Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2041(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0003/2014

Texte depuse :

A8-0003/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/09/2014 - 9.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0016

Texte adoptate
PDF 322kWORD 80k
Miercuri, 17 septembrie 2014 - Strasbourg Ediţie definitivă
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2014/000 TA 2014 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei
P8_TA(2014)0016A8-0003/2014
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluția Parlamentului European din 17 septembrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/000 TA 2014 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei) (COM(2014)0366 – C8-0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Parlamentul European

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0366 – C8–0031/2014),

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 28-29 iunie 2012 privind Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă,

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 7-8 februarie 2013,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0003/2014),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în practicile comerciale internaționale, agravate într-o măsură deosebită de criza economică, financiară și socială, și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât suma de 330 000 EUR propusă spre a fi mobilizată de Comisie pentru asistență tehnică în 2014 se situează sub limita de 0,5 % din valoarea anuală maximă a FEG (150 milioane EUR la prețurile din 2011) prevăzută la articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG;

C.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor concediați ar trebui să fie adecvată și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a FEG;

D.  întrucât constatările auditului intern al Comisiei sugerează îmbunătățirea și garantarea funcționalităților bazei de date a FEG, pentru care este necesară expertiză externă;

E.  întrucât o proporție de până la 0,5 % din cuantumul anual al FEG poate fi pusă la dispoziție în fiecare an pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei, pentru a finanța pregătirea, monitorizarea, colectarea de date și crearea unei baze de cunoștințe, sprijinul administrativ și tehnic, activitățile de informare și comunicare, precum și activitățile de audit, control și evaluare necesare pentru a pune în aplicare Regulamentul privind FEG, astfel cum se prevede la articolul 11 alineatul (1) din regulamentul respectiv; întrucât asistența tehnică include, de asemenea, furnizarea de informații și orientări statelor membre cu privire la utilizarea, monitorizarea și evaluarea FEG, precum și partenerilor sociali naționali și europeni, astfel cum se prevede la articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG;

F.  întrucât cheltuielile cu asistența tehnică realizate în 2014 s-au redus semnificativ față de anul anterior, situație care se datorează și faptului că nu există evaluări de finanțat;

G.  întrucât, în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG, Comisia are obligația să creeze un site internet, disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii, pentru a oferi și disemina informații privind cererile, evidențiind în același timp rolul Parlamentului și al Consiliului în cadrul procedurii bugetare;

H.  întrucât faza finală a evaluării ex-post a FEG (2007-2013) a fost realizată în 2013;

I.  întrucât, în temeiul articolelor respective, Comisia a solicitat ca FEG să fie mobilizat pentru a acoperi cheltuieli legate de asistența tehnică destinată monitorizării cererilor primite și plătite și a măsurilor propuse și puse în practică, a extinde site-ul internet și a traduce elementele noi în toate limbile Uniunii, a crește vizibilitatea FEG, a produce publicații și instrumente audiovizuale, a crea o bază de cunoștințe, a furniza sprijin administrativ și tehnic statelor membre și autorităților regionale, fără a solicita fonduri pentru evaluările din 2014;

J.  întrucât numărul de cazuri FEG care au fost finalizate până în prezent oferă un volum considerabil de date calitative și cantitative despre influența FEG în ceea ce privește capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor disponibilizați din cauza efectelor globalizării și a crizei economice și financiare;

K.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul privind FEG;

L.  întrucât costul activităților de informare din 2014 este considerabil redus;

M.  întrucât grupurile de lucru pentru FEG au subliniat în repetate rânduri necesitatea unei mai bune vizibilități a FEG ca instrument comunitar de solidaritate cu lucrătorii disponibilizați;

N.  întrucât în prezent se pregătește integrarea FEG în sistemul electronic de schimb de date (SFC2014);

O.  întrucât asistența tehnică acordată de Comisie statelor membre sprijină și consolidează utilizarea FEG, punând la dispoziție informații cu privire la cereri și difuzând cele mai bune practici în rândul statelor membre,

1.  este de acord cu măsurile propuse de Comisie care urmează să fie finanțate cu titlu de asistență tehnică în conformitate cu articolul 11 alineatele (1) și (4) și cu articolul 12 alineatele (2), (3) și (4) din Regulamentul privind FEG;

2.  reamintește importanța relaționării și a schimburilor de informații cu privire la FEG; sprijină, prin urmare, finanțarea unui grup de experți al persoanelor de contact ale FEG, precum și a altor activități de relaționare între statele membre, inclusiv a seminarului de relaționare organizat anul acesta privind implementarea FEG adresat practicienilor; subliniază importanța stabilirii unor legături mai bune între toate persoanele implicate în formularea cererilor de asistență din partea FEG, mai ales între partenerii sociali și părțile interesate de la nivel local și regional, pentru a crea cât mai multe sinergii cu putință;

3.  ia act de faptul că, în 2014, costul activităților de informare este considerabil redus; subliniază că este important ca acest lucru să nu aibă un efect negativ asupra producerii și distribuirii pe o scară suficientă a materialelor de informare și a orientărilor necesare legate de Regulamentul privind FEG în primul an de punere în aplicare a acestuia;

4.  încurajează Comisia să își intensifice în continuare activitatea legată de proceduri standardizate pentru cererile simplificate, de prelucrarea mai rapidă a cererilor și de îmbunătățirea raportării cu scopul de a reduce sarcina administrativă pentru statele membre; încurajează Comisia să mărească vizibilitatea FEG în noi acțiuni;

5.  subliniază importanța îmbunătățirii nivelului de sensibilizare a publicului cu privire la FEG și a vizibilității acestuia; le reamintește statelor membre solicitante de rolul lor în ceea ce privește informarea în legătură cu acțiunile finanțate de FEG, care se adresează beneficiarilor vizați, autorităților, partenerilor sociali, mass-mediei și publicului larg, conform prevederilor de la articolul 12 din Regulamentul privind FEG;

6.  ia act de faptul că Comisia va pune la dispoziție un tiraj al evaluării ex-post a FEG, pe lângă publicarea online a acesteia;

7.  salută realizarea fazei finale a evaluării ex-post a FEG (2007-2013) în 2013; solicită publicarea în timp util a evaluării finale conform termenului-limită prevăzut la articolul 17 din Regulamentul anterior privind FEG [Regulamentul (CE) nr. 1927/2006];

8.  solicită colegiuitorilor să introducă dispoziții speciale pentru a facilita mobilizarea FEG în cazul statelor membre care se confruntă cu constrângeri sociale, economice și financiare deosebit de grave;

9.  observă că Comisia a început deja în 2011 să elaboreze un formular electronic și proceduri standard pentru cererile simplificate, pentru prelucrarea mai rapidă a cererilor și pentru îmbunătățirea raportării; ia act, de asemenea, de pregătirile pentru integrarea FEG în sistemul electronic de schimb de date (SFC2014); solicită Comisiei să prezinte progresele realizate în urma utilizării asistenței tehnice în perioada 2011-2013;

10.  regretă profund faptul că Comisia nu a analizat în mod corespunzător, până în prezent, eficacitatea aplicării criteriului pentru acordarea de derogări în perioada de criză, în special având în vedere faptul că respectivele cazuri FEG nu au fost examinate în mod corespunzător în cadrul evaluării FEG; regretă însă că rezultatele nu au fost puse la dispoziție în timp util pentru a contribui la dezbaterea privind noul regulament al FEG pentru perioada 2014-2020, în special în ceea ce privește eficacitatea aplicării criteriului pentru acordarea de derogări în perioada de criză; consideră în continuare că acest element ar trebui să fie luat în considerare pentru viitoarea evaluare a FEG; invită colegiuitorii să aibă în vedere reintroducerea fără întârziere a acestei măsuri, în special în contextul situațiilor de urgență socială din mai multe state membre;

11.  reamintește importanța stabilirii de relații și a schimburilor de informații legate de FEG, în special în ceea ce privește dispozițiile din Regulamentul privind FEG; prin urmare, sprijină finanțarea acordată pentru Grupul de experți al persoanelor de contact din cadrul FEG; solicită Comisiei să invite Parlamentul la reuniunile și seminariile grupului de experți, conform dispozițiilor aplicabile din Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană(4); subliniază, în plus, importanța stabilirii de legături cu toți cei implicați în formularea cererilor de asistență din partea FEG, inclusiv cu partenerii sociali;

12.  îndeamnă statele membre să profite de schimburile de bune practici și să învețe mai ales de la statele membre și autoritățile regionale și locale care au instituit deja rețele naționale de informare cu privire la FEG la care participă partenerii sociali și părțile interesate de la nivel local și regional, pentru a dispune de o bună structură de asistență atunci când s-ar produce o situație care intră în sfera FEG; subliniază necesitatea de a încuraja asistența pentru autonomie și de a facilita accesul la nivel regional pentru a dezvolta un etos ascendent, promovând capacitatea de a găsi soluții locale la nivel regional atunci când ar putea să apară orice situații care intră în domeniul de aplicare al FEG;

13.  solicită statelor membre și tuturor instituțiilor implicate să depună eforturile necesare pentru a ameliora mecanismele procedurale și bugetare cu scopul de a accelera mobilizarea FEG; remarcă, în acest sens, procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a cererii Parlamentului de a accelera eliberarea subvențiilor, în cadrul căreia Comisia prezintă Parlamentului și Consiliului evaluarea referitoare la eligibilitatea unei cereri de asistență din partea FEG, împreună cu propunerea de mobilizare a FEG; ia act de adoptarea regulamentului privind FEG, care va permite creșterea gradului de eficiență, transparență, responsabilitate și vizibilitate al FEG;

14.  crede cu fermitate că este esențial să se analizeze cu atenție cheltuielile Uniunii din perspectiva raportului costuri-beneficii; invită Comisia să prezinte în mod clar valoarea adăugată, din punct de vedere al obținerii unor rezultate palpabile, a creării unei linii bugetare separate pentru FEG;

15.  salută extinderea obiectivelor și criteriilor din Regulamentul privind FEG, introdusă în decembrie 2013, pentru a integra și a facilita cererile din țările și regiunile cu o densitate demografică mai scăzută; regretă profund că această măsură are un caracter excepțional și se limitează la un prag de maximum 15 % din cuantumul maxim anual al FEG, deși aceste regiuni sunt afectate mult mai grav de criza socială, economică și financiară;

16.  salută extinderea domeniului de aplicare al FEG în ceea ce privește beneficiarii eligibili, și anume la persoanele care desfășoară activități independente și la furnizarea de servicii personalizate cofinanțate prin FEG mai multor NEET (tineri neîncadrați profesional, care nu urmează niciun program educațional sau de formare profesională) cu vârsta sub 25 de ani sau, în cazul în care statele membre decid acest lucru, cu vârsta sub 30 de ani; cu toate acestea, consideră că FEG ar deveni mai eficace și ar avea un impact mult mai mare în cazul în care pragul general ar fi plasat la 200 de lucrători, în loc de 500;

17.  ca urmare a extinderii obiectivelor, criteriilor și beneficiarilor eligibili ai FEG, insistă asupra necesității de a majora volumul creditelor puse la dispoziția FEG, atât al celor de angajament, cât și al celor de plată, cel puțin până la nivelul din 2013, adică la cel puțin 500 milioane EUR, în deplină conformitate cu prioritățile politice stabilite de Uniune în ceea ce privește promovarea investițiilor pentru creștere economică și locuri de muncă; în plus, reamintește Consiliului poziția Parlamentului în care se solicită să se examineze posibilitatea integrării FEG în bugetul Uniunii în cadrul revizuirii CFM pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu principiul unității bugetare;

18.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

19.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) JO L 304, 20.11.2010, p. 47.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (EGF/2014/000 TA 2014 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia 2014/697/UE.)

Notă juridică