Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2041(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0003/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0003/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 17/09/2014 - 9.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0016

Pieņemtie teksti
PDF 394kWORD 76k
Trešdiena, 2014. gada 17. septembris - Strasbūra Galīgā redakcija
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (pieteikums EGF/2014/000 TA 2014 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)
P8_TA(2014)0016A8-0003/2014
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2014. gada 17. septembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (EGF/2014/000 TA 2014 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) (COM(2014)0366 – C8-0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0366 – C8‑0031/2014),

–  ņemot vērā Eiropadomes 2012. gada 28. un 29. jūnija secinājumus par Izaugsmes un nodarbinātības paktu,

–  ņemot vērā Eiropadomes 2013. gada 7. un 8. februāra secinājumus,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.−2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0003/2014),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālās pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, kuras krasi pastiprina ekonomikas, finanšu un sociālā krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā summa EUR 330 000, ko Komisija ierosinājusi izmantot tehniskajai palīdzībai 2014. gadā, nepārsniedz 0,5 % no maksimālās ikgadējās no EGF pieejamās summas (EUR 150 miljoni 2011. gada cenās), kā noteikts EGF regulas 11. panta 1. punktā;

C.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darba ņēmējiem, ir jābūt pienācīgai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par EGF izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ievērojot 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

D.  tā kā Komisijas iekšējās revīzijas konstatējumi liecina par to, ka ir nepieciešami EGF datubāzes funkcionalitātes uzlabojumi un nodrošināšana, kam nepieciešams piesaistīt ārējos ekspertus;

E.  tā kā pēc Komisijas iniciatīvas līdz pat 0,5 % no EGF gada apjoma var izmantot tehniskajai palīdzībai nolūkā finansēt sagatavošanos, pārraudzību, datu vākšanu un zināšanu bāzes izveidi, administratīvo un tehnisko atbalstu, informācijas un komunikācijas pasākumus, kā arī revīzijas, kontroles un novērtēšanas pasākumus, kas nepieciešami, lai īstenotu EGF regulu, kā paredzēts minētās regulas 11. panta 1. punktā; tā kā tehniskā palīdzība ietver arī informācijas un norādījumu sniegšanu dalībvalstīm un Eiropas un valstu sociālajiem partneriem par EGF izmantošanu, pārraudzību un novērtēšanu, kā paredzēts EGF regulas 11. panta 4. punktā;

F.  tā kā ar tehnisko palīdzību saistītie izdevumi 2014. gadā ir ievērojami mazāki, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, cita starpā sakarā ar to, ka nav novērtējumu, kuri būtu jāfinansē;

G.  tā kā EGF regulas 12. panta 2. punktā ir noteikts, ka Komisijai ir pienākums internetā izveidot tīmekļa vietni, lai visās Savienības valodās sniegtu un izplatītu informāciju par pieteikumiem, uzsverot Parlamenta un Padomes lomu budžeta procedūrā;

H.  tā kā EGF (2007–2013) ex post novērtējuma pēdējais posms tika veikts 2013. gadā;

I.  tā kā Komisija, pamatojoties uz minētajiem pantiem, pieprasīja izmantot EGF nolūkā segt izdevumus saistībā ar tehnisko palīdzību, lai uzraudzītu saņemtos un apmaksātos pieteikumus, ierosinātos un īstenotos pasākumus, pilnveidotu tīmekļa vietni un pārtulkotu jauno informāciju visās Savienības valodās, palielinātu EGF atpazīstamību, izstrādātu publikācijas un audiovizuālos materiālus, veidotu zināšanu bāzi, sniegtu dalībvalstīm un reģionālajām iestādēm administratīvo un tehnisko atbalstu, nepieprasot līdzekļus novērtēšanai 2014. gadā;

J.  tā kā to EGF lietu skaits, kas līdz šim ir pabeigtas, satur lielu apjomu kvalitatīvu un kvantitatīvu datu par EGF ietekmi uz to darba ņēmēju nodarbināmību, kas ir atlaisti globalizācijas un finanšu un ekonomiskās krīzes dēļ;

K.  tā kā šis pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem;

L.  tā kā ar informācijas pasākumiem saistītās izmaksas 2014. gadā ir ievērojami samazinājušās;

M.  tā kā EGF darba grupa bieži vien ir uzsvērusi nepieciešamību sekmēt to, lai EGF būtu labāk pazīstams kā kopienas instruments solidaritātei ar atlaistajiem darba ņēmējiem;

N.  tā kā notiek sagatavošanās darbi, lai EGF integrētu elektroniskajā datu apmaiņas sistēmā (SCF 2014);

O.  tā kā Komisijas sniegtā tehniskā palīdzība dalībvalstīm atbalsta un sekmē iespējas izmantot EGF, sniedzot informāciju par pieteikumiem un dalībvalstīs popularizējot paraugpraksi;

1.  piekrīt tam, ka Komisijas ierosinātos pasākumus finansē no tehniskajai palīdzībai paredzētajiem līdzekļiem saskaņā ar EGF regulas 11. panta 1. un 4. punktu un 12. panta 2., 3. un 4. punktu;

2.  atgādina, ka ir svarīgi veidot sadarbības tīklus un īstenot informācijas apmaiņu par EGF; tādēļ atbalsta EGF kontaktpersonu ekspertu grupas finansēšanu, kā arī citus tīklu veidošanas pasākumus dalībvalstīs, tostarp īstenotājiem šogad paredzēto sadarbības semināru par EGF izmantošanu; uzsver, ka ir svarīgi vēl vairāk pastiprināt saikni starp visām ar EGF atbalsta pieteikumiem saistītajām personām, tostarp jo īpaši sociālajiem partneriem un ieinteresētajām reģionālā un vietējā līmeņa personām, lai radītu iespējami lielāku sinerģiju;

3.  ņem vērā, ka informācijas pasākumu izmaksas 2014. gadā ir ievērojami samazinājušās; uzsver, ka ir svarīgi, lai tas negatīvi neietekmētu ar EGF regulu saistītā informatīvā materiāla un vajadzīgo norādījumu sagatavošanu un atbilstīgu izplatīšanu pirmajā tās īstenošanas gadā;

4.  mudina Komisiju turpināt darbu pie vienkāršotu pieteikumu standartizētām procedūrām, pieteikumu ātrākas izskatīšanas un labākas ziņojumu sniegšanas, lai atvieglotu dalībvalstīm administratīvo slogu; mudina Komisiju palielināt EGF atpazīstamību turpmāko pasākumu īstenošanā;

5.  uzsver, ka ir svarīgi palielināt vispārējo informētību par EGF un tā pamanāmību; atgādina pieteikumu iesniedzējām dalībvalstīm par to uzdevumu paziņot paredzētajiem atbalsta saņēmējiem, iestādēm, sociālajiem partneriem, plašsaziņas līdzekļiem un plašai sabiedrībai par darbībām, ko finansē no EGF, kā izklāstīts EGF regulas 12. pantā;

6.  norāda, ka Komisija EGF ex post novērtējumu publicēs gan drukātā veidā, gan tiešsaistē;

7.  atzinīgi vērtē to, ka 2013. gadā tika veikts EGF (2007–2013) ex post novērtēšanas pēdējais posms; aicina savlaicīgi publicēt galīgo novērtējumu, ievērojot iepriekšējās EGF regulas (Regula (EK) Nr. 1927/2006) 17. pantā noteikto termiņu;

8.  aicina otru likumdevēju ieviest īpašus noteikumus, lai atvieglotu EGF izmantošanu tām dalībvalstīm, kurās ir īpaši nopietnas sociālās, ekonomiskās un finansiālās grūtības;

9.  norāda, ka Komisija 2011. gadā jau ir sākusi darbu pie elektroniskas pieteikumu veidlapas un vienkāršotu pieteikumu standartizētām procedūrām, pieteikumu ātrākas izskatīšanas un labākas ziņojumu sniegšanas; turklāt norāda uz sagatavošanās darbiem, lai integrētu EGF elektroniskajā datu apmaiņas sistēmā (SFC 2014); prasa Komisijai iepazīstināt ar panākumiem, kas gūti saistībā ar tehniskās palīdzības izmantošanu laikā no 2011. gada līdz 2013. gadam;

10.  pauž dziļu nožēlu par to, ka Komisija nav analizējusi krīzes laiku izņēmuma režīma piemērošanas efektivitāti, it īpaši ņemot vērā to, ka ar šo kritēriju saistītie EGF pieteikumi netika pietiekami ņemti vērā EGF sistēmas pārskatīšanā; tomēr pauž nožēlu par to, ka rezultāti, īpaši rezultāti attiecībā uz krīzes laiku izņēmuma režīma piemērošanas efektivitāti, nebija pieejami savlaicīgi, lai tos varētu izmantot sarunās par jaunu EGF regulu 2014.–2020. gadam; joprojām uzskata, ka minētais būtu jāņem vērā, veicot turpmāku EGF novērtēšanu; aicina otru likumdevēju apsvērt iespēju nekavējoties no jauna ieviest šo pasākumu, it īpaši ņemot vērā ārkārtas situāciju sociālajā jomā vairākās dalībvalstīs;

11.  atgādina, ka ir svarīgi veidot sadarbības tīklus un īstenot informācijas apmaiņu par EGF, jo īpaši attiecībā uz EGF regulas noteikumiem; tādēļ atbalsta EGF kontaktpersonu ekspertu grupas finansēšanu; aicina Komisiju uzaicināt Parlamentu uz ekspertu grupas sanāksmēm un semināriem saskaņā ar attiecīgajiem Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām noteikumiem(4); turklāt uzsver, ka ir svarīgi sadarboties ar visām personām, kas saistītas ar EGF pieteikumiem, tostarp ar sociālajiem partneriem;

12.  mudina dalībvalstis izmantot paraugprakses apmaiņas priekšrocības un īpaši mācīties no tām dalībvalstīm un reģionālajām un vietējām iestādēm, kas jau ir izveidojušas savus EGF informācijas tīklus, kuros piedalās arī sociālie partneri un vietējās ieinteresētās personas, lai nodrošinātu labu palīdzības sniegšanas struktūru gadījumiem, kad rastos situācija, kas ietilpst EGF piemērošanas jomā; norāda, ka ir vairāk jāatbalsta neatkarība un vienkāršota piekļuve reģionālā līmenī, lai īstenotu augšupēju pieeju, nodrošinot iespēju īstenot vietējus risinājumus reģionālā līmenī jebkādās situācijās, kas ietilpst EGF darbības jomā;

13.  prasa dalībvalstīm un visām iesaistītajām iestādēm veikt vajadzīgos pasākumus, kas ļautu pilnveidot ar procedūru un budžetu saistītos noteikumus, lai būtu iespējams ātrāk izmantot EGF; šajā ziņā norāda uz uzlaboto procedūru, kuru Komisija ir ieviesusi pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu un kura paredz, ka kopā ar priekšlikumu par EGF izmantošanu Komisija iesniedz Parlamentam un Padomei novērtējumu par EGF pieteikuma atbilstību; ņem vērā EGF regulas pieņemšanu, kas radīs iespēju uzlabot EGF efektivitāti, pārredzamību, atbildību un atpazīstamību;

14.  pauž stingru pārliecību par to, ka ir svarīgi cieši uzraudzīt Savienības izdevumus, pamatojoties uz izmaksu lietderīgumu; prasa Komisijai skaidri norādīt pievienoto vērtību taustāmu rezultātu ziņā attiecībā uz atsevišķas budžeta pozīcijas izveidi EGF;

15.  atzinīgi vērtē EGF regulas mērķa un kritēriju paplašināšanu, ko veica 2013. gada decembrī, lai iekļautu un veicinātu pieteikumus no reģioniem un valstīm ar mazāku demogrāfisko blīvumu; pauž dziļu nožēlu par to, ka minētais ir tikai vienreizējs pasākums un tam paredzēts ne vairāk kā 15 % no maksimālās katru gadu no EGF pieejamās summas, lai gan pasaules sociālā, ekonomiskā un finanšu krīze šos reģionus ietekmē daudz vairāk;

16.  atzinīgi vērtē EGF darbības jomas paplašināšanu attiecībā uz atbalsttiesīgajiem saņēmējiem, proti, pašnodarbinātajām personām, un EGF līdzfinansētu individualizētu pakalpojumu sniegšanu vairākiem jauniešiem, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET) un ir jaunāki par 25 gadiem (vai attiecīgā gadījumā pēc dalībvalstu izvēles — 30 gadiem); tomēr uzskata, ka EGF efektivitāte palielinātos un tā ietekme būtu daudz lielāka, ja par vispārējo robežvērtību tiktu noteikti 200 darba ņēmēji, nevis 500;

17.  ņemot vērā EGF mērķu un kritēriju paplašināšanu, kā arī atbalsttiesīgo EGF atbalsta saņēmēju loka paplašināšanu, uzskata, ka EGF pieejamo apropriāciju līmenis gan attiecībā uz saistību, gan maksājumu apropriācijām ir jāpalielina līdz vismaz 2013. gada līmenim, proti, līdz vismaz EUR 500 miljoniem, tādējādi nodrošinot pilnīgu atbilstību Savienības noteiktajām politikas prioritātēm attiecībā uz investīciju veicināšanu izaugsmei un nodarbinātībai; turklāt atgādina Padomei par Parlamenta nostāju attiecībā uz EGF iekļaušanu Savienības budžetā, veicot 2014.–2020. gada DFS pārskatīšanu, saskaņā ar budžeta vienotības principu;

18.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

19.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

20.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4) OV L 304, 20.11.2010., 47. lpp.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (EGF/2014/000 TA 2014 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam 2014/697/ES.)

Juridisks paziņojums