Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2042(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0004/2014

Indgivne tekster :

A8-0004/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/09/2014 - 9.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0017

Vedtagne tekster
PDF 230kWORD 60k
Onsdag den 17. september 2014 - Strasbourg Endelig udgave
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/001 EL/Nutriart - Grækenland
P8_TA(2014)0017A8-0004/2014
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 17. september 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/001 EL/Nutriart fra Grækenland) (COM(2014)0376 – C8-0032/2014 – 2014/2042(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0376 – C8‑0032/2014),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (den nye EGF-forordning),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0004/2014),

A.  der henviser til, at Unionen har indført lovgivnings- og budgetinstrumenter med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelen, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse, bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af EGF;

C.  der henviser til, at Grækenland indgav ansøgning EGF/2014/001 EL/Nutriart om finansiel støtte fra EGF efter afskedigelser hos Nutriart SA og hos 25 leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled og efter, at 24 selvstændige erhvervsdrivende havde indstillet deres aktivitet, eftersom denne var afhængig af hovedvirksomheden i Grækenland, idet 508 arbejdstagere var tiltænkt støtte gennem EGF-samfinansierede foranstaltninger i referenceperioden fra den 16. juli 2013 til den 16. november 2013;

D.  der henviser til, at 66,34 % af de arbejdstagere, som foranstaltningerne er rettet mod, er mænd, mens 33,66 % er kvinder; der henviser til, at langt størstedelen (86,42 %) af arbejdstagerne er mellem 30 og 54 år gamle; der henviser til, at 8,07 % af arbejdstagerne er mellem 55 og 64 år;

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk.1, litra a), i den nye EGF-forordning er opfyldt, og at Grækenland derfor er berettiget til økonomisk støtte i henhold til nævnte forordning;

2.  bemærker, at de græske myndigheder indsendte ansøgningen om støtte fra EGF den 5. februar 2014 og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 2. april 2014, og at Kommissionen fremlagde sin vurdering af ansøgningen den 24. juni 2014; glæder sig over den hurtige evaluering på fire måneder;

3.  bemærker, at dette er den første ansøgning, der blev indgivet og vurderet inden for rammerne af den nye EGF-forordning;

4.  mener, at afskedigelserne hos Nutriart SA og hos 25 leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled og det forhold, at 24 selvstændige erhvervsdrivende måtte indstille deres aktivitet, eftersom denne var afhængig af den primære virksomhed i Grækenland, har relation til den globale finansielle og økonomiske krise i betragtning af, at den græske økonomi har lidt et samlet fald i BNP på 5 % siden 2008, og at den, selv om den langsomt er på vej ud af recessionen, stadig ikke formår at skabe nye jobmuligheder og nedbringe arbejdsløshedssatsen, som har nået en rekordhøjde på 26-27 % af den arbejdsdygtige befolkning;

5.  bemærker, at der hovedsagelig var tre begivenheder, der gav anledning til afskedigelserne: 1) nedgangen i den disponible husstandsindkomst, der havde en meget negativ indvirkning på forbruget af forskellige produkter - (som følge af en øget skattebyrde, faldende lønninger både for private og offentlige ansatte og stigende arbejdsløshed) – hvilket førte til et voldsomt fald i købekraften, 2) forsinkede betalinger fra de fleste af Nutriarts kunder og 3) en drastisk tilbagegang i långivningen til virksomheder og enkeltpersoner som følge af det græske banksystems bestræbelser på at reducere sine udestående lån;

6.  understreger, at de 508 afskedigelser yderligere vil forværre arbejdsløsheden i Attica og Centralmakedonien; påpeger, at arbejdsløshedssatsen i det fjerde kvartal af 2013 var på 28,2 % i Attica og på 30,3 % i det Centralmakedonien(4); bemærker desuden, at Attica tegner sig for 43 % af Grækenlands BNP, og at lukningen af virksomheder, der er hjemmehørende i denne region, derfor påvirker hele den græske økonomi; bemærker desuden, at den stigende arbejdsløshed i de to store bycentre i Grækenland har svækket den sociale samhørighed og bidraget til sociale spændinger;

7.  glæder sig over, at de græske myndigheder for at sikre arbejdstagerne hurtig hjælp besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 30. april 2014 længe før den endelige afgørelse om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

8.  glæder sig over, at de græske myndigheder ud over støtten til de 508 afskedigede arbejdstagere vil yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til op til 505 unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, og som er under 30 år, hvilket bringer det samlede antal modtagere, der er tiltænkt støtte, og som forventes at deltage i foranstaltningerne, op på 1 013; påpeger, at det er første gang, denne bestemmelse i den nye EGF-forordning finder anvendelse;

9.  bemærker, at det maksimale støttebeløb på 15 000 EUR vil blive tildelt 150 udvalgte arbejdstagere og unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, som et bidrag til at etablere deres egne virksomheder; understreger, at formålet med denne foranstaltning er at fremme iværksætteri ved at yde støtte, hvilket bør føre til skabelse af flere arbejdspladser på mellemlang sigt;

10.  bemærker, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der medfinansieres, omfatter foranstaltninger for afskedigede arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende, hvis virksomhed er ophørt, og unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, såsom erhvervsvejledning, uddannelse, videreuddannelse og erhvervsuddannelse, rådgivningstjenester til iværksættelse, støtte til virksomhedsetablering, jobsøgningstilskud og mobilitetstilskud; finder det meget prisværdigt, at selvstændige erhvervsdrivende for første gang er omfattet af EGF's medfinansiering;

11.  glæder sig over tanken om at udvikle et væksthus for innovative nye virksomheder;

12.  glæder sig over, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med repræsentanter for målgrupperne, fagforeningen GSEE (det græske arbejdstagerforbund) og den græske virksomhedssammenslutning, og at princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder og om ikkeforskelsbehandling vil blive anvendt i EGF's forskellige gennemførelsesfaser og med hensyn til adgang til fonden;

13.  minder om betydningen af at forbedre alle arbejdstageres evne til at søge beskæftigelse ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima;

14.  bemærker, at de fremlagte oplysninger om den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres gennem EGF, omfatter oplysninger om komplementariteten med de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene; understreger, at de græske myndigheder bekræfter, at de støtteberettigede foranstaltninger ikke modtager støtte fra andre EU-finansieringsinstrumenter; gentager sin opfordring til Kommissionen om at forelægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger for at sikre fuld overholdelse af de eksisterende forordninger og sikre, at der ikke kan finde nogen overlapning sted mellem EU-finansierede tilbud;

15.  påskønner den forbedrede procedure, som Kommissionen har indført efter Parlamentets anmodning om hurtigere frigivelse af tilskuddene; bemærker, at Kommissionen færdiggjorde vurderingen af ansøgningens overensstemmelse med betingelserne for tildeling af økonomisk støtte inden for 12 uger efter modtagelsen af den fuldstændige ansøgning;

16.  understreger, at det i henhold til artikel 9 i den nye EGF-forordning skal sikres, at EGF-støtten begrænses til, hvad der er nødvendigt for at tilvejebringe solidaritet og midlertidig engangsstøtte til udvalgte modtagere, og ikke derudover erstatter foranstaltninger, det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster;

17.  glæder sig over vedtagelsen af den nye EGF-forordning, der afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede anslåede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at medtage selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

18.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

19.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

20.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2)EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3)EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4)Kilde: ELSTAT, fjerde kvartal 2013, undersøgelse af arbejdsstyrken.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionnelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/001 EL/Nutriart fra Grækenland)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse 2014/698/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik