Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2041(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0003/2014

Esitatud tekstid :

A8-0003/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/09/2014 - 9.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0016

Vastuvõetud tekstid
PDF 229kWORD 62k
Kolmapäev, 17. september 2014 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine - taotlus EGF/2014/000 TA 2014 - tehniline abi komisjoni algatusel
P8_TA(2014)0016A8-0003/2014
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 17. septembri 2014. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2014/000 TA 2014 – Tehniline abi komisjoni algatusel) (COM(2014)0366 – C8-0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0366 – C8‑0031/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 28.–29. juuni 2012. aasta järeldusi majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppe kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 7.–8. veebruari 2013. aasta järeldusi,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „fondi määrus”),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe”), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8–0003/2014),

A.  arvestades, et liit on võtnud kasutusele õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel, mida omakorda süvendab märkimisväärselt majandus-, finants- ja sotsiaalne kriis, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et komisjoni poolt 2014. aastaks tehnilise abi rahastamiseks pakutud 330 000 euro suurune summa jääb allapoole piirmäära (tehnilise abi rahastamiseks võib maksimaalselt kasutada 0,5 % Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) iga-aastasest maksimumsummast (150 miljonit eurot 2011. aasta hindades), nagu on sätestatud fondi määruse artikli 11 lõikes 1;

C.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema piisav ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes fondi kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

D.  arvestades, et komisjoni siseauditi tulemustes soovitatakse parandada ja kindlustada fondi andmebaasi funktsioone, milleks on vaja välisekspertide abi;

E.  arvestades, et komisjoni algatusel võib kuni 0,5% fondi iga-aastasest summast kasutada tehnilise abi osutamiseks, et rahastada fondi määruse rakendamiseks vajalikke ettevalmistus-, järelevalve- ja andmekogumismeetmeid, teadmistebaasi loomist, haldus- ja tehnilist tuge ning teavitamismeetmeid, samuti auditi, kontrolli- ja hindamismeetmeid, nagu on osutatud fondi määruse artikli 11 lõikes 1; arvestades, et tehniline abi hõlmab ka liikmesriikidele teabe ja suuniste andmist fondi kasutamiseks, järelevalveks ja selle töö hindamiseks, ning teabe andmist Euroopa ja riigisisestele sotsiaalpartneritele, nagu on sätestatud fondi määruse artikli 11 lõikes 4;

F.  arvestades, et tehnilise abi kulutused on 2014. aastal eelmise aastaga võrreldes tunduvalt vähenenud, ka seetõttu, et ei ole vaja rahastada hindamisi;

G.  arvestades, et kooskõlas fondi määruse artikli 12 lõikega 2 on komisjonil kohustus luua veebileht, mis on kättesaadav kõikides liidu keeltes, et anda ja levitada teavet taotluste kohta ning rõhutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu rolli eelarvemenetluses;

H.  arvestades, et fondi (2007–2013) järelhindamise viimane etapp viidi lõpule 2013. aastal;

I.  arvestades, et komisjon soovis nende artiklite alusel, et fond võetaks kasutusele tehnilise abiga seotud kulutuste katmiseks esitatud taotluste ja väljamakstud summade ning kavandatud ja võetud meetmete seireks, veebisaidile teabe lisamiseks ja uue teabe tõlkimiseks kõikidesse ELi keeltesse, fondi nähtavuse suurendamiseks, väljaannete avaldamiseks ning audiovisuaalvahendite väljatöötamiseks ja teadmistebaasi loomiseks, samuti liikmesriikidele ja piirkondlikele omavalitsustele tehnilise ja haldusabi andmiseks, ning et fondi ei kasutataks 2014. aasta hindamiste rahastamiseks;

J.  arvestades, et tänaseks lõpuni menetletud fondi kasutuselevõtmise taotluste hulk pakub suurel hulgal kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid andmeid fondi mõju kohta nende töötajate tööalase konkurentsivõimele, kes koondati globaliseerumise ning finants- ja majanduskriisi tõttu;

K.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud toetuskõlblikkuse kriteeriumidele;

L.  arvestades, et 2014. aastal on tunduvalt vähendatud teavitamistegevuse kulusid;

M.  arvestades, et fondi töörühm on sageli rõhutanud vajadust muuta fond nähtavamaks, sest see on vahend näitamaks üles liidu solidaarsust koondatud töötajatega;

N.  arvestades, et tehakse ettevalmistusi fondi integreerimiseks elektroonilisse andmevahetussüsteemi (SFC2014);

O.  arvestades, et komisjoni poolt liikmesriikidele antava tehnilise abiga toetatakse ja ergutatakse fondi kasutamist, andes teavet taotluste kohta ning levitades liikmesriikides häid tavasid;

1.  on nõus, et komisjoni esildatud meetmeid rahastatakse tehnilise abina fondi määruse artikli 11 lõigete 1 ja 4 ning artikli 12 lõigete 2, 3 ja 4 kohaselt;

2.  rõhutab, kui oluline on fondiga seotud kontaktide loomine ja teabevahetus; toetab seetõttu fondi kontaktisikute eksperdirühma ja liikmesriikide vaheliste kontaktide loomise muude meetmete, sealhulgas sellel aastal toimuva fondi rakendamisega seotud osaliste kontaktide loomise teemalise seminari rahastamist; toonitab, kui oluline on luua tihedamad sidemed kõigi fondi kasutuselevõtmise taotlustega seotud osaliste vahel, eriti piirkondliku ja kohaliku tasandi sotsiaalpartnerite ja sidusrühmade vahel, et saavutada võimalikult suur sünergia;

3.  võtab teadmiseks, et 2014. aastal on tunduvalt vähendatud teavitamistegevuse kulusid; rõhutab vajadust tagada, et sellel ei oleks negatiivset mõju fondi määruse kohase teabematerjali tootmisele ja vajalike suuniste andmisele ning piisavale jaotamisele määruse esimesel rakendusaastal;

4.  ergutab komisjoni jätkama tööd standardkorra kehtestamiseks, et lihtsustada taotlusi, kiirendada nende läbivaatamist ja tõhustada aruandlust, et vähendada liikmesriikide halduskoormust; innustab komisjoni suurendama fondi nähtavust edasises tegevuses;

5.  rõhutab vajadust suurendada üldsuse teadlikkust fondist ja parandada selle nähtavust; tuletab taotluse esitanud liikmesriikidele meelde nende ülesannet anda sihtrühma kuuluvatele toetusesaajatele, ametiasutustele, sotsiaalpartneritele, meediale ja üldsusele teavet fondi rahastatavate meetmete kohta, nagu on sätestatud fondi määruse artiklis 12;

6.  märgib, et komisjon teeb fondi järelhindamise kättesaadavaks trükitult ja elektroonilise väljaandena;

7.  väljendab heameelt selle üle, et fondi (2007–2013) järelhindamise viimane etapp viidi lõpule 2013. aastal; nõuab lõpliku hindamise õigeaegset avaldamist vastavalt eelmise fondi määruse (määrus (EÜ) nr 1927/2006) artiklis 17 sätestatud tähtajale;

8.  kutsub kaasseadusandjaid üles kehtestama erisätted, et kergendada fondi vahendite kasutuselevõtmist eriti raskete sotsiaal-, majandus- ja finantspiirangutega liikmesriikides;

9.  märgib, et komisjon alustas juba 2011. aastal tööd taotluste elektroonilise vormi ja standardmenetluste kehtestamiseks, et lihtsustada taotlusi, kiirendada nende läbivaatamist ja tõhustada aruandlust; võtab lisaks sellele teadmiseks ettevalmistused fondi integreerimiseks elektroonilisse andmevahetussüsteemi (SFC2014); palub komisjonil näidata, milliseid edusamme on tehtud pärast tehnilise abi kasutamist ajavahemikul 2011–2013;

10.  peab sügavalt kahetsusväärseks, et komisjon ei analüüsinud nõuetekohaselt kriisiga seotud erandi kasutamise tõhusust, eriti arvestades asjaolu, et neid fondiga seotud juhtumeid ei analüüsitud nõuetekohaselt fondi vahehindamise aruandes; peab siiski kahetsusväärseks, et tulemused ei laekunud õigeaegselt, et neid oleks saanud kasutada fondi tegevust aastatel 2014–2020 reguleeriva uue määruse üle peetavas arutelus, eriti mis puudutab kriisiga seotud erandi kriteeriumi kasutamise tõhusust; on endiselt veendunud, et seda tuleks arvesse võtta fondi tulevases hindamises; palub kaasseadusandjatel kaaluda võimalust see meede viivitamata taas kasutusele võtta, eelkõige seoses mitmes liikmesriigis valitseva sotsiaalse hädaolukorraga;

11.  tuletab meelde, kui oluline on luua kontakte ja vahetada teavet fondi, eelkõige fondi määruse sätete kohta; pooldab seetõttu fondi kontaktisikute eksperdirühma rahastamist; palub, et komisjon kutsuks parlamenti eksperdirühma koosolekutele ja seminaridele vastavalt Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe asjaomastele sätetele(4); rõhutab lisaks, kui oluline on luua kontakte kõikide nendega, kes on seotud fondi taotlustega, sealhulgas sotsiaalpartneritega;

12.  nõuab tungivalt, et liikmesriigid kasutaksid heade tavade vahetamise võimalusi ning õpiksid eelkõige nendelt liikmesriikidelt ning piirkondlikelt ja kohalikelt omavalitsustelt, kes on juba kasutusele võtnud riiklikud teabevõrgustikud fondi kohta, kaasates kohalikul ja piirkondlikul tasandil sotsiaalpartnerid ja sidusrühmad, et võimalike fondi kohaldamisalasse jäävate olukordade puhuks oleks korralik abistamisstruktuur juba loodud; juhib tähelepanu vajadusele ergutada autonoomset abi, millele oleks piirkondlikul tasandil lihtne juurdepääs, et rakendada alt üles lähenemist, toetades piirkondlikul tasandil kohapealsete lahenduste otsimist fondi kohaldamisalasse jäävates olukordades;

13.  palub liikmesriikidel ja kõikidel asjaomastel institutsioonidel teha fondi kasutuselevõtmise kiirendamiseks pingutusi menetlus- ja eelarvekorra parandamiseks; võtab sellega seoses teadmiseks, et komisjon on pärast parlamendi nõudmist kiirendada toetuste eraldamist kasutusele võtnud täiustatud menetluse, mille eesmärk on esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule koos komisjoni hinnanguga fondi kasutuselevõtmise taotluse kõlblikkuse kohta ühtlasi ka ettepanek fondi kasutuselevõtmiseks; võtab teadmiseks, et võeti vastu fondi määrus, mis suurendab fondi tõhusust, läbipaistvust, vastutust ja nähtavust;

14.  on sügavalt veendunud, et liidu kulutuste puhul on äärmiselt oluline kontrollida, et oleks tagatud hea hinna ja kvaliteedi suhe; palub komisjonil selgelt välja tuua, millist lisaväärtust konkreetsete tulemuste näol annab fondi jaoks eraldi eelarverea kasutuselevõtmine;

15.  väljendab heameelt 2013. aasta detsembris kasutusele võetud fondi määruse ambitsioonikamate eesmärkide ja kriteeriumide üle, mille eesmärk on integreerida väiksema rahvastikutihedusega piirkondade ja riikide taotlusi ning lihtsustada nende esitamist; väljendab sügavat kahetsust selle üle, et tegemist on erakorralise meetmega, mis hõlmab maksimaalselt 15% fondi iga-aastasest maksimumsummast, samas kui ülemaailmne sotsiaalne, majandus- ja finantskriis avaldab kõnealustele piirkondadele tunduvalt suuremat mõju;

16.  väljendab heameelt selle üle, et laiendati fondi kohaldamisala abikõlblike toetusesaajate osas, st füüsilisest isikust ettevõtjatele, ning et fondi kaasrahastatavaid individuaalseid teenuseid pakutakse paljudele alla 25-aastastele mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele (või alla 30-aastastele noortele, kui liikmesriigid nii otsustavad); on sellele vaatamata veendunud, et fondi tegevus muutuks tõhusamaks ja selle mõju oleks palju suurem, kui üldiseks künniseks seataks 500 töötaja asemel 200 töötajat;

17.  rõhutab pärast eesmärkide ja kriteeriumide ambitsioonikamaks muutmist ning fondi abikõlblike toetusesaajate ringi laiendamist, et tuleb suurendada fondile eraldatavate assigneeringute määra nii maksete kui ka kulukohustuste assigneeringute osas vähemalt 2013. aasta tasemele, st vähemalt 500 miljoni euroni, et see oleks täielikus vastavuses liidu poliitiliste prioriteetidega edendada majanduskasvu ja töökohtadesse investeerimist; tuletab lisaks sellele nõukogule meelde parlamendi seisukohta kaaluda fondi integreerimist liidu eelarvesse 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise raames kooskõlas eelarve ühtsuse põhimõttega;

18.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

19.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

20.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4) ELT L 304, 20.11.2010, lk 47.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS,

mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (EGF/2014/000 TA 2014 – Tehniline abi komisjoni algatusel)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega 2014/697/EL).

Õigusalane teave