Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2041(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0003/2014

Ingivna texter :

A8-0003/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/09/2014 - 9.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0016

Antagna texter
PDF 303kWORD 65k
Onsdagen den 17 september 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/000 TA 2014 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ
P8_TA(2014)0016A8-0003/2014
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 17 september 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan (EGF/2014/000 TA2014 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) (COM(2014)0366 – C8-0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0366 – C8-0031/2014),

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 28−29 juni 2012 om en tillväxt- och sysselsättningspakt,

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 7–8 februari 2013,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1) (nedan kallad fondförordningen),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av resultatet av det trepartsmöte som hölls i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktanden av yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0003/2014), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att erbjuda kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av större strukturförändringar i de globala handelsmönstren, vilka förvärrats av den ekonomiska, finansiella och sociala krisen, för att underlätta deras återanpassning på arbetsmarknaden.

B.  Det belopp på 330 000 EUR som kommissionen föreslås uppbringa för tekniskt stöd under 2014 ligger under det maxbelopp på 0,5 % av det årliga maxbeloppet för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) (150 miljoner EUR i 2011 års priser) som fastställs i artikel 11.1 i fondförordningen.

C.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara adekvat och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av fonden.

D.  Kommissionens internrevision visar att det behövs förbättringar och att man måste säkerställa funktionen i fondens databas, vilket kräver extern expertis.

E.  På kommissionens initiativ får enligt artikel 11.1 i fondförordningen högst 0,5 % av de samlade årliga anslag som är tillgängliga via fonden användas för att finansiera förberedande åtgärder, övervakning, insamling av uppgifter, upprättande av en kunskapsbas, administrativt och tekniskt stöd, informationsinsatser samt den revision, kontroll och utvärdering som krävs för att genomföra fondförordningen, det tekniska stödet ska enligt artikel 11.4 i fondförordningen även innefatta information och riktlinjer till medlemsstaterna och europeiska och nationella arbetsmarknadsparter om användning, övervakning och utvärdering av fonden.

F.  Utgifterna för tekniskt stöd under 2014 har minskat kraftigt jämfört med föregående år, vilket bland annat beror på att inga utvärderingar finansieras.

G.  Kommissionen är enligt artikel 12.2 i fondförordningen skyldig att skapa en webbplats, som ska vara tillgänglig på unionens alla språk, för att tillhandahålla och sprida information om ansökningar och belysa Europaparlamentets och rådets roll i budgetförfarandet.

H.  Den sista delen av efterhandsutvärderingen av fonden (2007–2013) genomfördes under 2013.

I.  På grundval av de artiklarna har kommissionen begärt att fonden ska användas till att ge tekniskt stöd för att kontrollera de ansökningar som kommer in och får anslag samt de åtgärder som föreslås och genomförs, utvidga webbplatsen och översätta nya delar till alla unionsspråk, öka fondens synlighet, ta fram trycksaker och audiovisuella program, skapa en kunskapsbas samt tillhandahålla administrativt och tekniskt stöd till medlemsstater och regionala myndigheter men inte för utvärderingar under 2014.

J.  De många ärenden som gått genom fonden fram tills idag skapar underlag för betydande kvalitativa och kvantitativa uppgifter om fondens effekter för anställningsbarheten hos de arbetstagare som sagts upp till följd av globaliseringen och den finansiella och ekonomiska krisen.

K.  Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

L.  Kostnaden för informationsverksamhet har minskat kraftigt under 2014.

M.  Arbetsgrupperna för fonden har ofta betonat behovet av större synlighet för fonden som ett gemenskapsinstrument för solidaritet med uppsagda arbetstagare.

N.  Det pågår förberedelser för att integrera europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i det elektroniska datautbytessystemet (SFC2014).

O.  Det tekniska stöd som kommissionen erbjuder medlemsstaterna främjar och förbättrar användningen av fonden genom att ge information om tillämpningarna och sprida bästa praxis bland medlemsstaterna.

1.  Europaparlamentet stöder de åtgärder som kommissionen föreslagit och som ska finansieras som tekniskt stöd i enlighet med artikel 11.1 och 11.4 samt artikel 12.2, 12.3 och 12.4 i fondförordningen.

2.  Europaparlamentet påminner om vikten av nätverkssamarbete och informationsutbyte runt fonden, parlamentet stöder därför finansieringen av fondens expertgrupp med kontaktpersoner och andra nätverksaktiviteter bland medlemsstaterna, inklusive årets seminarium för personer som arbetar med att genomföra fonden. Parlamentet understryker behovet av att ytterligare stärka förbindelserna mellan alla som deltar i fonden, däribland arbetsmarknadens parter och intressenter på regional och lokal nivå, för att skapa största möjliga synergieffekter.

3.  Europaparlamentet noterar att kostnaden för informationsverksamhet har minskat kraftigt under 2014. Parlamentet understryker att detta inte får ha en negativ effekt på produktionen och betonar att man måste distribuera tillräckligt med informationsmaterial och ge nödvändig vägledning om fondförordningen under dess första tillämpningsår.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare utveckla sitt arbete med att standardisera förfarandena för att förenkla och skapa snabbare hantering av ansökningarna och förenkla rapporteringen i syfte att lätta den administrativa bördan för medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta ytterligare åtgärder för att förbättra fondens synlighet.

5.  Europaparlamentet understryker betydelsen av att öka den allmänna medvetenheten om fonden och göra den mer synlig, parlamentet påminner medlemsstaterna om att de enligt artikel 12 i fondförordningen måste informera de direkta mottagarna, myndigheterna, arbetsmarknadens parter, medierna och allmänheten om de åtgärder som finansieras genom fonden.

6.  Europaparlamentet noterar att kommissionen kommer att trycka utvärderingen av fonden utöver att publicera den på internet.

7.  Europaparlamentet välkomnar att den sista delen av efterhandsutvärderingen av fonden (2007–2013) genomfördes under 2013, parlamentet vill se att slutrapporten offentliggörs inom den tidsfrist som anges i artikel 17 i den föregående fondförordningen (förordning (EG) nr 1927/2006).

8.  Europaparlamentet uppmanar medlagstiftarna att införa särskilda bestämmelser för att underlätta utnyttjandet av fonden för medlemsstater som ställs inför särskilt allvarliga sociala, ekonomiska och finansiella problem.

9.  Europaparlamentet noterar att kommissionen redan 2011 började sitt arbete med det elektroniska ansökningsformuläret och de standardiserade förfarandena för förenklade ansökningar, påskyndad handläggning av ansökningar och bättre rapportering. Parlamentet noterar även förberedelserna för att integrera fonden i det elektroniska datautbytessystemet (SFC2014), kommissionen uppmanas att visa de framsteg som gjorts tack vare användningen av tekniskt stöd mellan 2011 och 2013.

10.  Europaparlamentet beklagar djupt att kommissionen inte i tillräcklig grad har analyserat effektiviteten i tillämpningen av krisundantagskriteriet, särskilt eftersom de berörda insatserna inom ramen för fonden inte analyserades vid utvärderingen av fonden. Parlamentet beklagar emellertid att resultatet inte presenterades i tid för att kunna beaktas i diskussionen om den nya förordningen om fonden 2014−2020, särskilt när det gäller effektiviteten i tillämpningen av krisundantagskriteriet. Parlamentet anser fortfarande att detta bör beaktas i den kommande utvärderingen av fonden, medlagstiftarna uppmanas att överväga att snarast återinföra denna åtgärd, i synnerhet med tanke på de sociala nödsituationer som råder i flera medlemsstater.

11.  Europaparlamentet påminner om vikten av nätverkssamarbete och informationsutbyte runt fonden, i synnerhet när det gäller bestämmelserna i fondförordningen. Parlamentet stöder därför finansieringen av fondens expertgrupp med kontaktpersoner. Parlamentet uppmanar kommissionen att bjuda in parlamentet till möten och seminarier med expertgrupperna i enlighet med relevanta bestämmelser i ramavtalet om förbindelser mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen(4). Parlamentet understryker dessutom betydelsen av kontakter mellan dem som påverkas av fonden, däribland arbetsmarknadens parter.

12.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att aktivt delta i utbytet av bästa praxis och att särskilt ta efter de medlemsstater och regionala och lokala myndigheter som redan har inrättat nationella informationsnätverk för fonden som omfattar arbetsmarknadens parter och andra berörda lokala och regionala parter i syfte att ha tillgång till en bra stödstruktur så snart det finns risk för att en situation som omfattas av fondens tillämpningsområde uppkommer. Parlamentet understryker att man måste uppmuntra stöd med autonomi och enkel åtkomst på regional nivå för att skapa en botten-upp-strategi med lokala lösningar på regional nivå så snart det finns risk för att en situation som omfattas av fondens tillämpningsområde uppkommer.

13.  Europaparlamentet begär att medlemsstaterna och samtliga berörda institutioner vidtar de åtgärder som krävs för att förbättra förfaranden och budgethantering så att fonden snabbare ska kunna tas i anspråk. Parlamentet noterar i detta sammanhang det förbättrade förfarande som infördes av kommissionen, efter en begäran från parlamentet om att snabba på frigörandet av bidrag, som gick ut på att inför Europaparlamentet och rådet lägga fram kommissionens bedömning av huruvida en ansökan till fonden är berättigad tillsammans med förslaget om utnyttjande av fonden. Parlamentet noterar att fondförordningen kommer att leda till att fondens effektivitet, transparens, ansvarighet och synlighet förbättras.

14.  Europaparlamentet är av den bestämda uppfattningen att unionens utgifter måste granskas utifrån aspekten om valuta för pengarna. Parlamentet uppmanar kommissionen att tydligt ange mervärdet i from av konkreta resultat med inrättandet av en separat budgetpost för fonden.

15.  Europaparlamentet välkomnar utvidgandet av målen och kriterierna för den fondförordning som infördes i december 2013 för att integrera och underlätta ansökningar från regioner och länder med lägre befolkningstäthet. Parlamentet beklagar dock djupt att detta är ett undantag och begränsas till högst 15 % av fondens maximala årsbelopp, samtidigt som dessa regioner drabbas mycket hårdare av den globala sociala, ekonomiska och finansiella krisen.

16.  Europaparlamentet välkomnar att fonden har utvidgats till att omfatta fler behöriga mottagare och nu omfattar egenföretagare och tillhandhållande av individanpassade tjänster som medfinansieras genom fonden till människor som varken arbetar eller studerar och är under 25 år, eller under 30 år om medlemsstaterna så beslutar. Parlamentet anser dock att fondens effektivitet skulle ökas och att man skulle få mycket bättre resultat om den generella tröskeln skulle gå vid 200 arbetstagare istället för vid 500.

17.  Eftersom fondens mål, kriterier och behöriga mottagare har utvidgats kräver Europaparlamentet att såväl åtaganden som bemyndiganden inom fonden måste ökas så att de åtminstone uppgår till 2013 års nivå, dvs. minst 500 miljoner EUR, vilket ligger helt i linje med de politiska prioriteringar som unionen har satt upp rörande investeringar för tillväxt och sysselsättning. Parlamentet påminner även rådet om parlamentets ståndpunkt om att överväga att integrera fonden i unionens budget inom ramen för översynen av den fleråriga budgetramen för 2014–2020, i enlighet med principen om enhet i budgeten.

18.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) EGT L 304, 20.11.2010, s. 47.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 December 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (EGF/2014/000 TA2014 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut 2014/697/EU.)

Rättsligt meddelande