Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2041(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0003/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0003/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/09/2014 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0016

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 467kWORD 82k
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2014/000 TA 2014 - Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής
P8_TA(2014)0016A8-0003/2014
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/000 TA 2014 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) (COM(2014)0366 – C8-0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0366 – C8-0031/2014),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με ένα Σύμφωνο για την ανάπτυξη και την απασχόληση, της 28ης και 29ης Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης και 8ης Φεβρουαρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός για το ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία για τριμερή διάλογο που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0003/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, οι οποίες επιδεινώνονται σημαντικά από την οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση, καθώς και για να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητοποίηση ποσού 330 000  EUR που προτείνεται από την Επιτροπή για τεχνική βοήθεια το 2014 είναι κατώτερη του μεγίστου ποσοστού 0,5% του ετησίου μεγίστου ποσού του ΕΤΠ (150 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2011) όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να είναι επαρκής και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008 και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα ορίζει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με την έγκριση αποφάσεων για την κινητοποίηση του ΕΤΠ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα του εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής προτείνουν τη βελτίωση και διασφάλιση των λειτουργικών δυνατοτήτων της βάσης δεδομένων του ΕΤΠ, κάτι που απαιτεί εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έως το 0,5% του ετησίου ποσού του ΕΤΠ μπορεί να διατίθεται κάθε χρόνο για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής, προκειμένου να χρηματοδοτούνται μέτρα προετοιμασίας, παρακολούθησης, συλλογής στοιχείων και δημιουργίας βάσης γνώσεων, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, δραστηριοτήτων ενημέρωσης και επικοινωνίας, καθώς και δραστηριοτήτων ελέγχου, επιθεώρησης και αξιολόγησης που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του κανονισμού ΕΤΠ, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνική βοήθεια πρέπει να περιλαμβάνει επίσης την παροχή πληροφοριών και καθοδήγησης στα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του ΕΤΠ στους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού για το ΕΤΠ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες για την τεχνική βοήθεια το έτος 2014 έχουν υποστεί σημαντική μείωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, διότι, μεταξύ άλλων, δεν χρειάζεται να χρηματοδοτηθούν αξιολογήσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΕΤΠ, η Επιτροπή οφείλει να δημιουργήσει ιστότοπο στο Διαδίκτυο, που να διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης, για την παροχή και διάδοση πληροφοριών σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, και ο οποίος να αναδεικνύει τον ρόλο του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στη διαδικασία του προϋπολογισμού·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελική φάση της εκ των υστέρων αξιολόγησης του ΕΤΠ (2007-2013) διεξήχθη το 2013·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει αυτών των άρθρων, η Επιτροπή ζήτησε την κινητοποίηση του ΕΤΠ για την κάλυψη των δαπανών σε σχέση με την τεχνική βοήθεια προκειμένου να παρακολουθούνται οι αιτήσεις που παραλαμβάνονται και τα ποσά που καταβάλλονται, καθώς και τα μέτρα που προτείνονται και υλοποιούνται, καθώς και να επεκταθεί ο δικτυακός τόπος και να μεταφραστούν τα νέα στοιχεία σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης, να αυξηθεί η προβολή του ΕΤΠ, να εκπονηθούν δημοσιεύσεις και οπτικοακουστικά εργαλεία, να δημιουργηθεί βάση γνώσεων, να παρασχεθεί διοικητική και τεχνική υποστήριξη στα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές και να μην ζητηθούν κονδύλια για αξιολογήσεις το 2014·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλήθος των περιπτώσεων με τις οποίες ασχολήθηκε το ΕΤΠ καθιστά δυνατή την εξαγωγή σημαντικού αριθμού δεδομένων ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτήρα όσον αφορά την επίδραση του ΕΤΠ στην απασχολησιμότητα των εργαζομένων που απολύθηκαν λόγω των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής κρίσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος των δράσεων ενημέρωσης έχει μειωθεί σημαντικά το 2014 ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ομάδες εργασίας ΕΤΠ έχουν επισημάνει κατ' επανάληψη την ανάγκη μεγαλύτερης προβολής του ΕΤΠ ως κοινοτικού οργάνου αλληλεγγύης στους απολυθέντες εργαζόμενους·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ξεκινήσει ήδη οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ενσωμάτωση του ΕΤΠ στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (SFC2014)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνική βοήθεια που παρέχει η Επιτροπή στα κράτη μέλη υποστηρίζει και ενισχύει την αξιοποίηση του ΕΤΠ μέσω της ενημέρωσης σχετικά με τις αιτήσεις και μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών·

1.  συμφωνεί με τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή να χρηματοδοτηθούν με τη μορφή της τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με τα άρθρα 11 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφοι 2, 3 και 4 του κανονισμού ΕΤΠ·

2.  υπενθυμίζει τη σημασία της δικτύωσης και της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΕΤΠ· τάσσεται, συνεπώς, υπέρ της χρηματοδότησης της ομάδας εμπειρογνωμόνων αρμόδιων επικοινωνίας για το ΕΤΠ και υπέρ άλλων δραστηριοτήτων δικτύωσης μεταξύ των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του σεμιναρίου δικτύωσης για επαγγελματίες σχετικά με την υλοποίηση του ΕΤΠ· υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των επαφών μεταξύ όλων όσοι εμπλέκονται στις αιτήσεις για κινητοποίηση του ΕΤΠ και ιδίως των κοινωνικών εταίρων και των ενδιαφερομένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες συνέργειες·

3.  παρατηρεί ότι το κόστος των δράσεων ενημέρωσης έχει μειωθεί σημαντικά το 2014· επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να μην έχει η μείωση αυτή αρνητικές επιπτώσεις επί της παραγωγής και της ικανοποιητικής διανομής του ενημερωτικού υλικού και επί της αναγκαίας καθοδήγησης σχετικά με τον κανονισμό ΕΤΠ κατά το πρώτο έτος της εφαρμογής του·

4.  παροτρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω τις εργασίες της για τη θέσπιση τυποποιημένων διαδικασιών με στόχο την απλούστευση των αιτήσεων, την ταχύτερη επεξεργασία τους και τη βελτίωση της υποβολής εκθέσεων με στόχο την ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου για τα κράτη μέλη· παροτρύνει την Επιτροπή να αυξήσει την προβολή του ΕΤΠ σε επόμενες δράσεις της·

5.  επισημαίνει την σημασία της αυξημένης ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου σχετικά με το ΕΤΠ και την προβολή αυτού· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη που υποβάλλουν αιτήσεις ότι έχουν το καθήκον να διαφημίζουν τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ στους αντίστοιχους δικαιούχους, στις αρχές, στους κοινωνικούς εταίρους, στα μέσα ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού ΕΤΠ·

6.  σημειώνει το γεγονός ότι η Επιτροπή θα θέσει στη διάθεση του κοινού μια έντυπη έκδοση της εκ των υστέρων αξιολόγησης του ΕΤΠ, μαζί με τη διαδικτυακή της δημοσίευση·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η τελική φάση της εκ των υστέρων αξιολόγησης του ΕΤΠ (2007-2013) διεξήχθη το 2013· ζητεί να δημοσιοποιηθεί εγκαίρως η τελική αξιολόγηση εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 17 του προηγουμένου κανονισμού ΕΤΠ (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006)·

8.  ζητεί από τους συννομοθέτες να θεσπίσουν ειδικές διατάξεις προκειμένου να γίνεται ευκολότερα η κινητοποίηση του ΕΤΠ σε εκείνα τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ιδιαιτέρως σοβαρούς κοινωνικούς, οικονομικούς και δημοσιονομικούς περιορισμούς·

9.  παρατηρεί ότι η Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει να εργάζεται από το 2011 επί του εντύπου ηλεκτρονικής αίτησης και επί των τυποποιημένων διαδικασιών για απλουστευμένες αιτήσεις, ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων και καλύτερη διαδικασία υποβολής εκθέσεων· επισημαίνει επιπλέον τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ενσωμάτωση του ΕΤΠ στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (SFC2014) · καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί χάρη στην εφαρμογή της τεχνικής βοήθειας μεταξύ 2011 και 2013·

10.  εκφράζει τη έντονη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν ανέλυσε δεόντως την αποτελεσματικότητα της χρήσης του κριτηρίου παρέκκλισης λόγω κρίσης, ιδίως αν ληφθεί υπόψη το ότι αυτές οι περιπτώσεις χρήσης του ΕΤΠ δεν εξετάστηκαν κατά την επανεξέταση του πλαισίου του ΕΤΠ· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι τα αποτελέσματα δεν έγιναν γνωστά εγκαίρως ώστε να μπορέσουν ληφθούν υπόψη στην συζήτηση για τον νέο κανονισμό ΕΤΠ της περιόδου 2014-2020, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της χρήσης του κριτηρίου παρέκκλισης λόγω κρίσης· εξακολουθεί να πιστεύει ότι αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη μελλοντική αξιολόγηση του ΕΤΠ· ζητεί από τους συννομοθέτες να επανεξετάσουν την επανεισαγωγή του μέτρου αυτού, χωρίς καθυστέρηση, ιδίως στο πλαίσιο των καταστάσεων κοινωνικής έκτακτης ανάγκης σε διάφορα κράτη μέλη·

11.  υπενθυμίζει την σημασία που έχουν η δικτύωση και η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το ΕΤΠ , ιδίως σε σχέση με τις διατάξεις του κανονισμού ΕΤΠ· τάσσεται , συνεπώς , υπέρ της χρηματοδότησης της ομάδας εμπειρογνωμόνων αρμόδιων επικοινωνίας για το ΕΤΠ· ζητεί να προσκαλείται από την Επιτροπή στις συνεδριάσεις και τα σεμινάρια της ομάδας εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι οικείες διατάξεις της συμφωνίας - πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής(4)· υπογραμμίζει επιπλέον την σημασία των σταθερών επαφών με όλους τους εμπλεκόμενους στις υποβολές αιτήσεων προς το ΕΤΠ, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων·

12.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να επωφεληθούν από την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να αξιοποιήσουν ιδίως την πείρα των κρατών μελών και περιφερειακών και τοπικών αρχών που έχουν ήδη δημιουργήσει εθνικά δίκτυα πληροφοριών για το ΕΤΠ, στα οποία συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι και οι ενδιαφερόμενοι σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να υπάρχει μια καλή δομή παροχής βοήθειας σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε κατάσταση δικαιολογεί την εφαρμογή του ΕΤΠ· επισημαίνει την ανάγκη να προαχθεί η παροχή βοήθειας που θα χαρακτηρίζεται από αυτονομία και ευκολία πρόσβασης σε περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να εφαρμοστεί μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, η οποία να ενισχύει την αναζήτηση τοπικών λύσεων σε περιφερειακό επίπεδο, σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε κατάσταση δικαιολογεί την εφαρμογή του ΕΤΠ·

13.  ζητεί από τα κράτη μέλη και από όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση των διαδικαστικών και δημοσιονομικών ρυθμίσεων με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών κινητοποίησης του ΕΤΠ· σημειώνει σε αυτό το πλαίσιο τη βελτιωμένη διαδικασία που καθιέρωσε η Επιτροπή, σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων, βάσει της οποίας η αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά την επιλεξιμότητα μιας αίτησης για κινητοποίηση του ΕΤΠ υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μαζί με την πρόταση κινητοποίησης του ΕΤΠ· λαμβάνει υπό σημείωση την έγκριση του νέου κανονισμού για το ΕΤΠ που θα αυξήσει την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την προβολή του ΕΤΠ·

14.  πιστεύει ακράδαντα ότι είναι ουσιαστική ανάγκη να ασκείται εξονυχιστικός έλεγχος των δαπανών της Ένωσης με γνώμονα τον συσχετισμό ποιότητας και τιμής· ζητεί από την Επιτροπή να περιγράψει με σαφήνεια την προστιθέμενη αξία όσον αφορά τα απτά αποτελέσματα που επιφυλάσσει η δημιουργία χωριστής γραμμής προϋπολογισμού για το ΕΤΠ·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επέκταση των στόχων και των κριτηρίων του κανονισμού για το ΕΤΠ που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2013, με στόχο να ενσωματωθούν και να διευκολυνθούν οι αιτήσεις από πιο αραιοκατοικημένες περιφέρειες και χώρες· εκφράζει έντονα την λύπη του για το γεγονός ότι το παραπάνω μέτρο έχει έκτακτο χαρακτήρα και δεν μπορεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του μέγιστου ετησίου ποσού του ΕΤΠ, παρόλο που αυτές οι περιοχές πλήττονται πολύ περισσότερο από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας κοινωνικής, οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ΕΤΠ, ώστε να περιλαμβάνονται στους επιλέξιμους δικαιούχους και οι αυτοαπασχολούμενοι και ώστε να παρέχονται εξατομικευμένες υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ σε ορισμένους νέους εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης ηλικίας κάτω των 25 ή, εφόσον έτσι αποφασιστεί από τα κράτη μέλη, κάτω των 30 ετών· ωστόσο, πιστεύει ότι η αποδοτικότητα του ΕΤΠ θα αυξηθεί και ο αντίκτυπός του θα πολλαπλασιαστεί εάν το γενικό όριο τοποθετηθεί στους 200 εργαζόμενους, αντί για τους 500·

17.  μετά την επέκταση των στόχων, των κριτηρίων και των επιλέξιμων δικαιούχων του ΕΤΠ, επιμένει ότι είναι ανάγκη να αυξηθεί το ύψος των διαθέσιμων πιστώσεων για το ΕΤΠ τόσο για τις αναλήψεις υποχρεώσεων όσο και για τις πληρωμές ώστε να φτάσει τουλάχιστον στο επίπεδο του 2013, δηλαδή στα 500 εκατομμύρια  EUR τουλάχιστον, προκειμένου να βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τις προτεραιότητες πολιτικής που ορίζονται από την Ένωση σχετικά με την προώθηση των επενδύσεων για την ανάπτυξη και την απασχόληση· επιπλέον, υπενθυμίζει στο Συμβούλιο τη θέση του Κοινοβουλίου σύμφωνα με την οποία πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης του ΕΤΠ στον προϋπολογισμό της Ένωσης στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020, σύμφωνα με την αρχή της ενότητας του προϋπολογισμού·

18.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την παρούσα απόφαση και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) EE L 347, 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.
(4) ΕΕ L 304, 20.11.2010, σ. 47.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (EGF/2014/000 TA 2014 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση 2014/697/EE.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου