Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2041(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0003/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0003/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/09/2014 - 9.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0016

Usvojeni tekstovi
PDF 328kWORD 77k
Srijeda, 17. rujna 2014. - Strasbourg Završno izdanje
Upotreba Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - zahtjev EGF/2014/000 TA 2014 - Tehnička pomoć na inicijativu Komisije
P8_TA(2014)0016A8-0003/2014
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 17. rujna 2014. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/000 TA 2014 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) (COM(2014)0366 – C8-0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0366 – C8‑0031/2014),

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća o Paktu za rast i zapošljavanje od 28. i 29. lipnja 2012.,

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 7. i 8. veljače 2013.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1), (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2014. do 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga iz točke 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0003/2014),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu podršku radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima, koje su drastično pogoršane gospodarskom, financijskom i socijalnom krizom, te kako bi im se pomoglo pri ponovnom uključivanju na tržište rada;

B.  budući da je iznos od 330 000 EUR, koji je Komisija predložila da se mobilizira za tehničku pomoć u 2014., niži od gornje granice od 0,5 % najvišeg godišnjeg iznosa EGF-a (150 milijuna EUR po cijenama iz 2011.) u skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe o EGF-u;

C.  budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti primjerena i stavljena na raspolaganje što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008., te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji EGF-a;

D.  budući da se u skladu s rezultatima unutarnje revizije Komisije predlaže poboljšanje i osiguranje funkcionalnosti baze podataka EGF-a, za što je potrebno vanjsko stručno znanje;

E.  budući da se na inicijativu Komisije do 0,5 % godišnjeg iznosa EGF-a može svake godine staviti na raspolaganje za tehničku pomoć kako bi se financirala priprema, praćenje, prikupljanje podataka i stvaranje baze znanja, administrativna i tehnička podrška, informacijske i komunikacijske aktivnosti te revizija, kontrola i evaluacija aktivnosti potrebnih za provedbu Uredbe o EGF-u, kao što je utvrđeno člankom 11. stavkom 1. te Uredbe; budući da tehnička pomoć također uključuje davanje informacija i smjernica državama članicama pri korištenju, praćenju i evaluaciji EGF-a te davanje informacija i smjernica europskim i nacionalnim socijalnim partnerima, kao što je utvrđeno člankom 11. stavkom 4. Uredbe o EGF-u;

F.  budući da su troškovi tehničke pomoći u 2014. znatno smanjeni u usporedbi s prethodnom godinom, između ostalog i zbog činjenice da nema evaluacija koje treba financirati;

G.  budući da Komisija u skladu s člankom 12. stavkom 2. Uredbe o EGF-u mora pokrenuti internetske stranice, dostupne na svim jezicima Unije, kako bi pružila informacije o podnošenju zahtjeva i naglasila ulogu Parlamenta i Vijeća u proračunskom postupku;

H.  budući da je posljednja faza ex-post evaluacije EGF-a (2007. – 2013.) provedena 2013. godine;

I.  budući da je na temelju tih članaka Komisija zatražila da se EGF mobilizira za pokrivanje rashoda u vezi s tehničkom pomoći kako bi se pratili primljeni i plaćeni zahtjevi te predložene i provedene mjere, proširila internetska stranica i novi dijelovi preveli na sve jezike Unije, povećala prepoznatljivost EGF-a, izradile publikacije i audiovizualna sredstva, stvorila baza znanja, osigurala administrativna i tehnička pomoć državama članicama i regionalnim tijelima bez potražnje sredstava za evaluacije u 2014.,

J.  budući da dosadašnji broj zaključenih predmeta EGF-a pruža znatnu količinu kvalitativnih i kvantitativnih podataka o utjecaju EGF-a u pogledu mogućnosti ponovnog zapošljavanja radnika otpuštenih zbog učinaka globalizacije ili financijske i gospodarske krize;

K.  budući da zahtjev ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene Uredbom o EGF-u;

L.  budući da se trošak aktivnosti informiranja u 2014. znatno smanjio;

M.  budući da su radne skupine za EGF više puta istaknule potrebu za većom prepoznatljivošću EGF-a kao instrumenta Zajednice za solidarnost s otpuštenim radnicima;

N.  budući da su u tijeku pripreme za uključivanje EGF-a u sustav elektroničke razmjene podataka (SFC2014);

O.  budući da Komisija pružanjem tehničke pomoći državama članicama podupire i unapređuje korištenje EGF-a dostavljanjem informacija o zahtjevima i širenjem najbolje prakse među državama članicama;

1.  slaže se s tim da se mjere koje je predložila Komisija financiraju kao tehnička pomoć u skladu s člankom 11. stavcima 1. i 4. te člankom 12. stavcima 2., 3. i 4. Uredbe o EGF-u;

2.  podsjeća na važnost umrežavanja i razmjene informacija o EGF-u; stoga podržava financiranje stručne skupine kontakt osoba EGF-a te druge aktivnosti umrežavanja među državama članicama, uključujući ovogodišnji seminar za stručnjake o provedbi EGF-a; ističe potrebu za daljnjim poboljšanjem veza među svima onima koji sudjeluju u obradi zahtjeva povezanih s EGF-om, uključujući posebno socijalne partnere i dionike na regionalnoj i lokalnoj razini, kako bi se stvorilo što više sinergija;

3.  napominje da se trošak aktivnosti informiranja u 2014. znatno smanjio; ističe kako je važno da ta činjenica nema negativne posljedice za proizvodnju i dostatnu distribuciju informacijskog materijala i potrebnih smjernica u vezi s Uredbom o EGF-u u prvoj godini njezine provedbe;

4.  potiče Komisiju da dodatno poboljša rad na standardiziranim postupcima za jednostavnije podnošenje zahtjeva, njihovu bržu obradu i bolje izvješćivanje u cilju smanjenja administrativnog tereta državama članicama; potiče Komisiju da poveća prepoznatljivost EGF-a u daljnjim aktivnostima;

5.  ističe da je važno povećati opću osviještenost o EGF-u i njegovu prepoznatljivost; podsjeća države podnositeljice zahtjeva na njihovu ulogu da o aktivnostima koje se financiraju iz EGF-a informiraju moguće korisnike, vlasti, socijalne partnere, medije te širu javnost u skladu s člankom 12. Uredbe o EGF-u;

6.  napominje činjenicu da će Komisija u manjoj nakladi tiskati i objaviti na internetu ex-post evaluaciju EGF-a;

7.  pozdravlja činjenicu da je posljednja faza ex-post evaluacije EGF-a (2007. – 2013.) provedena 2013.; poziva na pravovremenu objavu konačne evaluacije u skladu s rokom iz članka 17. prethodne Uredbe o EGF-u (Uredba (EZ) br. 1927/2006);

8.  poziva suzakonodavce da uvedu posebne odredbe kojima bi se olakšala mobilizacija EGF-a u državama članicama koje se suočavaju s posebno teškom socijalnom, gospodarskom i financijskom oskudicom;

9.  napominje da je Komisija još 2011. započela s radom na izradi elektroničkog obrasca za podnošenje zahtjeva i standardiziranim postupcima za pojednostavljene zahtjeve, njihovu bržu obradu te bolje izvješćivanje; nadalje, svjestan je priprema za uključenje EGF-a u sustav elektroničke razmjene podataka (SFC2014); traži od Komisije da iznese izvješće o napretku ostvarenom nakon korištenja tehničke pomoći u razdoblju od 2011. do 2013.;

10.  duboko žali zbog činjenice da Komisija nije propisno provela analizu učinkovitosti primjene kriterija izuzeća zbog krize, posebno imajući u vidu da se ti predmeti povezani s EGF-om nisu uzeli u obzir pri pregledu okvira EGF-a; žali, međutim, što rezultati nisu stigli na vrijeme kako bi bili uključeni u raspravu o novoj Uredbi o EGF-u za razdoblje 2014. – 2020., posebno u odnosu na učinkovitost primjene kriterija izuzeća zbog krize; i dalje vjeruje da bi to trebalo uzeti u obzir pri budućoj evaluaciji EGF-a; poziva suzakonodavce da bez odgađanja razmotre ponovno uvođenje te mjere, posebno u kontekstu izvanrednog socijalnog stanja u nekoliko država članica;

11.  podsjeća na važnost umrežavanja i razmjene informacija o EGF-u, poglavito u pogledu odredbi Uredbe o EGF-u; stoga podržava financiranje stručne skupine kontakt osoba EGF-a; traži od Komisije da pozove Parlament na sastanke i seminare stručne skupine u skladu s relevantnim odredbama Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije(4); nadalje ističe važnost povezivanja sa svima koji su uključeni u postupke u vezi sa zahtjevima EGF-a, uključujući socijalne partnere;

12.  potiče države članice da ostvare korist od razmjene najboljih praksi i da posebno uče od onih država članica, regionalnih i lokalnih vlasti koje su već uvele nacionalne informacijske mreže o EGF-u u koje su uključeni socijalni partneri i dionici na lokalnoj i regionalnoj razini u cilju uspostave dobre i djelotvorne strukture za pružanje pomoći u slučajevima koji su unutar područja primjene EGF-a; ukazuje na potrebu da se potakne pomoć uz autonomiju i lakoću pristupa na regionalnoj razini kako bi se proveo pristup odozdo prema gore, čime bi se osnažila lokalna rješenja na regionalnoj razini u slučajevima koji su unutar područja primjene EGF-a;

13.  traži od država članica i svih uključenih institucija da učine potrebne korake kako bi unaprijedili postupovne i proračunske mjere radi ubrzavanja mobilizacije EGF-a; u tom smislu svjestan je poboljšanog postupka koji je uvela Komisija, nakon zahtjeva Parlamenta da ubrza oslobađanje sredstava, u cilju da se Parlamentu i Vijeću predstavi ocjena Komisije o prihvatljivosti zahtjeva za EGF zajedno s prijedlogom za mobilizaciju EGF-a; uzima na znanje donošenje Uredbe o EGF-u koja će omogućiti veću učinkovitost, transparentnost, odgovornost i vidljivost EGF-a;

14.  čvrsto vjeruje kako je nužno da se rashodi Unije pomno nadgledaju na temelju načela dobivene vrijednosti za uloženi novac; traži od Komisije da jasno odredi dodanu vrijednost uvođenja zasebne proračunske linije za EGF u obliku konkretnih rezultata;

15.  pozdravlja proširenje ciljeva i kriterija Uredbe o EGF-u koji su u nju uključeni u prosincu 2013. u cilju integriranja i olakšavanja podnošenja zahtjeva iz regija i zemalja s manjom gustoćom naseljenosti; duboko žali što je proširenje isključivog karaktera te je ograničeno na prag od najviše 15 % najvišeg godišnjeg iznosa EGF-a, dok su te regije snažnije pogođene svjetskom socijalnom, gospodarskom i financijskom krizom;

16.  pozdravlja proširenje područja primjene EGF-a u pogledu mogućih korisnika, to jest samozaposlenih osoba, i pružanja personaliziranih usluga koje se sufinanciraju iz EGF-a brojnim osobama mlađim od 25, ili ako države članice tako odluče mlađim od 30 godina, koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju se; vjeruje, ipak, da bi EGF mogao povećati svoju učinkovitost i imati jači utjecaj kad bi opći prag bio postavljen na 200 radnika, umjesto 500;

17.  nakon proširenja ciljeva, kriterija i mogućih korisnika EGF-a ustraje na potrebi za povećanjem razina odobrenih sredstava dostupnih za EGF i u obliku sredstava za preuzimanje obveza i u obliku sredstava za plaćanja najmanje na razinu iz 2013., odnosno najmanje na 500 milijuna EUR u potpunom skladu s političkim prioritetima koje je Unija postavila u pogledu promicanja ulaganja za rast i zaposlenost; također podsjeća Vijeće na stav Parlamenta da se razmotri integracija EGF-a u proračun Unije u okviru revizije VFO-a za razdoblje 2014. – 2020., u skladu s načelom proračunskog jedinstva;

18.  odobrava odluku priloženu ovoj rezoluciji;

19.  nalaže svojem predsjedniku da zajedno s predsjednikom Vijeća potpiše ovu Odluku te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

20.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) SL L 304, 20.11.10., str. 47.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/000 TA 2014 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci 2014/697/EU.)

Pravna napomena