Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2041(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0003/2014

Predložena besedila :

A8-0003/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/09/2014 - 9.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0016

Sprejeta besedila
PDF 309kWORD 73k
Sreda, 17. september 2014 - Strasbourg Končna izdaja
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2014/000 TA 2014 - tehnična pomoč na pobudo Komisije
P8_TA(2014)0016A8-0003/2014
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. septembra 2014 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/000 TA 2014 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) (COM(2014)0366 – C8-0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0366 – C8-0031/2014),

–  ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 28. in 29. junija 2012 o paktu za rast in delovna mesta,

–  ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 7. in 8. februarja 2013,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, predvidenega v točki 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0003/2014),

A.  ker je Unija uvedla zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, še zaostrene zaradi gospodarske, finančne in socialne krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker znesek 330 000 EUR, ki naj bi se na predlog Komisije uporabil za tehnično pomoč v letu 2014, ne presega 0,5 % najvišjega letnega zneska ESPG (150 milijonov EUR v cenah iz leta 2011), kot določa člen 11(1) uredbe o ESPG;

C.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije presežnim delavcem v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejetje sklepov za uporabo sredstev ESPG, ustrezna ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši način;

D.  ker ugotovitve službe Komisije za notranjo revizijo vsebujejo predloge za izboljšavo in zagotavljanje delovanja podatkovne zbirke o ESPG, za kar so potrebni zunanji strokovnjaki;

E.  ker se lahko vsako leto na pobudo Komisije za tehnično pomoč uporabi do 0,5 % letnega zneska ESPG, da bi financirali dejavnosti spremljanja, obveščanja, upravne in tehnične podpore, obveščanja in komuniciranja ter revizije, nadzora in vrednotenja, potrebne za izvajanje uredbe o ESPG, kot določa člen 11(1) te uredbe; ker tehnična pomoč obsega tudi obveščanje in usmerjanje držav članic pri uporabi, spremljanju in ocenjevanju ESPG ter zagotavljanju informacij o uporabi ESPG evropskim in nacionalnim socialnim partnerjem, kot določa člen 11(4) uredbe o ESPG;

F.  ker so se odhodki za tehnično pomoč v letu 2014 v primerjavi s prejšnjim letom precej zmanjšali, med drugim zato, ker ni ocen, ki bi jih bilo treba financirati;

G.  ker je Komisija v skladu s členom 12(2) uredbe o ESPG dolžna vzpostaviti spletno mesto v vseh uradnih jezikih Unije, na njem pa objavljati in razširjati informacije o vlogah za sredstva ter opozarjati na naloge Parlamenta in Sveta v proračunskem postopku;

H.  ker je zadnja faza naknadnega ocenjevanja ESPG (2007–2013) potekala leta 2013;

I.  ker je Komisija na podlagi teh členov zahtevala, naj se ESPG uporabi za kritje odhodkov v zvezi s tehnično pomočjo za spremljanje prejetih vlog in izplačil na njihovi osnovi ter predlaganih in izvedenih ukrepov, razširitev spletnega mesta in prevod nove vsebine v vse uradne jezike Unije, povečanje prepoznavnosti ESPG, pripravo publikacij in avdiovizualnih orodij, oblikovanje zbirke znanja ter zagotavljanje upravne in tehnične pomoči državam članicam in regionalnim organom, ne pa za ocene v letu 2014;

J.  ker številni doslej zaključeni primeri ESPG zagotavljajo precejšnjo količino kvalitativnih in kvantitativnih podatkov o vplivu ESPG na zaposljivost delavcev, ki so postali presežni zaradi učinka globalizacije ali finančne in gospodarske krize;

K.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči iz uredbe o ESPG;

L.  ker so stroški dejavnosti obveščanja v letu 2014 bistveno manjši;

M.  ker so delovne skupine za ESPG večkrat poudarile, da se mora prepoznavnost sklada povečati, saj gre za instrument Unije, s katerim se izraža solidarnost s presežnimi delavci;

N.  ker potekajo priprave, da bi ESPG vključili v sistem za elektronsko izmenjavo podatkov (SFC2014);

O.  ker tehnična pomoč, ki jo Komisija zagotavlja državam članicam, podpira in izboljšuje uporabo ESPG, saj se z njo pridobivajo informacije o vlogah in širijo primeri najboljše prakse med državami članicami;

1.  se strinja z ukrepi, ki jih predlaga Komisija in ki naj bi se financirali kot tehnična pomoč v skladu s členom 11(1) in (4) ter členom 12(2), (3) in (4) uredbe o ESPG;

2.  opozarja na pomembnost mreženja in izmenjave informacij o ESPG; zato podpira financiranje strokovne skupine kontaktnih oseb za ESPG, pa tudi drugih dejavnosti povezovanja med državami članicami, vključno z letošnjim seminarjem za osebe, ki sodelujejo pri izvajanju ESPG; poudarja, da bi morali vsi, ki sodelujejo pri obdelavi vlog za sredstva ESPG, tudi socialni partnerji ter deležniki na regionalni in lokalni ravni, tesneje sodelovati, da bo mogoče ustvariti čim več sinergij;

3.  ugotavlja, da so stroški dejavnosti obveščanja v letu 2014 bistveno manjši; poudarja, da je pomembno, da to ne bo negativno vplivalo na pripravo in zadostno razširjanje informativnega gradiva in potrebnih smernic o uredbi o ESPG v prvem letu njenega izvajanja;

4.  spodbuja Komisijo, naj naredi več za standardizacijo postopkov za poenostavljene vloge, hitrejšo obdelavo vlog in boljše poročanje, da bi olajšala upravno breme držav članic; spodbuja Komisijo, naj v prihodnjih ukrepih poveča prepoznavnost ESPG;

5.  poudarja, da je pomembno povečati splošno ozaveščenost o ESPG in njegovo prepoznavnost; opozarja države članice prosilke na njihovo vlogo pri obveščanju upravičencev, organov, socialnih partnerjev, medijev in splošne javnosti o dejavnostih, ki se financirajo iz ESPG, kot je določeno v členu 12 uredbe o ESPG;

6.  ugotavlja, da bo Komisija natisnila majhno naklado naknadne ocene ESPG, ki jo bo objavila tudi v spletu;

7.  pozdravlja dejstvo, da je zadnja faza naknadnega ocenjevanja ESPG (2007–2013) potekala leta 2013; poziva k pravočasni objavi končne ocene v skladu z rokom, ki je določen v členu 17 prejšnje uredbe o ESPG (Uredba (ES) št. 1927/2006);

8.  poziva sozakonodajalca, naj uvedeta posebne določbe, s katerimi bosta državam članicam, ki se soočajo z izjemno hudimi socialnimi, gospodarskimi in finančnimi omejitvami, olajšala uporabo sredstev ESPG;

9.  ugotavlja, da je Komisija že leta 2011 začela pripravljati elektronske obrazce za vloge ter standardizirane postopke za poenostavljene vloge, njihovo hitrejšo obdelavo in boljše poročanje; poleg tega ugotavlja, da potekajo priprave za vključitev ESPG v sistem za elektronsko izmenjavo podatkov (SFC2014); poziva Komisijo, naj predstavi napredek, dosežen po uporabi tehnične pomoči med letoma 2011 in 2013;

10.  močno obžaluje, da Komisija ni ustrezno analizirala učinkovitosti merila za odstopanje zaradi krize, zlasti ker ti primeri uporabe ESPG niso bili upoštevani pri vmesnem ocenjevalnem poročilu o ESPG; obžaluje, da so rezultati prispeli prepozno, zato jih ni bilo mogoče obravnavati med razpravo o novi uredbi o ESPG za obdobje 2014–2020, predvsem v zvezi z učinkovitostjo merila za odstopanje zaradi krize; je še vedno prepričan, da bi jih bilo treba upoštevati pri naslednji oceni ESPG; poziva sozakonodajalca, naj razmislita o takojšnji ponovni uvedbi tega ukrepa, predvsem zaradi izrednih socialnih razmer v več državah članicah;

11.  opozarja na pomen mreženja in izmenjave informacij o ESPG, zlasti v povezavi z določbami uredbe o ESPG; zato podpira financiranje strokovne skupine kontaktnih oseb za ESPG; poziva Komisijo, naj Parlament povabi na srečanja strokovnih skupin in seminarje v skladu z ustreznimi določbami okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo(4); poleg tega poudarja, kako pomembno je povezovanje z vsemi, ki sodelujejo pri vlogah ESPG, vključno s socialnimi partnerji;

12.  poziva države članice, naj izkoristijo možnosti za izmenjavo praktičnih zgledov in se učijo zlasti od tistih držav članic ter regionalnih in lokalnih organov, ki so že vzpostavili nacionalne informacijske mreže o ESPG, v katere so vključeni tudi socialni partnerji in deležniki na lokalni in regionalni ravni, da bo v razmerah, ko bi bilo mogoče uporabiti ESPG, že vzpostavljena dobra struktura za pomoč; poudarja, da je treba spodbujati pomoč, ki bo dopuščala samostojnost, in preprost dostop na regionalni ravni, da bo mogoče uveljaviti etično ravnanje od spodaj navzgor in lokalne rešitve na regionalni ravni, kjer lahko pride do situacij, ki sodijo na področje uporabe ESPG;

13.  države članice in vse udeležene institucije poziva, naj naredijo vse potrebno za izboljšanje postopkovnih in proračunskih ureditev, da bi pospešile uporabo sredstev ESPG; v zvezi s tem je seznanjen z izboljšanim postopkom, ki ga je Komisija uvedla na zahtevo Parlamenta, da bi pospešila dodeljevanje nepovratnih sredstev, in po katerem Komisija Parlamentu in Svetu hkrati predstavi oceno o utemeljenosti vloge ESPG in predlog za uporabo ESPG; je seznanjen, da je bila sprejeta uredba o ESPG, ki bo omogočila večjo učinkovitost, preglednost, odgovornost in prepoznavnost ESPG;

14.  je trdno prepričan, da je bistvenega pomena, da se odhodki Unije podrobno preverjajo z vidika stroškovne učinkovitosti; poziva Komisijo, naj z oblikovanjem posebne proračunske vrstice za ESPG jasno navede dodano vrednost v smislu otipljivih rezultatov;

15.  pozdravlja razširitev ciljev in meril v uredbi o ESPG iz decembra 2013, ki regijam in državam z manjšo gostoto prebivalstva omogoča in olajšuje oddajo vlog; globoko obžaluje, da je to samo izjema in da sredstva, predvidena za takšne primere, ne smejo preseči 15 % najvišjega letnega zneska ESPG, saj je svetovna socialna, gospodarska in finančna kriza omenjene regije veliko bolj prizadela;

16.  pozdravlja razširitev uporabe ESPG , kar zadeva upravičene prejemnike, saj so zdaj vključeni tudi samozaposleni, prilagojene storitve, ki se financirajo iz ESPG, pa so na voljo tudi osebam, ki niso zaposlene, se ne izobražujejo ali usposabljajo, mlajšim od 25 let, če tako odločijo države članice, pa osebam, mlajšim od 30 let; kljub vsemu verjame, da bi bil ESPG učinkovitejši in bi imel veliko večji vpliv, če bi kot splošni prag določili 200, in ne 500 delavcev;

17.  glede na razširitev ciljev, meril in upravičencev do sredstev ESPG vztraja, da je treba sredstva za ta sklad, tako obveznosti kot plačila, povečati vsaj na raven iz leta 2013, torej najmanj 500 milijonov EUR, kar bo povsem v skladu s političnimi prednostnimi nalogami Unije pri spodbujanju naložb za rast in delovna mesta; prav tako poziva Svet, naj v skladu s proračunskim načelom enotnosti med pregledom večletnega finančnega okvira 2014–2020 razmisli o vključitvi ESPG v proračun Unije;

18.  odobri sklep, priložen k tej resoluciji;

19.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) UL L 304, 20.11.2010, str. 47.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (EGF/2014/000 TA 2014 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu 2014/697/EU.)

Pravno obvestilo