Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2042(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0004/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0004/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/09/2014 - 9.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0017

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 466kWORD 74k
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2014/001 EL/Nutriart - Ελλάδα
P8_TA(2014)0017A8-0004/2014
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/001 EL/Nutriart από την Ελλάδα) (COM(2014)0376 – C8-0032/2014 – 2014/2042(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0376 – C8-0032/2014),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (νέος κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0004/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα ορίζει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με την έγκριση αποφάσεων για την κινητοποίηση του ΕΤΠ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα υπέβαλε την αίτηση EGF/2014/001 EL/Nutriart για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, μετά τις απολύσεις στη Nutriart Α.Β.Ε.Ε. και σε 25 προμηθευτές και κατάντη παραγωγούς και σε 24 μη μισθωτούς των οποίων η δραστηριότητα έπαυσε και εξαρτιόταν από την κύρια επιχείρηση στην Ελλάδα με 508 εργαζόμενους να προορίζονται για μέτρα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ, κατά την περίοδο αναφοράς από 16 Ιουλίου 2013 έως 16 Νοεμβρίου 2013,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 66,34 % των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι άνδρες και 33,66 % γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγάλη πλειονότητα (86,42%) των εργαζομένων είναι ηλικίας μεταξύ 30 και 54 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 8,07% των εργαζομένων είναι ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ,

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του νέου κανονισμού ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Ελλάδα δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 5 Φεβρουαρίου 2014, την συμπλήρωσαν με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 2 Απριλίου 2014 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 24 Ιουνίου 2014· χαιρετίζει την ταχεία αξιολόγηση εντός τεσσάρων μηνών·

3.  σημειώνει ότι πρόκειται για την πρώτη αίτηση που υποβλήθηκε και αξιολογήθηκε δυνάμει του πεδίου του νέου κανονισμού ΕΤΠ·

4.  θεωρεί ότι οι απολύσεις στη Nutriart Α.Β.Ε.Ε. και σε 25 προμηθευτές και κατάντη παραγωγούς και σε 24 μη μισθωτούς των οποίων η δραστηριότητα έπαυσε και εξαρτιόταν από την κύρια επιχείρηση στην Ελλάδα συνδέονται με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, παραπέμποντας στο γεγονός ότι η ελληνική οικονομία παρουσίασε συνολική πτώση 5% του ΑΕΠ της από το 2008 και παρά το ότι βγαίνει σιγά σιγά από την ύφεση, εξακολουθεί να μην μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες απασχόλησης και να μειώσει το ποσοστό ανεργίας το οποίο ανέρχεται στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ του 26-27% του ενεργού πληθυσμού·

5.  σημειώνει ότι τα συμβάντα που οδήγησαν στις απολύσεις είναι κυρίως τρία: 1) η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών που επηρέασε με πολύ αρνητικό τρόπο την κατανάλωση διαφορετικού φάσματος προϊόντων – (εξαιτίας της αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης, της μείωσης των μισθών τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημοσίων υπαλλήλων και της αύξησης της ανεργίας) – με αποτέλεσμα τεράστια πτώση στην αγοραστική δύναμη· 2) οι καθυστερούμενες πληρωμές από τους περισσότερους πελάτες της Nutriart· και 3) η δραστική μείωση των δανείων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες λόγω της προσπάθειας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος να μειώσει τα ανεξόφλητα υπόλοιπα δανείων·

6.  τονίζει ότι οι 508 απολύσεις θα επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση της ανεργίας στις περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας κατά νου ότι στο τέταρτο τρίμηνο του 2013 το ποσοστό ανεργίας στην Αττική ήταν 28,2% ενώ στην Κεντρική Μακεδονία ήταν 30,3%(4)· σημειώνει επιπλέον ότι η Αττική αντιπροσωπεύει το 43 % του ελληνικού ΑΕΠ και ως εκ τούτου, ο αντίκτυπος του κλεισίματος επιχειρήσεων με έδρα στην εν λόγω περιφέρεια επηρεάζει το σύνολο της ελληνικής οικονομίας· σημειώνει ακόμη ότι η αυξανόμενη ανεργία στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας αποδυνάμωσε την κοινωνική συνοχή και συνέβαλε στις κοινωνικές εντάσεις·

7.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί στους εργαζόμενους πάραυτα βοήθεια, οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζόμενους στις 30 Απριλίου 2014, αρκετά πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

8.  εκφράζει μεγάλη ικανοποίηση για το γεγονός ότι εκτός από τους 508 απολυμένους εργαζόμενους, οι ελληνικές αρχές θα παράσχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠ και σε 505 νέους εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) κάτω της ηλικίας των 30 ετών, πράγμα που ανεβάζει σε 1 013 τον συνολικό αριθμό των στοχευόμενων δικαιούχων που αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα· τονίζει ότι είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται αυτή η διάταξη του νέου κανονισμού ΕΤΠ·

9.  σημειώνει ότι το μέγιστο επιλέξιμο ποσό των 15 000 EUR θα χορηγηθεί σε 150 επιλεγμένους εργαζόμενους και ΕΕΑΚ ως συνεισφορά στην ίδρυση δικών τους επιχειρήσεων· υπογραμμίζει ότι σκοπός του μέτρου αυτού είναι να προωθήσει την επιχειρηματικότητα προσφέροντας χρηματοδότηση, πράγμα που μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να οδηγήσει στη δημιουργία κι άλλων θέσεων εργασίας·

10.  σημειώνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα συγχρηματοδοτηθούν περιλαμβάνει μέτρα για εργαζομένους που απολύθηκαν, για αυτοαπασχολούμενος η δραστηριότητα των οποίων έχει παύσει και για άτομα ΕΕΑΚ, μέτρα όπως επαγγελματικό προσανατολισμό, κατάρτιση, επανακατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση, παροχή συμβουλών όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, συνεισφορά για τη σύσταση επιχείρησης, επιδόματα αναζήτησης εργασίας και επιδόματα κινητικότητας· εκφράζει μεγάλη ικανοποίηση για το γεγονός ότι πρώτη φορά περιλαμβάνονται αυτοαπασχολούμενοι στη συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ·

11.  επιδοκιμάζει την ιδέα της ανάπτυξης «φυτώριου» για καινοτόμους επιχειρήσεις·

12.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί κατόπιν διαβουλεύσεων με τους εκπροσώπους των στοχευόμενων δικαιούχων, τη συνδικαλιστική οργάνωση της ΓΣΕΕ (Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος) και τον Ελληνικό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων, και ότι κατά τα διάφορα στάδια εφαρμογής και πρόσβασης στο ΕΤΠ θα εφαρμοσθεί πολιτική ίσης μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς και η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης·

13.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ικανότητα όλων των εργαζομένων να αναζητούν απασχόληση μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στο επίπεδο και στις ανάγκες των απολυθέντων εργαζομένων αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον·

14.  επισημαίνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ περιλαμβάνουν στοιχεία για τη συμπληρωματικότητά τους με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· τονίζει ότι οι ελληνικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να παρουσιάσει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών ώστε να εξασφαλίζεται ότι τηρούνται απολύτως οι ισχύοντες κανονισμοί και ότι αποφεύγεται οιαδήποτε επικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

15.  επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που θέσπισε η Επιτροπή, σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων· σημειώνει ότι η Επιτροπή οριστικοποίησε την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της αίτησης με τις προϋποθέσεις για την παροχή χρηματοδοτικής συνεισφοράς εντός 12 εβδομάδων από την παραλαβή της πλήρους αίτησης·

16.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του νέου κανονισμού ΕΤΠ, εξασφαλίζεται ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ περιορίζεται στα αναγκαία για την επίδειξη αλληλεγγύης και την παροχή προσωρινής εφάπαξ υποστήριξης στους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση και δεν θα αντικαθιστά πλέον ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων·

17.  χαιρετίζει την έγκριση του νέου κανονισμού ΕΤΠ που αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επανένταξη του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, την αύξηση της χρηματικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή, καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τη μείωση των προθεσμιών που απαιτούνται για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών ώστε να καλύπτουν τους αυτοαπασχολούμενους και τους νέους και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων·

18.  εγκρίνει την απόφαση που συνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την παρούσα απόφαση και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) EE L 347, 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.
(4) Πηγή: ELSTAT, Έρευνα για το εργατικό δυναμικό του τέταρτου τριμήνου του 2013.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/001 EL/Nutriart από την Ελλάδα)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση 2014/698/EE.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου