme af investeringer i vækst og beskæftigelse; minder endvidere Rådet om Parlamentets holdning med hensyn til gennemgangen af FFR for 2014-2020 om, at det bør overvejes at integrere EGF i EU-budgettet i overensstemmelse med princippet om budgetenhed;

18.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

19.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

20.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (EGF/2014/000 TA 2014 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse 2014/697/EU).

Juridisk meddelelse