Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2041(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0003/2014

Predkladané texty :

A8-0003/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/09/2014 - 9.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0016

Prijaté texty
PDF 395kWORD 76k
Streda, 17. septembra 2014 - Štrasburg Finálna verzia
Mobilizácia prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2014/000 TA 2014 – Technická pomoc na podnet Komisie
P8_TA(2014)0016A8-0003/2014
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. septembra 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/000 TA 2014 – technická pomoc na podnet Komisie) (COM(2014)0366 – C8-0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0366 – C8-0031/2014),

–  so zreteľom na závery Európskej rady o Pakte pre rast a zamestnanosť z 28. a 29. júna 2012,

–  so zreteľom na závery Európskej rady zo 7. a 8. februára 2013,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu podľa bodu 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0003/2014),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien vo svetovom obchode, výrazne prehĺbených hospodárskou, finančnou a sociálnou krízou a pomoc pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže suma 330 000 EUR, ktorú má Komisia mobilizovať na technickú pomoc v roku 2014, je nižšia ako maximum 0,5 % ročnej maximálnej sumy EGF (150 miliónov EUR v cenách z roku 2011), ako sa stanovuje v článku 11 ods. 1 nariadenia o EGF;

C.  keďže finančná pomoc Únie prepusteným pracovníkom by mala byť primeraná a čo najrýchlejšie a najúčinnejšie dostupná v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a vzhľadom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii EGF;

D.  keďže podľa zistení vnútorného auditu Komisie nastalo zlepšenie a zabezpečila sa funkčnosť databázy EGF, čo si vyžiadalo externé odborné poradenstvo;

E.  keďže, ako sa uvádza v článku 11 ods. 1 nariadenia o EGF, maximálne 0,5 % ročnej sumy EGF sa môže každoročne na podnet Komisie sprístupniť na technickú pomoc s cieľom financovania prípravy, monitorovania, zberu údajov a tvorby vedomostnej základne, administratívnej a technickej podpory, informačných a komunikačných činností, ako aj činností súvisiacich s auditom, kontrolou a hodnotením, ktoré sú potrebné na vykonávanie nariadenia o EGF; keďže technická pomoc zahŕňa aj poskytovanie informácií a usmernení členským štátom pri používaní, monitorovaní a hodnotení EGF európskym a vnútroštátnym sociálnym partnerom, ako sa uvádza v článku 11 ods. 4 nariadenia o EGF;

F.  keďže výdavky na technickú pomoc v roku 2014 sú výrazne nižšie v porovnaní s predchádzajúcim rokom aj preto, že neexistujú hodnotenia, ktoré treba financovať;

G.  keďže v súlade s článkom 12 ods. 2 nariadenia o EGF je Komisia povinná vytvoriť internetovú stránku, dostupnú vo všetkých jazykoch Únie, ktorá bude poskytovať a šíriť informácie o žiadostiach, pričom sa zdôrazní úloha Európskeho parlamentu a Rady v rozpočtovom postupe;

H.  keďže konečná fáza hodnotenia EGF ex-post (2007 – 2013) sa uskutočnila v roku 2013;

I.  keďže na základe uvedených článkov Komisia požiadala o mobilizáciu EGF na pokrytie výdavkov na technickú pomoc s cieľom monitorovať prijaté a vyplatené žiadosti a navrhnuté a realizované opatrenia, rozšíriť webovú stránku a preložiť nové prvky do všetkých jazykov Únie, zvýšiť viditeľnosť EGF, vytvoriť publikácie a audiovizuálne nástroje, vytvoriť vedomostnú základňu, poskytnúť administratívnu a technickú podporu členským štátom a regionálnym orgánom a nepožiadala o prostriedky na hodnotenia v roku 2014;

J.  keďže množstvo prípadov EGF, ktoré boli doteraz ukončené, predstavuje významné množstvo kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov o dosahu EGF na zamestnateľnosť pracovníkov prepustených z dôvodu vplyvu globalizácie a finančnej a hospodárskej krízy;

K.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti, stanovené nariadením o EGF;

L.  keďže náklady na informačné činnosti v roku 2014 sa výrazne znížili;

M.  keďže pracovné skupiny pre EGF často zdôrazňovali potrebu lepšej viditeľnosti EGF ako nástroja Spoločenstva na preukázanie solidarity s prepustenými pracovníkmi;

N.  keďže prebiehajú prípravy na začlenenie EGF do systému elektronickej výmeny údajov (SFC2014);

O.  keďže technická pomoc, ktorú Komisia poskytuje členským štátom, podporuje a rozširuje využívanie EGF tým, že poskytuje informácie o žiadostiach a šíri najlepšie postupy medzi členskými štátmi;

1.  súhlasí s opatreniami, ktoré Komisia navrhuje financovať ako technickú pomoc v súlade s článkom 11 ods. 1 a 4 a článkom 12 ods. 2, 3 a 4 nariadenia o EGF;

2.  pripomína význam vytvárania sietí a výmeny informácií o EGF; preto podporuje financovanie expertnej skupiny kontaktných osôb pre EGF, ako aj ostatné činnosti na budovanie sietí medzi členskými štátmi vrátane tohtoročného seminára o budovaní sietí pre osoby vykonávajúce EGF v praxi; zdôrazňuje potrebu ďalej posilňovať kontakty medzi všetkými subjektmi, ktorých sa týkajú žiadosti o mobilizáciu EGF, vrátane najmä sociálnych partnerov a zainteresovaných strán na regionálnej a miestnej úrovni, aby sa čo najviac znásobila ich súčinnosť;

3.  poznamenáva, že náklady na informačné činnosti v roku 2014 sa výrazne znížili; zdôrazňuje, že je dôležité, že to nemá nepriaznivý účinok na výrobu a dostatočnú distribúciu informačných materiálov a potrebné usmernenia k nariadeniu o EGF v prvom roku jeho vykonávania;

4.  vyzýva Komisiu, aby ešte viac posilnila svoju prácu na štandardizovaných postupoch v záujme zjednodušenia žiadostí, ich rýchlejšieho spracúvania a lepšieho podávania správ s cieľom zmierniť administratívnu záťaž pre členské štáty; vyzýva Komisiu, aby zvýšila viditeľnosť EGF v ďalších opatreniach;

5.  zdôrazňuje význam zvyšovania všeobecnej informovanosti o EGF a jeho zviditeľnenia; pripomína členským štátom predkladajúcim žiadosti ich úlohu v poskytovaní informácií o opatreniach financovaných z EGF dotknutým prijímateľom, orgánom, sociálnym partnerom, médiám a širokej verejnosti, ako sa uvádza v článku 12 nariadenia o EGF;

6.  berie na vedomie skutočnosť, že Komisia sprístupní výtlačky hodnotenia EGF ex-post, ako aj internetovú publikáciu;

7.  víta skutočnosť, že konečná fáza hodnotenia EGF (2007 – 2013) ex-post sa uskutočnila v roku 2013; požaduje včasné zverejnenie konečného hodnotenia v súlade s konečným termínom stanoveným v článku 17 predchádzajúceho nariadenia o EGF (nariadenie (ES) č. 1927/2006);

8.  vyzýva spoluzákonodarcov, aby zaviedli osobitné opatrenia na uľahčenie mobilizácie EGF v členských štátoch, ktoré čelia obzvlášť závažným sociálnym, hospodárskym a finančným obmedzeniam;

9.  poznamenáva, že Komisia už v roku 2011 začala pracovať na formulári elektronickej žiadosti a štandardizovaných postupoch na zjednodušené podávanie žiadostí, ich rýchlejšie spracovanie a lepšie podávanie správ; berie na vedomie tiež prípravy na začlenenie EGF do systému elektronickej výmeny údajov (SFC2014); žiada Komisiu, aby predložila informácie o dosiahnutom pokroku po využití technickej pomoci v rokoch 2011 až 2013;

10.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Komisia doteraz riadne neanalyzovala účinnosť využívania kritéria krízovej výnimky, najmä ak sa vezme do úvahy, že tieto žiadosti o mobilizáciu EGF neboli riadne posúdené v rámcovom hodnotení EGF; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že výsledky neboli k dispozícii načas, aby ovplyvnili diskusiu o novom nariadení o EGF na roky 2014 – 2020, najmä čo sa týka účinnosti využívania kritéria krízovej výnimky; stále však zastáva názor, že by sa to malo zohľadňovať v hodnotení EGF v budúcnosti; vyzýva spoluzákonodarcov, aby zvážili opätovné bezodkladné zavedenie tohto opatrenia, a to najmä v súvislosti so situáciami sociálnej núdze v niekoľkých členských štátoch;

11.  pripomína význam vytvárania sietí a výmeny informácií o EGF, najmä pokiaľ ide o ustanovenia nariadenia o EGF; preto podporuje financovanie expertnej skupiny kontaktných osôb pre EGF; vyzýva Komisiu, aby pozvala Európsky parlament na stretnutia expertnej skupiny a semináre v súlade s príslušnými ustanoveniami rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou(4); okrem toho zdôrazňuje význam spolupráce so všetkými stranami zapojenými do postupu podávania žiadostí o mobilizáciu EGF vrátane sociálnych partnerov;

12.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby využívali výhody výmeny najlepších postupov a aby získavali informácie najmä od tých členských štátov, regionálnych a miestnych orgánov, ktoré už majú zavedené vnútroštátne informačné siete pre EGF, do ktorých sú zapojení sociálni partneri a zainteresované strany na miestnej a regionálnej úrovni, s cieľom disponovať kvalitnou štruktúrou pomoci vo chvíli, keď sa vyskytne situácia patriaca do pôsobnosti EGF; upozorňuje na potrebu presadzovať pomoc s autonómnosťou a ľahkým prístupom na regionálnej úrovni, aby sa uplatňoval prístup zdola nahor a umožnilo sa prijímanie miestnych riešení na regionálnej úrovni, kde môže nastať akákoľvek situácia, ktorá patrí do pôsobnosti EGF;

13.  žiada členské štáty a všetky zúčastnené inštitúcie, aby vyvinuli potrebné úsilie na zlepšenie procedurálnych a rozpočtových mechanizmov s cieľom urýchliť mobilizáciu EGF; v tejto súvislosti berie na vedomie zlepšený postup, ktorý Komisia zaviedla v nadväznosti na žiadosť Európskeho parlamentu o rýchlejšie uvoľňovanie grantov a ktorého cieľom je predkladať Európskemu parlamentu a Rade hodnotenie Komisie týkajúce sa oprávnenosti žiadosti o mobilizáciu EGF spolu s návrhom na jeho mobilizáciu; berie na vedomie prijatie nariadenia o EGF, ktoré umožní väčšiu efektívnosť, transparentnosť, zodpovednosť a viditeľnosť EGF;

14.  je pevne presvedčený, že je dôležité, aby výdavky Únie boli dôkladne kontrolované na základe kritéria hodnoty za vynaložené prostriedky; žiada Komisiu, aby jasne uviedla pridanú hodnotu vytvorenia samostatného rozpočtového riadku pre EGF, vyjadrenú konkrétnymi výsledkami;

15.  víta rozšírenie cieľov a kritérií v nariadení o EGF od decembra 2013 s cieľom prijímať žiadosti z regiónov a krajín s menšou demografickou hustotou a uľahčiť ich podávanie; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že táto možnosť má výnimočný charakter a je obmedzená prahom na úrovni najviac 15 % maximálnej ročnej sumy EGF napriek tomu, že globálna sociálna, hospodárska a finančná kríza má oveľa väčší vplyv na tieto regióny;

16.  víta rozšírenie pôsobnosti EGF, pokiaľ ide o oprávnených prijímateľov, najmä samostatne zárobkovo činné osoby, a poskytovanie personalizovaných služieb spolufinancovaných z EGF mnohým osobám, ktoré nie sú zamestnané, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) do veku 25, prípadne 30 rokov (podľa rozhodnutia členských štátov); domnieva sa však, že EGF by zvýšil svoju účinnosť a vytvoril by oveľa vyšší dosah, ak by sa všeobecný prah stanovil na 200, namiesto 500 pracovníkov;

17.  trvá na tom, že po rozšírení cieľov, kritérií a oprávnených prijímateľov prostriedkov z EGF je potrebné zvýšiť úroveň rozpočtových prostriedkov, ktoré sú k dispozícii pre EGF, ako viazaných, tak platobných rozpočtových prostriedkov, aspoň na úroveň z roku 2013, to znamená najmenej 500 miliónov EUR, čo je plne v súlade s prioritami politík stanovenými Úniou, pokiaľ ide o podporu investícií do rastu a zamestnanosti; okrem toho pripomína Rade pozíciu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o zváženie začlenenia EGF do rozpočtu Únie v rámci revízie VFR na roky 2014 – 2020 v súlade so zásadou rozpočtovej jednotnosti;

18.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

19.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (EGF/2014/000 TA 2014 – technická pomoc na podnet Komisie)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu 2014/697/EU.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia